logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 851
Meno kňaza : Benkovič, Juraj
Pcmeno kňaza : benkovicjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 493
Poradie : 144390
Citát : Benkovics Georgius.Investitus est 17. Jun. 1668. parochus in Nagy-Appony (nunc filia ad Kis-Appony) hinc 27. Jan. 1670. transivit ad Kovarcz, ubi usque 1671. mansit. 25. Jan. 1675. investitus parochus in Jasztraba, hinc 1677. transmigravit ad Szlaszka, hinc applicatus est 1. Maji 1680. in xenodochiali parochia Cremniciensi, sed inde jam 30. Oct. ejusdem a. investitus est in parochiam Ternye, unde mox abire debuit, nam eodem anno per Thomam Ebeczky comissarium Tökölianum minister aug. c. intrusus est. Post fata ab 1684. usque 1689. parochum egit in Lutila. Hinc in Junio transivit ad Lopej, ubi simul et Zólyom-Szent-András administravit usque 1691. Tunc ab 27. Mart. Bacsur, cum Osztroluka providebat usque 23. Maji ejusdem a. qua die ad Dobronam investitus est. 22. Apr. 1692. transivit ad Libetbánya, ubi denuo Zólyom-Szent-András admininistrabat, hinc 16. Maji 1693. abivit. 18. Jul. 1695. in Zsdany, 25. Sept. autem in Nagy-Lovcsa, investitus est. Hic usque 1696. mansit. 29. Apr. 1699. iterum in Ternye investitus, hinc 18. Mart. 1701. transivit ad Vieszka, hinc 2. Apr. 1703. potitus est iterum Nagy-Lovcsa et 23. Apr. 1704. similiter secunda vice Szlaszka, eodem anno et in Szent-Kereszt in cottu Bars functus est, quam 22. Jun. 1711. repetita vice accepit. Senio confectus † 1714. in Bars-Szent-Kereszt. Hic infatigabilis vir per quadragina et tres annos, viginti et quatuor parochias administrabat.
Preklad : 17. júna 1668 bol ustanovený za farára vo Veľkých Oponiciach (teraz filiálka Malých Oponíc), odtiaľ prešiel 27. januára 1670 do Kovariec, kde zostal až do r. 1671. 25. januára 1675 bol ustanovený za farára v Jastrabej, odtiaľ prešiel v r. 1677. do Slaskej. Potom od 1. mája 1680 pôsobil v nemocničnom kostole Kremnici, ale už 30. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Tŕní, čo musel hneď zanechať, lebo sa tam votrel evanjelický služobník, dosadený Tököliho komisárom Tomášom Ebeckým. V rokoch 1684 –1689 pôsobil ako farár v Lutile. Odtiaľ v júni prešiel do Lopeja, kde spravoval zároveň aj Zvolenský Svätý Ondrej až do r. 1691. Potom od 27. marca spravoval Bacúrov, s Ostrou Lúkou až do 23. mája toho roka. V tento deň bol ustanovený do Dobrej Nivy. 22. apríla 1692 prešiel do Ľubietovej, kde znovu spravoval Zvolenský Svätý Ondrej, tento zanechal 16. mája 1693. 18. júla 1695 pôsobil v Ždani, a od 25. septembra bol ustanovený vo Veľkej Lovči. Tu zostal až do r. 1696. 29. apríla 1699 bol znovu ustanovený v Tŕní, odtiaľ 18. marca 1701 prešiel do Viesky, potom 2. apríla 1703 získal znovu Veľkú Lovču a 23. apríla 1704 rovnako po druhý raz Slaskú, a v tom istom roku pôsobil vo Svätom Kríži v Tekovskej župe, ktorú 22. júna 1711 opakovane prijal. Zničený † 1714 v Svätom Kríži nad Hronom. Tento neúnavný muž za štyridsaťtri rokov spravoval dvadsaťštyri farností.

Číslo záznamu : 27583
Meno kňaza : Benkovič, Juraj
Pcmeno kňaza : benkovicjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 19
Poradie : 890
Citát : Benkovič Juraj
1668 farár v Oponiciach, 1670 v Kovarciach, 1675 v Jastrabej, 1677 v Slaskej, 1680 „in xenodochiali parochia Cremniciensi“, 1680 v Tŕní, skade musel zakrátko odísť, lebo od T. Ebeczkého, tök. komisára bol sem dosadený ev. farár. Po osudných časoch 1684–1689 bol farárom v Lutile, odkiaľ odišiel do Lopeja a bol SF aj vo Sv. Ondreji. 1691 farár v Bacúrove a Ostrej Lúke. T. r. dostal investitúru na Dobrú Nivu. 1692 prešiel do Ľubietovej, odkiaľ znova obsluhoval aj Sv. Ondrej. 1695 odišiel do H. Ždane a t. r. zas do Lovče. Tu ostal do 1696. 1699 je zase v Tŕní, 1701 vo Vieske, 1705 znova v Lovči a 1704 v Slaskej. T. r. sa stal farárom vo Sv. Kríži, na ktorú farnosť 1711 dostal ešte raz menovanie. Starobou vyčerpaný zomrel r. 1714. Tento neúnavný muž za 43 rokov spravoval 24 fár. NSP