logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9231
Meno farnosti : Veľké Uherce
Pcmeno farnosti : velkeuherce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 383
Poradie : 119850
Citát : Nagy-Ugrócz.

Olim in ADioecesi in ADtu Barsensi, VADtu Oszlányensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Nitriensi, VADtu Oszlányensi. Antiqua Parochia1) quam anno 1332. nominant collectores census papalis. Ecclesia ad Stum Michaelem Arch. Matricae ab 1604.

1332. occ. - - - - Sacerdos eccl. S. Michaelis de Ugroti.
1561. occ. - - - - Grecz Simeon.
1673. Jul. 11. 1674. - - Cselkó Michael, Mathias.
1674. Febr. 14. 1675. - - Petricz Gabriel.
1675. Jul. 25. 1678. - - Gyuráczy Georgius.
1678. Sept. 15. 1680. - - Lenner Adamus.
1680. Jun. 27. 1680. - - Martinkovics Franciscus.
1680. Jul. 23. 1682. - - Istvánovics Martinus.
1682. Febr. 12. 1689. - - Zubriczky Mathias.
1689. Aug. - 1694. - - Jurek Georgius.
1694. Maji 26. 1708. - - Ziman Joannes.
1709. Mart. 24. 1709. - - Veszelszky Fridericus.
1709. Dec. 1. 1711. - - Pamár Franciscus.
1711. - - 1715. - - Kovácsy Georgius.
1715. Jul. 26. 1718. Aug. 7. Kamecsánszky Georgius.
1718. Sept. 5. 1719. - - Morvay Martinus, Stephanus.
1719. Mart. 29. + 1760. Jan. 30. Szoldat Stephanus.
1760. Febr. 29. 1765. Apr. 30. Besznak Paulus.
1765. Jul. 19. - - - Cziprian Andreas.

1) De villa, tardius de castro Ugruch, vel Ugrog loquuntur diplomata saec. XIII. Elenchus Pázmánianus inter antiquas parochias recenset. Péterffy, l. c. - Visitator a. 1561. sic recordatur: „Die l. Aprilis visitata est Ecclesia b. Michaelis Arch. in possessione Naghwgrocz, quae habet altaria quatuor, cum omnibus instrumentis, calices tres, pacificale unum, monstrantiam optimam deauratam, est eadem ecclesia ornata vexillis, imaginibus, candelis, tabulis. In qua venerabile corpus domini, fons baptismalis, aqua benedicta, liquores sacri tenentur pure et reverenter.“ Tamen circa 1647. in possessione reformatorum fuit, quorum minister denegavit introitum visitatori. Historiam profert. Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 403.

Číslo záznamu : 9439
Meno farnosti : Veľké Uherce
Pcmeno farnosti : velkeuherce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1057
Poradie : 234810
Citát : Nagy-Ugrócz.
1332. occ. Nicolaus sacerdos de Ugroti.

Číslo záznamu : 27440
Meno farnosti : Veľké Uherce
Pcmeno farnosti : velkeuherce
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 205-206
Poradie : 730
Citát : Veľké Uherce
V. Uherce boli podhradím zámku Ugrog. V listinách sa spomínajú r. 1246 ako „villa Vgruch“, 1294 „possessio Ygrog“ /1/. R. 1295 vydala Ostrih. kapitula na žiadosť bratisl. župana Matúša listinu o akomsi kambiu domínia. R. 1297 svedčí táže kapitula, že Mikuláš Baas de Mykola predal hrad a domínium „Vgroyg“ palatínovi Matúšovi. /2/ Kedy hrad zanikol, neni známo. V 17. st. ho chcel zemepán obnoviť na protitureckú obranu, ale nedostal panovníkovo dovolenie. Domínium sa behom času dostalo do majetku viacerých rodín: Bossányiovcov, Révayovcov, Majláthovcov, Keglevichovcov a nakoniec Thonetovcov. Táto rodina vybudovala tu továreň na nábytok.
Farnosť je starobylá. Bola parochia castrensis. Spomína ju dec. protokol páp. desiatku a pozná ju aj Pazmáňov katalóg. CV 1561 píše, že kostol je katolícky zariadený. Potom ju však zaujali ev. R. 1647 kazateľ nepustil vizitátora do kostola. R. 1673 bola vrátená katolíkom a taká ostala. R. 1852 bola fil. M. Uherce prifarená ku Šimonovanom.
Filiálky: Kolačno a Pažiť.
Kaplánska stanica jestvovala od nepamäti.
Patronát vykonávali zemepáni domínia.
Kostol sv. Michala archanj. stojí mimo obce na južnej strane, na návrší. Vôkol neho bol cintorín ohradený múrom. Ten rozšírili neskoršie za ohradu. Rozmery: d. 26m, š. 7,80m, v. cca 8m. Pôvodná svätyňa, ktorú spomína SchH, už nejestvuje. Z bezpečnostných dôvodov ju zbúrali a novú postavili. Víťazný oblúk je polkruhový, loď je obdialníková. Na oboch stranách má pristavané kaplnky, jedna Lurd. P. Márie, druhá Bož. hrobu. Nad svätyňou je drevená klenba, nad loďou murovaná. Vzadu je železobetónový organový chór. V priečelnej fasáde stojí veža. Má ihlancovitý krov. Oltár nemá štýl. Vo svätyni je množstvo sôch apoštolov a patrónov.
Pôvod kostola. Je starobylý, z doby gotickej. Prestavbami však utrpel na vzhľade. R. 1956 zvýšili vežu o 16m.
Kaplnka v kaštieli slúžila bohoslužbám v robotné dni. R. 1946 ju zrušili.
Kalvária má tiež kaplnku.
Kolačno. Je tu kostolík sv. Jozefa. Rozmery: d. 16m, š. 6,50m, v. 5m. Svätyňa je stará kaplnka, postavená r. 1912. R. 1952 pristavili k nej loď. Vzadu je organový chór. R. 1964 pristavali predsieň.
Fara. Starú budovu zbúrali a r. 197... novú postavili.
Farári:
1332 -1337 sp. Mikuláš, kňaz kostola sv. Michala de Ugroti – 1561. sp. Grecz Šimon – 1673 Čelko Matej – 1674 Peric Gabriel – 1675 Gyuráczy Juraj – 1678 Lenner Adam – 1680 Martinkovič František – 1680 Istvánovics František – 1682 Zubrický Matej – 1689 Jarek Juraj – 1694 Ziman Ján – 1709 Veselovský Fridrich – 1709 Pamár František – 1711 Kovácsy Juraj – 1715 Kamečánsky Juraj – 1718 Morvay Štefan – 1719 Soldáth Štefan – 1760 Besnák Pavel – 1765 Cyprian Andrej – 1791 Valentini Jozef – 1804 Heppner Anton – 1805 Klega Ján SF – 1807 Fegyveres Anton – 1809 Gerliczy Anton – 1815 Havass Ján – 1852 Puzonyi Štefan – 1892 Takáč Koloman – 1898 Frommeyer Vojtech – 1898 Bartaky Juraj – 1909 Majerský Eduard SF – 1910 Országh Emil SF – 1911 Havas Vojtech – 1929 Kacina Július – 1942 Dr. Anner Jozef – 1943 Hurtík Jozef

Poznámky: Maď. Nagyugrócz.
1. SchH
2. Knauz MES

Z kroniky:
Veľká oprava kostola bola r. 1912. Carrie Thonet s farníkmi zadovážili nový oltár a organ.
Kaplnka Bož. hrobu bola pristavaná r. 1940.
Kostol vymaľoval Štefan Rosák, miestny rodák.
Po druhej vojne bol kostol dôkladne renovovaný. Bol zhotovený nový krov, vydláždený benátskou dlaždicou a steny obložené travertínovými platňami.
Oltár zo zrušenej kaplnky v kaštieli bol premiestnený do kostola.

Číslo záznamu : 31584
Meno farnosti : Veľké Uherce
Pcmeno farnosti : velkeuherce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 178
Poradie : 18740
Citát : VELKÉ UHERCE 958 41, tel.—, o. Topoľčany (4.344), k. sv. Michala A. (1332), kap. P. M. Naneb. — Fil.: 1. Kolačno (1.236), k. sv. Jozefa (1952), 2. Pažiť (853), kap. sv. Jozefa (1975). — K 74, p 39, s 29.
Duchovný správca: Jozef Hurtík.

Číslo záznamu : 49988
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Veľké Uherce)
Pcmeno kňaza : mikulas1332velkeuherce
Meno farnosti : Veľké Uherce
Pcmeno farnosti : velkeuherce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 190
Poradie : 48630
Citát : [Item Nicolaus sacerdos] Sancti Michaelis de Vgrot iuratus dixit non credere [valere] ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Sumpma [huius pagine] XLI. marce cum uno grosso.
Preklad : Mikuláš, kňaz (kostola) Panny Márie vo Veľkých Uherciach prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov. Súčet tejto stránky je 41 mariek a jeden groš.