logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33705
Meno kňaza : Čižmár, Marián
Pcmeno kňaza : cizmarmarian
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 244
Poradie : 24300
Citát : Čižmár Marián, n. 1. 11. 1953 v Belej n. Cir., o. 9. 6. 1976, kapl. Jank. ovce, 1977 kapl. Humenné.

Číslo záznamu : 36541
Meno kňaza : Čižmár, Marián
Pcmeno kňaza : cizmarmarian
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 2950
Citát : ČIžMÁR, Marián, Mons. doc., ThDr., PhD.
* nar. 1.11.1953 Belá nad Cirochou, ord. 6.6.1976 Bratislava – J. Gábriš, trnavský ap. administrátor, prim. Belá nad Cirochou
* 1976 kaplán Jankovce, 1977 Humenné, 1979 Zborov, 1981 Vranov nad Topľou, 1982 Trebišov, 1984 administrátor Ohradzany, 1988 Nižný Medzev, 1990 Košice - biskupský tajomník, administrátor Vyšný Klátov, člen Presbyterskej rady, člen zboru konzultorov, 1991 farár Stropkov, 1991 - 1994 Spišská Kapitula, špirituál, odborný asistent TI CMBF, 1992 - 1994 promótor justície Diecézneho súdu Košice, 1994 farár Ražňany, 1995 Rím, formačno - študijný pobyt, 1996 archivár arcibiskupského úradu Košice, 1999 rehoľa Piaristov, 2000 farár Vyšný Hrušov, 2005 farár Ptičie, 2006 dekan dekanátu Snina, 25.11.2006 člen Presbyterskej rady.
Diela - výber: Hlásal radostnú zvesť chudobným : Náčrt spirituality biskupa ThDr. Augustína Fischer - Colbrieho : 1863-1925. Levoča, 1998. 253 s. Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo. Prešov 1997. 78 s. Generál piaristov z Plavča : Niekoľko kapitol zo života P. Vincenta Tomeka SchP., 1892-1986. Levoča 1999. 194 s. (spoluautor) - Ty, moja rodná Belá, Levoča 2001. 286 s. Kalazanského zbožné školy v Sabinove : Príspevok k dejinám piaristov v Sabinove : (1739-1922). - Prešov 2001. 271 s. Pastier, ktorý dal život za ovce : Pohľad na kňazský život Štefana Bečavera (1913-1945). Košice - Myslava 2004. 81 s. Rehoľný život na území košického arcibiskupstva. Prešov 2004. 407 s. Pásli zverené im stádo : Košickí biskupi v rokoch 1804-2004. Prešov 2006. 502 s.
* ACAC 3/2005, s. 26. ACAC 6/2006, s. 40. ACAC 7/2006, s. 44. Sch. 1978, s. 244; 1995, s. 154; 1998, s. 121; 2000, s. 131; 2002, s. 141; 2004, s. 130.>

Číslo záznamu : 59072
Meno kňaza : Čižmár, Marián
Pcmeno kňaza : cizmarmarian
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 215-216
Poradie : 3720
Citát : ČIŽMÁR, Marián (* 1.11.1953 Belá nad Cirochou, okr. Snina) náboženský spisovateľ, historik.
Základnú školu navštevoval v rodisku a Snine, kde aj zmaturoval (1968-1971). Teológiu študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave (1971-1976), na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove (1992-1996). Doktorát teológie získal v Krakove (1998).Za kňaza ho vysvätili 6.6.1976 v Bratislave. Od r.1976 pôsobil v Košickej diecéze ako kaplán v Jankovciach (1976), Humennom (1977), Zborové (1979), vo Vranove nad Topľou (1981) a v Trebišove (1982). Ako duchovný správca účinkoval vo farnosti Ohradzany (1984), v Nižnom Medzeve (1988), vo Vyšnom Klatove (1990), ako farár v Stropkove (1991) a v Ražňanoch (1994). V r.1990-1991 bol členom Diecéznej kňazskej rady a členom Zboru konzultorov. Zároveň vykonával funkciu biskupského sekretára a notára Košického diecézneho tribunálu, v r.1992-1994 aj funkciu promótora justície. V r.1991-1994 bol Spirituálom v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule i odborným asistentom teológie duchovného života a pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. V r. 1996-1999 pôsobil ako archivár na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Noviciát v reholi piaristov absolvoval v r.1995-1996 v Nitre a Ríme, dočasné sľuby zložil 22.8.1999 v Nitre. Od r.2000 pôsobí v Košickej arcidiecéze ako administrátor farnosti Vyšný Hrušov. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity prednášal dogmatickú teológiu. V literárnej tvorbe sa zameriava na náboženské témy, zvlášť na cirkevnú biografickú spisbu. Pred r. 1989 samizdatovým spôsobom vydal trojzväzkové Homílie na nedele a sviatky (A, B, C). V čase pôsobenia na Spišskej Kapitule z rozličných prameňov zostavil sériu prednášok z Nového zákona pod názvom Evanjeliá, Skutky apoštolov (Spišské Podhradie 1992, skriptum). Profily význačných osobností náboženského života (sv. Ignác Antiochijský, sv. Alojz Gonzaga, sv. košickí mučeníci, Ján Hollý, Gregor " Sorger, Konštantín Schuster, Augustín Fischer-Colbrie, Alojz Tkáč) uverejnil v zborníkoch a náboženských časopisoch (Duchovný pastier, Liturgia, Rodinné spoločenstvo, Viera a život). Vydal monografiu Štefan Onderčo - kňaz, rodoľub a politik (Prešov 1995). Z jeho ďalších samostatných prác: Sv. Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňažstvo (Prešov 1997), Hlásal radostnú zvesť chudobným. Náčrt spirituality biskupa ThDr. Augustína Fischera Colbrieho 1863-1925 (Levoča 1998); Generál piaristov z Plavča. Niekoľko kapitol zo života P. Vincenta Tomeka SchP, 1892-1986 (Levoča 1999). K sérii biografických prác patrí aj životopisná monografia zakladateľky rehoľnej kongregácie piaristiek BI. Paula Montal 1799-1889, zakladateľka Kongregácie sestier piaristiek (Levoča 1999, preklad z poľštiny). K prácam z oblasti cirkevných dejín patrí štúdia Niekoľko kapitol z dejín obce a farnosti Ohradzany (v zborníku Annales Dioecesis Cassoviensis 1994, Košice 1994). Príspevkom k dejinám farnosti a mesta Veľký Šariš, ako aj k dejinám spirituality na Slovensku je monografia Starobylý a pútnický Veľký Šariš (Levoča 1999).
Lit.: Schematizmus Spišskej diecézy 1992. Levoča 1992, s.21-22;Schematizmus Košickej arcidiecézy 1998. Prešov 1998, s.7, 121; Annales Dioecesis Cassoviensis 1994. Košice 1994, s.101,114,304; Potemra, M.: O živote a diele Štefana Onderču. Verbum, r . 6 , 1 9 9 5 , č.3, s. 174—176; Fiesta en Roma. Annuariode la Orden de las Escuelas Pías 1996. Madrid 1996, s.25, 30.
PAVOL KOLLÁR SchP

Číslo záznamu : 63970
Meno kňaza : Čižmár, Marián
Pcmeno kňaza : cizmarmarian
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Čižmár Marián, ThDr., OSchP nar. 1.11.1953 v Belej nad Cirochou, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Jankovce, 1977 Humenné, 1979 Zborov, 1981 Vranov nad Topľou, 1982 Trebišov; adm. 1984 Ohradzany, 1988 Nižný Medzev; tajomník BÚ 1990 Košice; far. 1991 Stropkov; odb. as. 1991 Spišské Podhradie; far. 1994 Košice; novic 1995 Noviciát Piaristov; archivár ABÚ 1996 Košice; výp., provinciálny sekretár 1.7.1999 Svätý Jur; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.6.2000