logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 748
Meno kňaza : Bartošovič, František
Pcmeno kňaza : bartosovicfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 485
Poradie : 143360
Citát : Bartosovics Franciscus. (vel Bartakovics Franciscus)E collegio Pázmáneo egressus, 30. Mart. 1663. investitus parochus in Verbó, hinc 16. Sept. 1668. transivit ad Báhony, inde 31. Jan. 1669. ad Radosocz, 26. Aug. investituram nactus, quam usque 1678. administravit, 21. Nov. 1679. transivit ad Zólyom-Lipcse, hinc 31. Aug. 1682. per Thomam Ebeczky commissarium Tökö1ianum amotus, usque 25. Sept. 1685. apud Georgium Schmauchler civem Neosoliensem delituit, restituta pace parochiam, ad quam 8. Febr. 1684. iterato jam investitus fuit, repetiit. In Majo 1689. transivit Vetero-Zolium ubi usque 1692. mansit. Demum 16. Apr. 1693. investitus in Rózsavölgy, ubi 1705. fungi desiit.
Preklad : Z kolégia Pázmaneum bol 30. marca 1663 ustanovený za farára vo Vrbovom, odtiaľ 16. septembra 1668 prešiel do Báhoňa, potom 31. januára 1669 do Radošoviec, 26. augusta získal úrad, ktorý spravoval až do r. 1678. 21. novembra 1679 prešiel do Zvolenskej Ľupče, nato ho 31. augusta 1682 odstránil Tomáš Ebecký, Tökö1iho komisár, až do 25. septembra 1685 sa skrýval u Juraja Schmauchlera v Banskej Bystrici, po navrátení pokoja sa vrátil do farnosti, do ktorej bol 8. februára 1684 znovu ustanovený. V máji 1689 prešiel do Zvolena, kde zostal až do r. 1692. Potom 16. apríla 1693 bol ustanovený v Ružinove, kde v r. 1705 zomrel.


Číslo záznamu : 27556
Meno kňaza : Bartošovič, František
Pcmeno kňaza : bartosovicfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 15
Poradie : 620
Citát : Barthossovich František
Z Pázmányovho seminára ostal 1663 farárom vo Vrbovom, 1668 v Báhoni, 1669 v Radošovciach, 1675 aj v Sobotišti, 1679 v Sl. Ľupči, skade ho Tomáš Ebeczký, Tököliho komisár vypovedal. Potom býval v BB u J. Schmauchlera. 1685 po povstaní vrátil sa na faru. 1689 farár vo Zvolene, 1693 v Rosindole, kde účinkoval do 1705. Listina vo FA Sl. Ľupče píše, že bol „teologus speculativus in a.3“ a r. 1692 mal 56 r.