logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1107
Meno kňaza : Bernolák, Matej
Pcmeno kňaza : bernolakmatej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 513
Poradie : 146960
Citát : Brnolák Mathias.Szlaniczaensis e cottu Árva, qua alumnus seminarii s. Stephani, 1746. et 1747. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. Theologiae quartum a. 1751. absolvit et 13. Jul. ejusdem a. investitus est parochus in Paraszt-Dubova, hinc 27. Jul. 1756. transivit ad Felső-Sipék, inde 27. Jan. 1759. ad Thaszár. In visitatione Batthyaniana 27. Sept. 1779. peracta de eo notatum est, quod habuerit gradus theologicos et fuerit altioris staturae. Sub illo modernae ecclesiae, quae 1758. coepit aedificari primarius lapis 11. Maji 1760. positus et per Raphaelem Szent-Iványi can. Strig. benedictus. 8. Sept. 1763. ipsa ecclesia per eundem benedicta et 1796. per Nicolaum Konde consecrata. Ab 1785. habuit administratores: Martinum Fritz, Josephum Bajczi, Stephanum Skrovanek et Josephum Uhlarik. Demum parochiam in Jan. 1789. resignavit, ac ad Horvát-Gurab recessit, ubi † 22. Aug. 1792.
Preklad : Zo Slanice z Oravskej župy, ako chovanec Seminára sv. Štefana bol v r. 1745 promovaný za bakalára a v r. 1746 za magistra filozofie. Štvrtý ročník teológie ukončil v r. 1751 a 13. júla toho roka bol ustanovený za farára v Sedliackej Dubovej, odtiaľ 27. júla 1756 prešiel do Šipíc, odtiaľ 27. januára 1759 do Tesár nad Žitavou. V Baťánovej vizitácii, konanej 27. septembra 1779 je o ňom poznamenané, že nemá žiadne teologické stupne a bol vyššej postavy. Tu sa začal stavať nový kostol v r. 1758, ktorého základný kameň položili 11. mája 1760 a požehnal ho ostrihomský kanonik Rafael Szent-Iványi. 8. septembra 1763 požehnal tento kostol tento istý kanonik, v r. 1796 ho konsekroval Mikuláš Kondé. Od r. 1785 mal administrátorov: Martina Fritza, Jozefa Bajči, Štefana Škrovánka a Jozefa Uhlárika. V januári 1789 sa vzdal tejto farnosti, a odišiel na dôchodok do Chorvátskeho Grobu, kde † 22. augusta 1792.