logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 883
Meno kňaza : Bernkopf, Alfonz
Pcmeno kňaza : bernkopfalfonz
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 495-496x
Poradie : 144710
Citát : Bernkopf Alphonsus (Baerenkopf).Natus 2. Aug. 1848. Philosophiam et theologiam in seminario s. Stephani Strigonii absolvit. 7. Aug. 1871. ordinatus. Eodem a. pro cooperatore ad Divény missus. Hinc 26. Maji 1879. administrandam suscepit parochiam in Szent-István (Haszprunka) in cujus parochum 20. Jul. ejusdem a. denominatus. Hinc transivit 1888. ad Cziffer.
Preklad : Narodil sa 2. augusta 1848. Filozofiu a teológiu ukončil v Seminári sv. Štefana v Ostrihome. 7. augusta 1871 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku bol poslaný za kaplána do Devína. Potom 26. mája 1879 prijal spravovanie farnosti v Svätom Štefane (Hasprunka) do ktorej bol 20. júla toho roku menovaný za farára. Odtiaľ prešiel v r. 1888 do Cífera.

Číslo záznamu : 58885
Meno kňaza : Bernkopf, Alfonz
Pcmeno kňaza : bernkopfalfonz
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 101
Poradie : 1850
Citát : BERNKOPF, Alfonz (* 2.8.1848 ?-+ 16.9.1914 Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom) prekladateľ náboženskej literatúry.
Po gymnáziu absolvoval filozofické a teologické štúdiá v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili 6.8.1871. Ako kaplán pôsobil v Devíne. Od 26.5.1879 bol administrátorom farnosti, neskôr farárom v Studienke. Od r.1888 pôsobil ako farár v Cíferi, od r.1911 v Pobedime. Vydal preklad: Pasáčka lurdská, čili Cesty Božie sú podivné. Divadelný kus v piatich dejstvách. Napísal P.Roh. Weissenhofer. Preložil Alfonz Bernkopf farár v Cíferi (Trnava 1890). V kalendári István bácsi naptára r.1870 uverejnil príspevok: A jó édes anyának varázsereje (s.36).
Lit.: Zelliger,'A.: Egyházi trók csarnoka. Trnava 1893, s.4; Né-methy, L.: Serieš parochiarum etparochorum archidioecesis Stri-goniensis. Ostrihom 1894, s.495—496; Doplnky podľa Schematiz-mov Ostrihomského arcibiskupstva z r. 1900-1915.
HADRIÁN RADVÁNI