logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31911
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 291
Poradie : 41140
Citát : ŽILINA 010 01, tel. 213 12, o. Žilina, (40.000), k. Najsv. Trojice (1583), k. sv. Barbory, frant. (1723), k. sv. Pavla, sirot. jez. (1743), kap. P. M. Sedemb. v Chrasti, kap. sv. Márie Magd. cint, kap. na Bôriku, kap. na Gottw. ulici. — Fil.: 1. Bánová (1.500), k. B. S. J. (1935), 2. Závodie (2.000), k. sv. Štefana, (1250), kap. sv. Cyrila a Metoda, 3. Budatín, Chlmec, Strážov (800). — K 886, p 308, s 189.
Duchovný správca: Štefan Bitter, kanonik.
Kapláni: Ján Michalička, Štefan Baričák.
Kňazi bývajúci vo farnosti: Michal Hadrián Grejtovský, OFM, spr. kostola sv. Barbory v Žiline. — Augustín Duratný, OFM, Jozef Lackovič, SJ, Andrej Mihál, Laz., Gabriel Povala, SJ, Štefan Schmidt, Štefan Kosper, Honorát Kurtulík, OFM.

Číslo záznamu : 41526
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 76-77
Poradie : 1180
Citát : 7. Žilina. Ecclesia ad SS. Trinitatem consecrata. Parochia
saec. XIII. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1704.
In ambitu parochiae: Ecclesia ad S. Paulum Ap., usui
Sororum Chr. Char. S. Vine. a Paulo tradita; alia ad S.
Steph. R. H.; item apud PP. Franc. in hon. S. Barbarae
V. M., apud Salesianos Capella in hon. S. Joannis Bosco,
in Coem. Capellae B. M. V . Laur. et S. Mariae Magda-
lenae., B. M. V. Dolorosae „v Chrasti", SS. Cordis J.
apud Sorores Schol. S. Franc., in Nosocomio SS. Cordis
J., SS. Cyrilli et Methodii in Závodie. Patronus:
Communitas Catholica Civitatis Žilina. Parochus: Illmus D.
Thomas Ružička, pag. 15. Cooperatores: I. D. Adalbertus
Stranovský, II. D. Vendelinus Košík.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 14.363 1442 2678 268 -
Fil.; Stražov 757 - - - 4
Závodie 1785 42 4 - 3
____________________________________________________________
Universim: 16.905 1484 2682 268

Unio cath. mul. 200, SMBS 80, Char. Congr. Mar. puel.
1 2 1 , Soc. Ang. 210, Garda SS. Cordis 250, Patronage
60, SS. Ros. 450, Scap. 96. Tert. S. Franc. 682, Unio
mis. Franc. 549, SS. Cor, J. 2960, SKM 150, Unio Sal.
150, Unio S. Joannis Bosco 48, Inf. J. 418, Cath. mil.
46, Soc. S. Alysii 58.
Usus linguae: Slavicae, hungaricae, germanicae.
Posta, telephon, statio telegraph. et viae fer.: loco.

Numerus animarum in toto Districtu:
__________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
36.792 - 1.898 2.731 281

IV. DISTRICTUS KYSUCKÉ NOVÉ MESTOENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Josephus Hollý, pag. 18.

Secretarius Districtualis:
R. ac Cl. D. Andreas Paldan, SS. Theol. Doctor, Parochus
in Kys. N. Mesto.

Parochiae.

Číslo záznamu : 42100
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 84
Poradie : 960
Citát : SOLNA. Civ. Priv. Paroch, ant. Anno 1500. jam exstitit. |
Ecclesia ad SS. Trinitatem. Ibidem Ecclesia ad S. Paulum |
Apostolum, et alia ad S. Stephanum R. H. Item: apud PP.|
Franciscanos Ecclesia in honorem S. Barbarae V. et M. |
Praeterea in Coemeteriis Capellae duae, una B. M. V. |
Lauretanae, alia S. Mariae Magdal. |
Patronus. Senatus et electa Communitas Privilegiatae |
Civ. Solna. |
Parochus. Rever. D. JOANNES BAPT. BIELEK, pag. 27. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
2267 - 12 |
Filialibus: |
Fulonaria Domo 7 - - | 3/4
Borovszkiana 4 - - | 3/4
Molis Superiori 9 - - | 3/4
Inferiori 3 - - | 1/2
Salis Depositorio, Capella publ. S. Joannis |
Nep. 46 - - | 1/2
Sztrázsov 542 - 11 | 3/4
Zábava Educillo 3 - 5 | 1/2
Závodje 606 4 16 | 1/2
Lingua: Slav. Summa: 3487 4 44

Číslo záznamu : 42251
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 149
Poradie : 2490
Citát : Solna, Civ. priv. Post abolitam Societatem Jesu: Joannes Bresztyenszky. Josephus Bresztyenszki. Paulus Egelszky. Joannes Bapt. Bielek.

Číslo záznamu : 43108
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 76
Poradie : 1000
Citát : 7. Žilina. Ecclesia ad SS. Trinitatem consecrata. Parochia
saec. XIII. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1704. In
ambitu parochiae: Ecclesia ad S. Paulum Ap., usui So-
rorum Chr. Char. S. Vine. a Paulo tradita; alia ad S.
Steph. R. H.; item apud PP. Franc. in hon. S. Barbarae
V. M., in Coem. Capellae B. M. V. Laur. et S. Mariae
Magdalenae., B. M. V. Dolorosae „v Chrasti", SS. Cyrilli
et Methodii in Závodie. Patronus: Communitas Ca-
tholica Civitatis Žilina. Parochus: Illmus ac Rmus D.
Thomas Ružička, Protonotarius Apost. ad instar, tit.
Abbas de Kliž. Cooperatores: D. Ernestus Fančovič,
D. Joannes Pisárčik, Doctor Phil. scholast.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Čsl. Absque Div.
conf.
In Matre: 13285 934 52 2480 144 312 61 --
Fil.: Stražov 742 4 -- -- -- -- -- 4
Závodie 1833 46 -- 14 -- -- -- 3
Zábava 78 -- -- 5 -- -- -- 3
___________________________________________________________
Universim: 15938 984 52 2499 144 312 61

Unio cath. mul. 212, S. M. B. S. 150, Char. 368, Congr.
Mar. puel. 84, Congr. Mar. in schola reáli 32, Soc. Ang. 48,
Garda B. S. 122, Patronage 62, Alt. 76, SS. Ros. 178, Scap 96.
A PP. Franciscanis diriguntur: Tert. S. Franc. 738, Unio
mis. Franc. 416, SS. Cor. J, 2862.
Usus linguae: Slavicae, hungaricae, germanicae.
Posta, telephon, statio telegraph : loco.

Numerus animarum in toto Districtu:
___________________________________________________________
Cath. Graec. Graec. A. C. H. C. Čechsl. Absque Jud. Div.
un. or. conf.
33120 -- -- 1331 52 144 312 2557 91

IV. DISTRICTUS KYSUCKÉ NOVÉ MESTOENSIS.

Vice-Archi- Diaconus:

Secretarius Districtualis:
D. Josephus Hollý, Parochus Ochodnicensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 43513
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 75
Poradie : 990
Citát : 6. Zsolna. Ecclesia ad S. Trinitatem consecrata. Parochia
sec. XIII. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1704. In
ambitu parochiae: Ecclesia ad S. Paulum Ap. usui Sororum
Chr. Char. S. Vine. a Paulo tradita. Alia ad S. Steph. R. H.
Item apud PP. Franc. in hon. S. Barbarae V. M. In Coem.
Capellae duae B. M. V. Laur. et S. Mariae Magdalenae.
Patronus: Communitas Catholica Civitatis Zsolna.
Parochus: Rsmus D. FRANCISCUS PODIVINSZKY, pag. 16.
Cooperator: D. Thomas Ruzsicska, in exam.
Pro-Synodali approbatus.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: +o 7268 378 130 1490 22 --
Fil.: Őrlak 599 — — 7 — 4
Szentistvánpatak 1293 8 — 15 — 3
Zábava furész 80 12 — 22 — 3
___________________________________________________________
Universim 9240 398 130 1534 22
Usus Linguarum: Slav. Hung.
Posta, telephon. statio telegraph. loco.

Číslo záznamu : 50138
Meno kňaza : Kliment (Žilina,1332)
Pcmeno kňaza : kliment1332zilina
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50130
Citát : [Item Clemens plebanus et vicearchidyaconus de Silna] solvit pro decima [XXIII. grossos].
Preklad : Kliment, kňaz a vicearchidiakon zo Žiliny, zaplatil ako desiatok 23 grošov.

Číslo záznamu : 62734
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 69
Poradie : 240
Citát : Kedy presne vznikla farnosť nie je známe, isté je, že jestvovala už v prvej polovici 14. storočia. Pôsobili v nej katolícki farári, administrátori: Klement, Ján, Ondrej, Urban, Juraj, Ladislav Dlhý, Ján, Juraj, Daniel Albi, Ján Stankovič, Štefan Kôstka, Martin Čeleš SJ, Ladislav Permay SJ, Juraj Jankovič SJ, Juraj Koštetič SJ, Imrich Černiak SJ, Tobiáš Ríčanský SJ, Štefan Fischeményi SJ, Juraj Kutý SJ, Juraj Šúchaj SJ, Karol Jankovič SJ, Pavol Zamarovský SJ, Andrej Felcker SJ, Ján Sádecký SJ, Juraj Miškovič SJ, Pavol Siláček SJ, Štefan Sály SJ, Juraj Olšavský SJ, Žigmund Tarnóci SJ, Jozef Rotari SJ, Juraj Imrichovič SJ, František Salesinus Serdahelyi SJ, Jozef Valentovič, Michal Rudnay, Ján Briestenský, Jozef Briestenský, Pavol Egelský, Ján Baptista Bielek, Andrej Lemeš, Ján Košeľa, František Xaver Podivinský, Tomáš Ružička, Andrej Paldan, Štefan Leitman, Štefan Bitter, Jozef Jordán Noga OP, Ladislav Stromček, Peter Jankech, Peter Holbička, Andrej Týleš.
Matriky sú vedené od roku 1704, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 65452
Meno farnosti : Žilina
Pcmeno farnosti : zilina
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír: Historia Domus Parochiae Solniensis 20. st..Žilina 2002?. Elektronický text
Skratka knihy : ktt
Strany : 1571-1576
Citát : Katolícki farári, ostatní farskí kňazi a evanjelickí farári a diakoni v Žiline

V priloženej tabuľke uvádzam obsadenie Žilinskej farnosti od počiatkov do konca roku 2000.
V prvých storočiach nepoznáme mená všetkých farárov. Vieme, že Žilinská farnosť mala aj kaplána, ale mená týchto kňazov taktiež nepoznáme. Nie je známe ani to, odkedy pôsobili v tejto farnosti aj kapláni.
Od polovice 16. storočia do počiatkov 18. storočia bol farský Kostol Najsvätejšej Trojice striedavo v rukách katolíkov a protestantov. Preto som okrem katolíckych kňazov (farárov, administrátorov, kaplánov, pomocníkov farára, výpomocných kňazov a dočasných administrátorov) zaradil do tabuľky z tohto obdobia aj protestantských duchovných (farárov a diakonov).
V čase od roku 1685 až do roku 1773 spravovali našu farnosť jezuiti. Funkciu farára zastával vždy superior žilinskej rezidencie a v niektorých obdobiach jeden z členov rehole bol kaplánom (pomocník farára).


KLEMENT 1332?-1337? farár
JÁN 1357 farár
ONDREJ 1419 farár
URBAN 1463 farár
JURAJ 1503 farár
Ladislav DLHÝ 1518 farár
JÁN 1540 farár
Ján BARBOMUS 1540-1544 evanjelický farár
Ján FÁBRY-SÚĽOVSKÝ 1544-1546 evanjelický farár
Blažej BOTUŠ 1546- evanjelický farár
JURAJ 1558 farár
Hrehor DAMIANI 1565 – okolo evanjelický farár
György LOVCSÁNYI (1508-1600) 1572- evanjelický farár
Daniel ALBI (+ 1595) 1588-1595 farár
György LOVCSÁNYI 1595-1600 evanjelický farár
Gabriel MINISTER-SOLNENSIS 1596 evanjelický diakon
Michal PENTEKIUS 1600-1603 evanjelický diakon
Joachim FÁBRY (+ 1612) 1600-1612 evanjelický farár
Ján HALLER-HALLENSIS 1603-1606 evanjelický diakon
Ján MATTHESIUS 1610-1611 evanjelický diakon
Juraj STRÁNOVSKÝ-DIABEL 1611-1613 evanjelický diakon
Timót LOVCSÁNYI 1612-1617 evanjelický farár
Ján STANKOVIČ 1617-1619 farár
Michal KRIŠPÍN-CRISPINIUS (1580?-1639) 1619-1639 evanjelický farár
Ondrej FABRY-RAJECKÝ 1621-1631 evanjelický diakon
Melchior FIDICINIS-HUDEC 1631-1634 evanjelický diakon

Mikuláš BENEDICTI 1634 evanjelický diakon
Eliáš LADIVER (1630?-1686) 1639-1641 evanjelický farár
Juraj MIKULÁŠ PARŠIC (+ 1653) 1641 evanjelický farár
Ján BUGÁR 1644 evanjelický diakon
Ondrej KULIFAJ 1647-1649 evanjelický diakon
Mikuláš CHMEL 1650-1652 evanjelický diakon
Ján HNILICKÝ (1638-1670) 1654-1655 evanjelický diakon
Daniel FRANCISCI 1655 evanjelický diakon
Daniel REGULI 1657-1666 evanjelický diakon
Ján NOSTITIUS (+ 1689) 1669-1674 evanjelický diakon
Eliáš LADIVER -1673 evanjelický farár
Štefan KOSTKA 1673-1675 farár
Ján AUGUSTINI (1600?-1675) 1675 evanjelický farár
Krištof MAZAR (okolo 1655-1708) 1677- evanjelický farár
Ján NOSTITIUS 1682-1689 evanjelický farár
P. Martin ČELEŠ , SJ (1641-1709) 1685-1688 – spolu s Ladislavom PERMAYOM administrátor
P. Ladislav PERMAY , SJ (* 1641) 1685-1688 – spolu s Martinom ČELEŠOM administrátor

P. Juraj JANKOVIČ , SJ (1638-1697) 1688-1689 farár
Pavol FELICIDES ml. (okolo 1650-1695) 1689 evanjelický farár
P. Juraj KOŠETIČ, SJ 1689-1692 farár
KEVERIT 1691 evanjelický farár 1
P. Imrich ČERNIAK, SJ 1692-1697 farár
P. Juraj KOŠETIČ , SJ 1697-1703 farár
P. Tobiáš ŘÍČANSKÝ , SJ 1703-1704 farár
Daniel KRMAN (1663-1740) 1704-1706 evanjelický farár
P. Imrich ČERNIAK , SJ 1704-1710 farár
Daniel KRMAN 1706 superintendent 2
Ján SIMONIDES 1710-1714 evanjelický farár
P. István FISCHEMÉNYI , SJ (* 1665) 1714-1724 farár
P. Juraj KUTY , SJ 1724-1731 farár
P. Juraj SUCHAJ , SJ 1731-1735 farár
P. Karol JANKOVIČ , SJ 1735-1736 farár
P. Pavol ZAMAROVSKÝ , SJ (+ 1754) 1736-1738 farár
P. Andrej FELCKER, SJ (1698-1737) 1738-1740 farár
P. Ján SÁDECKÝ, SJ 1740-1744 farár
P. Juraj MIŠKOVIČ, SJ 1744-1753 farár
P. Pavol ZAMAROVSKÝ, SJ 1749 farár
P. J. ŠEDÝ, SJ 1753-1755 pomocník farára
P. Pavol SILÁČEK, SJ (+ 1772?) 1754 farár
P. Juraj JANKOVIČ, SJ 1755-1758 pomocník farára
P. Štefan SALY, SJ (1697-1778) 1758-1760 farár
P. Juraj OĽŠAVSKÝ, SJ (1708-1781) 1760-1764 farár
P. Zsigmond TARNÓCZY, SJ 1764-1767 farár
P. Jozef ROTARI, SJ (1706-1766) 1710-1714 farár

1) Napriek prísnym nariadeniam kniežaťa E SZTERHÁZYHO ho v roku 1691 v tajnosti povolali za pastora do Žiliny. Katolícky richtár Ondrej BIVOLÍNI ho však dal zatvoriť na hrade Lietava.
2) Superintendent Liptovskej, Oravskej, Trenčianskej, Nitrianskej a Bratislavskej stolice so sídlom v Žiline.


P. Ignác NEMŠOVSKÝ , SJ 1764-1767 pomocník farára
P. Juraj IMRIKOVIČ , SJ (1696-1771) 1767-1771 farár
P. Jozef TISCHLER , SJ 1768-1770 pomocník farára
P. Ján SKOBER , SJ 1771 pomocník farára
P. František SZERDAHELYI , SJ (* 1717) 1771-1773 farár
P. Melchior TARNÓCZY , SJ (1704-1781) 1772-1773 pomocník farára

Jozef VALENTOVIČ (1725-1807) 1773 farár
Michal RUDNAY niekedy medzi 1773 až 1776 farár
Ján BRIESTENSKÝ (1751-1806) 1776-1779 farár
Jozef BRIESTENSKÝ (+ 1806) 1779-1806 farár
Secundus ŠINKOVIČ 1790 kaplán
Eliáš PRAVOTICKÝ (1768-1839) 1792-1793 kaplán
Pavol EGELSKÝ (1755-1824) 1806-1825 farár
Imrich POČAROVSKÝ (1791-1837) 1814-1821 kaplán
Pavol MAJDÁN (* 1794) 1821-1826 kaplán
Ján Krstiteľ BIELIK (* 1778) 1825-1853 farár
Ľudovít STÁREK st. (1803-1863) 1826-1833 kaplán
Ľudovít BORČICKÝ (* 1809) 1833-1835 kaplán
P. Matej OBEŠLA , OFM (* 1808) 1835 výpomocný kňaz
P. Maurus VRÁBEL , OFM (1809-1854) 1835 výpomocný kňaz
Peter BLAŠKOVIČ (1801-1876) 1835-1837 kaplán
Ján Nepomuk NEMČÁK (1802-1885) 1837-1839 kaplán
P. Kozma Anton ZÁVODSKÝ , OFM (1797-1890) 1838-1840 výpomocný kňaz
P. Antal MOSSONY , OFM (1807-1865) 1838-1840 výpomocný kňaz
Jozef STRÁŇAVSKÝ 1839-1852 kaplán
P. Florián Pavol HASPRA , OFM (* 1811) 1851-1853 výpomocný kňaz
Ján RAKOVSKÝ (* 1821) 1852-1853 kaplán
Matej LEDNICKÝ 1853-1854 kaplán
Andrej LEMEŠ (1815-1872) 1853-1872 farár
P. Kajetán NOVÁK , OFM (1832-1863) 1853-1857 výpomocný kňaz
František NOVOTNÝ (1813-1873) 1854-1855 kaplán
Anton VOJŤÁK 1855-1858 kaplán
Ľudovít STÁREK ml. (* 1833) 1858-1861 kaplán
P. Benedikt Ján KRAJČÍK , OFM (1833-1886) 1859 výpomocný kňaz
P. Flugentius JAVORSKÝ , OFM (* 1817) 1860 výpomocný kňaz
P. Timotej Jozef BREZÁNYI , OFM (1834-1885) 1860-1863 výpomocný kňaz
Ján LOVASZER (1837-1900) 1861 kaplán
Michal BRATKOVIČ (* 1827) 1861-1863 kaplán
Jozef KOMPÁNEK (1836-1917) 1863-1864 kaplán
František LUDVIGH (1837-1900) 1864-1864 kaplán
Ján SEČANSKÝ (1838-1916) 1865-1868 kaplán
Gustáv KARDOSS de KARDOS-VASZKA (1846-1894) 1868-1871 kaplán
Ján POTÚČEK (1839-1919) 1871-1874 kaplán
Ján KŠEĽA (1833-1874) 1873-1874 farár
Andrej BEDNÁR (1840-1911) 1874-1880 kaplán
František Xaver PODIVINSKÝ (1829-1920) 1874-1920 farár
P. Placidus Ján RAŠEL , OFM (* 1851) 1880 výpomocný kňaz

Štefan PAŠKA (1855-1936) 1880-1895 kaplán
Viktor Gejza KARDOSS de KARDOS-VASZKA (1865-1936) 1895-1903 kaplán


Ján KEMPNÝ (1871-1899) 1897 kaplán
Anton TURCZYN (1871-1936) 1903 kaplán
Tomáš RUŽIČKA (1877-1947) 1903-1915 kaplán
František FILKORN (1979-1960) 1907-1915 dočasný administrátor
Tomáš RUŽIČKA 1915-1921 dočasný administrátor
Ján PÖSTÉNYI (1891-1980) 1919-1920 kaplán
ThDr. Juraj HODÁL (1888-1963) 1920-1922 kaplán
Tomáš RUŽIČKA 1921-1947 farár
Jozef HAMAJ (1894-1935) 1922 kaplán
Alexander Eugen LAUDON (1894-1975) 1922 kaplán
Alexander Eugen LAUDON 1922-1923 dočasný administrátor
Jozef HOLLÝ (1894-1976) 1922-1924 kaplán
Alexander Eugen LAUDON 1923-1924 kaplán
Rehor MIEŠKO (1889-1959) 1923-1926 kaplán
Jozef CISÁR (1895-1941) 1924 kaplán
Andrej HRABOVEC st. (1898-1984) 1924 výpomocný kňaz
Karol RUMPEL (1899-1986) 1924-1925 kaplán
Jozef HOLLÝ 1924-1925 kaplán
Pavol DUBÍK (1886-1971) 1926 kaplán
Vojtech MAGNUSEK (1902-1981) 1929-1930 kaplán
Rudolf LEDNICKÝ (1903-1992) 1930 kaplán
Pavol BEZÁK (1898-1962) 1930-1934 kaplán
ThDr. Andrej PALDAN (1906-1984) 1934 kaplán
Andrej PATKA (1908-2003) 1934-1935 kaplán
Albín BLAŽEK (1908-1984) 1935 dočasný administrátor
Ernest FANČOVIČ (1908-1976) 1935 kaplán
Albín BLAŽEK 1935-1936 kaplán
PhDr. Ján PISÁRČIK (1906-1985) 1936-1937 kaplán
Edmund MARKOVIČ (1910-1980) 1937-1938 kaplán
Vojtech STRANOVSKÝ (1910-1977) 1938 kaplán
Elemír ŠTRBAVÝ (1914-1979) 1940 kaplán
PhDr. Štefan DROZD (1907-1979) 1940 kaplán
Vojtech STRANOVSKÝ 1940 kaplán
Vendelín KOŠÍK (1913-1977) 1940-1942 kaplán


Martin HUDEC (1914-1991) 1942-1943 kaplán
ThDr. Marcel BARÁT (1915-1973) 1943 kaplán
Rudolf Alojz BOŠNÁK (1918-2009) 1943-1947 kaplán
ThDr. Michal MICHALKA (1914-1971) 1945-1947 kaplán
don Rudolf KOŠÍK , SDB (1912-1995) 1946-1947 kaplán
Štefan GRÁC (1921-1999) 1947 výpomocný kňaz
ThDr. František MITÚCH (1918-1983) 1947 kaplán
ThDr. Albert MASÁR (1915-1987) 1947-1948 kaplán
ThDr. Michal MICHALKA 1947-1948 dočasný administrátor
Teodor SMATANA (1917-2000) 1947-1949 kaplán
ThLic. Rudolf HODÁL (1920-1992) 1948 kaplán
ThDr. Andrej PALDAN 1948-1951 farár
Teodor SMATANA 1949 dočasný administrátor
ThLic. Rudolf HODÁL 1949 kaplán
ThLic. Rudolf HODÁL 1949-1950 dočasný administrátor
Augustín FERKO (1913-1983) 1949-1951 kaplán
Martin KONOPA (1917-2007) 1950 kaplán
PhDr. Štefan ŠTEFKOVIČ (1908-1983) 1950-1951 kaplán
P. Serafín Anton MIKLOVIČ , OFM (1912-1991) 1950-1951 kaplán
PhDr. Jozef MIKULA (1925-1992) 1951 kaplán
Augustín FERKO 1951-1952 dočasný administrátor
ThLic. Rudolf HODÁL 1951-1952 kaplán
Rudolf DANČÍK (1919-2007) 1952-1953 kaplán
Štefan LEITMAN (1891-1966) 1952-1959 farár
Ján Krstiteľ MICHALIČKA (1919-1997) 1952-1984 kaplán
ThDr. Andrej CSALÁDY (1911-1965) 1953-1956 kaplán
Gejza LUKY (1924-1993) 1956-1958 kaplán
ThDr. Andrej CSALÁDY 1958-1960 kaplán
Štefan BITTER (1910-2008) 1959-1989 administrátor
ThDr. Tibor SLOVÁK (1933-1991) 1960 kaplán
Ján SIROTA (1935-1978) 1961-1962 kaplán
Anton MARTINIK (1931-2003) 1962 kaplán
Ján SIROTA 1963-1964 kaplán
Anton KOPÁSEK (1926-2003) 1964-1969 kaplán
Blažej TRULÍK (1943-1987) 1969-1970 kaplán
P. Emil PROKOP , SVD (1922-2006) 1970-1971 kaplán
Peter DANIHEL (1946-1986) 1971-1972 kaplán
Jozef ČIČMANEC (* 1948) 1972-1974 kaplán
Ján ŠMELKA (* 1951) 1974-1977 kaplán
Štefan BARIČÁK (* 1952) 1977-1981 kaplán
Anton KOVÁČIK (* 1952) 1981-1983 kaplán
Štefan NIŽNÍK (* 1954) 1983-1987 kaplán
Michal KEBLÚŠEK (* 1960) 1984-1985 kaplán
Jozef ŠELINGA (* 1958) 1985-1988 kaplán
Juraj BOHYNÍK (* 1963) 1987-1990 kaplán
František CVACHO (* 1963) 1988 kaplán
Bálint LICSKO (* 1855) 1988-1989 kaplán
Jozef ŽEMBERA (* 1961) 1989-1990 kaplán
P. Jordán Jozef N OGA , OP (1946-2002) 1989-2002 administrátor
Michal BALÁŽ (* 1964) 1990 kaplán
Juraj BOHYNÍK 1990-1991 kaplán
Jozef PETREK (* 1965) 1991 kaplán
Peter ČIERNIK (* 1962) 1991-1994 kaplán
Ing. Ladislav STROMČEK (* 1960) 1991 kaplán


Ing. Michal JANECH (* 1947) 1991-1993 kaplán
František KARLÍK (1929-2007) 1992-1999 výpomocný kňaz
Viliam CHRASTINA (* 1966) 1992-1993 kaplán
Anton DOMIAN (1948-2008) 1993 kaplán
P. Ľudovít Alexander M ELO , OP (* 1949) 1993 kaplán
Ján H RABOVSKÝ (* 1963) 1993-1994 kaplán
Pavol MARETTA (* 1968) 1994-1995 kaplán
Kamil LIESKOVSKÝ (* 1966) 1994-1996 kaplán
P. Valentín Karol LABURDA , OP (* 1956) 1995 kaplán
P. Ing. Peter Peter FOTTA , OP (* 1958) 1995-1996 kaplán
P. Antonín Ján HUSOVSKÝ , OP (* 1962) 1996-1997 kaplán
Zdeno PUPÍK (* 1970) 1996-1998 kaplán
Peter KULJAČEK (* 1969) 1997-1998 kaplán
Dušan ARGALÁŠ (* 1969) 1998-1999 kaplán
Peter BRISUDA (* 1970) 1998-1999 kaplán
Jozef MARKO (* 1975) 1999-2000 kaplán
Igor ČUNTALA (* 1969) 1999-2000 kaplán
Alojz POTOČIAR (* 1970) 2000- kaplán
Radovan ČULÁK (* 1974) 2000- kaplán