logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31638
Meno kňaza : Baláž, Rudolf
Pcmeno kňaza : balazrudolf
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 188
Poradie : 20020
Citát : Baláž Rudolf, n. 20. 11. 1940 v Nevoľnom, o. 23. 6. 1963, kapl. Brezno, 1965 kapl. Krupina, 1967 kapl. Vrútky, Kláštor p. Zn.—Vrícko, 1968 akt. BÚ B. Bystrica, 1970 spr. f. Pitelová, 1971 m. p.

Číslo záznamu : 58789
Meno kňaza : Baláž, Rudolf
Pcmeno kňaza : balazrudolf
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 47-48
Poradie : 890
Citát : BALÁŽ, Rudolf (* 20. 11. 1940 Nevoľné, okr. Žiar nad Hronom) - biskup, mecén, náboženský spisovateľ.
Zmaturoval r. 1958 v Kremnici, v r. 1958-1963 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde ho aj 23.6.1963 vysvätili za kňaza. Postupne bol kaplánom v Brezne (1963-1964), v Krupine (1965-1966), vo Vrútkach, v Kláštore pod Znievom, vo Vrícku (1967-1968). R. 1968 sa stal aktuárom na Biskupskom úrade v Banskej Bystrici. V čase tzv. normalizácie r. 1970 ho ustanovili za správcu farnosti v Pitelovej. V r. 1971-1982 bol mimo pastorácie, keďže mu odobrali štátny súhlas. V tom čase pracoval ako vodič nákladnej dopravy. R. 1982 sa stal správcom farnosti v Turčianskom Petre, ktorú spravoval až do svojho vymenovania za biskupa Banskobystrickej diecézy. Počas obdobia mimo pastorácie z poverenia biskupa J. Ch. Korca vyučoval kandidátov bohosloveckých štúdií fundamentálnu teológiu, filozofiu, morálku a dogmatiku. Dňa 14. 2. 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za banskobystrického diecézneho biskupa, biskupskú vysviacku prijal 19. 3. 1990 v Banskej Bystrici. Dňa 13. 4. 1994 ho zvolili za predsedu Konferencie biskupov Slovenska a člena stálej rady, 29. 4. 1997 bol znovu zvolený do tejto funkcie, v ktorej bol až do 31.8.2000. R. 1990 obnovil činnosť Kňazského seminára Banskobystrickej diecézy a 3. 10. 1993 posvätil novú budovu Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Založil 7 základných cirkevných škôl a Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici. Po menovaní za diecézneho biskupa zreorganizoval Banskobystrickú diecézu, keď vzhľadom na pastoračné potreby z 5 dekanátov vytvoril 12. Za desať rokov biskupského pôsobenia prijal do svojej diecézy 14 mužských a 12 ženských reholí. V Konferencii biskupov Slovenska bol predsedom ekonomicko-právnej komisie a predsedom komisie pre katechizáciu a od r. 2000 je členom liturgickej komisie. Od r. 1992 pôsobí aj ako prezident Pax Christi Slovakia. Vo svojej diecéze zriadil evanjelizačné rádio Mária, neskôr sa premenovalo na Rádio Lumen, ktorého vysielanie sa usiluje rozšíriť na celé územie Slovenska. Je spoluzakladateľom Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku, ktorá vznikla r. 1995, aktívne sa usiloval o jej transformáciu na Katolícku univerzitu, ktorá bola zriadená r. 2000. Od svojej biskupskej vysviacky každú prvú sobotu v mesiaci slávi fatimskú sobotu v hlavnom pútnickom mieste diecézy Starých Horách. R. 1999 zvolal do Banskej Bystrice Diecézny eucharistický kongres, ktorý sa na Slovensku uskutočnil po prvý raz po páde komunizmu. Na jeho žiadosť Ján Pavol II. 1. 8. 1990 udelil pútnickému chrámu na Starých Horách titul basilica minor. Ako biskup obhajuje právo človeka na život od počatia
až po prirodzenú smrť. Finančne podporuje domácich i zahraničných študentov teológie, lebo si uvedomuje potrebu vzdelaných kňazov pre budúcnosť Slovenska. Vydal publikáciu: Milovať bez lásky a sexu. 111 otázok Andreja Štiavnického biskupovi Rudolfovi Balážovi (Banská Bystrica 1997). Okrem toho publikoval množstvo článkov s náboženskou tematikou v Duchovnom pastierovi, Katolíckych novinách, Zrne a vo Veľkom jubileu. Ako predseda Konferencie biskupov Slovenska sa vo veľkej miere pričinil o nové vydanie Svätého písma v jednom zväzku, prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi a Kódexu kánonického práva do slovenského jazyka, učebníc na vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách. FRANTIŠEK DLUGOŠ