logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36306
Meno kňaza : Bakajsa, Arnold
Pcmeno kňaza : bakajsaarnold
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 600
Citát : BAKAJSA, Arnold
* nar. 16.12.1889 Belá nad Cirochou, ord. 16.5.1913 Košice – A. Fischer - Colbrie, +18.3.1947 poch. Hraň
* štúdiá – gymnázium a teológia Košice, 1913 kaplán Prešov - Solivar, 1914 dočasný administrátor, vojenský kurát, 1914 - 1921 v zajatí v Rusku, kaplán - katechéta Prešov, 1934 rektor rehoľného inštitútu Anglických panien, zároveň ich spovedník, prézes Katolíckej jednoty žien, 1937 dočasný administrátor Prešov, prézes skúšobnej komisie učiteľov, 1939 člen konzistória, riaditeľ gymnázia rehoľného inštitútu Anglických panien, notár penzijnej fundácie, 1940 tribunálny sudca, 1946 administrátor Hraň.
*D. slov. 1948, s. 145. Sch. 1915, s. 102; 1918, s. 20; 1925, s. 20; 1928, s. 20; 1934, s. 20; 1938, s. 205; 1943, s. 232.>

Číslo záznamu : 58784
Meno kňaza : Bakajsa, Arnold
Pcmeno kňaza : bakajsaarnold
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 44-45
Poradie : 840
Citát : BAKAJSA, Arnold (* 16.12.1889 Belá nad Cirochou, okr. Snina - + 18.3.1947 Hraň, okr. Trebišov) stredoškolský profesor.
Teológiu študoval v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Za kňaza ho vysvätili 16.5.1913. Ako kaplán pôsobil v Solivare (1913-1914), r. 1914 sa tam stal aj dočasným administrátorom farnosti. Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol povolaný do vojska, kde vykonával pastoračnú službu medzi vojakmi na rozličných frontoch. Padol do ruského zajatia. Po mnohých utrpeniach sa r. 1921 vrátil zo zajatia s podlomeným zdravím. V r. 1921-1934 pôsobil ako kaplán a katechéta v Prešove. R. 1934 ho vymenovali za rektora kostola rehoľného Ištitútu preblahoslavenej Panny Márie anglických panien v Prešove, r. 1937 za dočasného administrátora farnosti Prešov, zároveň vykonával funkciu predsedu skúšobnej komisie učiteľov. R. 1939 ho menovali za konzistoriálneho biskupského radcu. Od r. 1939 zastával funkciu riaditeľa gymnázia anglických panien v Prešove. Dňa 11.11.1939 ho biskup Jozef Cársky vymenoval za sudcu diecézneho tribunálu. R. 1946 sa stal farárom v Hrani (okr. Trebišov). Jeho úvahy a príhovory k mládeži boli uverejňované predovšetkým vo Výročných správach dievčenského gymnázia pri ústave Sancta Maria v Prešove, ako napr. O úlohe školy a Matka.
Lit.: Schematismus venerabilis cleri Administrationum Apostolica-rum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia, A.D. 1943. Prešov 1943, s.232; Schematismus venerabilis cleri Admi-nistrationum Apostolicarum Cassoviensis et Satmariensis in Ceco-slovachia, A.D. 1948. Košice 1948, s.74; História Domus Paro-chiae Hraň. Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Hraní, A.D. 1945-1947; Holec, P.: Diecézny súd Košického biskupstva v rokoch 1952-1992. In: Annales Dioecesis Cassoviensis 1994. Košice 1994, s.44; Slovenská verejná dievčenská obchodná škola, Rehoľné slovenské dievčenské gymnázium v ústave Sancta Maria v Prešove - Výročná správa 1940-41. Prešov 1941, s.3-5.
MARIÁN ČIŽMÁR