logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 739
Meno kňaza : Bartó, Adam
Pcmeno kňaza : bartoadam
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 484
Poradie : 143270
Citát : Barthó Adamus.Occurrit 1630. parochus in Prassicz. Qua talem nominat illum visitator ADtus Nitriensis Volfgangus Érsekujváry. Eodem anno interfuit synodo 4. et 5. Oct. Tirnaviae per Petrum Pázmány celebratae, sed qua parochus Nagy-Maróthensis ex ADtu Bars. (Aranyos-Maróth). Transivit 1631. ad Hosszúfalva, ubi 1634. Georgius Draskovics praep. et ADnus Posoniensis visitationem peregit, qui de illo adnotavit: „Tres anni sunt ex quo parochiam hanc incolit tametsi a me introductus non sit. Superavit annum quinquagesimum, sufficienti doctrina, bonisque moribus excultus, amatur a cunctis.“
Preklad : V r. 1630 sa objavuje ako farár v Prašiciach. Ako takého ho uvádza vizitátor nitrianskeho archidiakonátu Volfgang Érsekujvári. V tom roku sa zúčastnil 4. a 5. októbra na synode v Trnave, slávenej Petrom Pázmaňom, ale ako farár Veľkých Moraviec z Tekovského dekanátu (Zlaté Moravce). V r. 1631 prešiel do Dlhej, kde v r. 1634 vykonal vizitáciu prepošt a bratislavský dekan Juraj Draškovič, ktorý o ňom zaznamenal: „Sú tri roky odvtedy, čo prišiel do tejto farnosti, hoci som ho neuviedol. Prekonal päťdesiaty rok, dostatočne učený, s kultivovaným správaním, je milovaný všetkými.“