logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9337
Meno farnosti : Veľké Pole
Pcmeno farnosti : velkepole
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 433-434
Poradie : 132980
Citát : Velkopole.
(Hochwiesen.)
Olim in ADioecesi, ADtu Barsiensi, VADtu Oszlányensi. Nunc in Dioeceei Neosoliensi, ADtu Barsensi, VADtu Körmöczbányaensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad OO. SS. Matricae ab 1674.

1300. - - XVI. saec. - Missionarii Ord. S. Pauli claustri Elefánt.
1637. - - 1638. - - Parochus ignotus.
1665. Oct. 14. 1673. - - Kerniacsek Franciscus.
1673. Apr. 3. 1675. Aug. 9. Diviacsics Michael.
1677. - - 1687. - - Bedicz Jacobus.
1687. - - 1691. - - Brezányi Joannes, Ladislaus.
1691. - - 1692. - - Maróthi Michael.
1692. Sept. 29. 1695. Apr. 25. Szeniglovicz Georgius.
1695. Apr. 14. 1700. - - Derkay Michael.
1700. Aug. 4. 1702. - - Repp Dominicus, Ord. S. Franc.
1702. Mart. 30. 1704. Jan. 10. Schretter Carolus.
1704. Febr. 8. 1707. - - Hunyáczky, vel Hunicz Paulus.
1707. - - 1718. - - Czirer Matthaeus.
1718. Apr. 24. 1720. Apr. 17. Herbold Josephus.
1720. Maji 16. 1724. Mart. 20. Tarhay Michael.
1724. Apr. 27. 1726. - - Raab Martinus.
1726. Jun. 19. 1730. - - Guzmann Mathias.
1730. Aug. 12. 1731. Mart. 12. Peller Mathias.
1731. Mart. 29. 1736. - - Holbigh, aut Holberg, vel Holbach Franciscus, Antonius.
1736. Mart. 4. - - - Heinrich Sigismundus.

1) Monasterium S. Joannis Bapt. de Elefánt Ord. S. Pauli primi Eremitae, cum concessione Sigismundi regis 1390. dono accepit. Protestantismus et hic fortunam tentavit 1588. ministrum habens: Georgium Michalecz qui diu manere non potuit. Tentarunt 1636. sursum figere pedes, sed ministrum 1639. Paulini ab Elefant exesse fecerunt. Historia habetur in Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 336.

Číslo záznamu : 27470
Meno farnosti : Veľké Pole
Pcmeno farnosti : velkepole
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 288-290
Poradie : 1020
Citát : Veľké Pole
Mestečko na rozhraní Tekova a Nitry, kolonizované v stredoveku nemeckými osadníkmi, ktorí si zachovali národnostnú osobitosť a zvláštne nárečie do prítomnej doby. Prvá zmienka o ňom v listinách sa vyskytuje r. 1390, kedy ho Ján a Vavrinec de Baracko poručili kláštoru sv. Jána v Lefantovciach. Donáciu potvrdil kráľ Žigmund a pridal k nej tri mlyny /1/ Rehoľa sa takto stalo zemepánom. R. 1663 Turci prepadli kraj a vypálili všetky dediny na okolí. Keď prišli ku V. Poľu, obyvatelia sa postavili na odpor streľbou z pušiek. 1667 kráľ Leopold vyznačil V. P. výsadou mestečka. Po zrušení rehole paulínov prešla posesia do náboženskej základiny. 1889 predala NZ tieto majetky komposesorátu bohatších občanov za 90.900 zl. /2/ Majetok kúpili na splátky, ale povinnosti neplnili, ba začali pľundrovať lesy, tak celá záležitosť bola daná pod súdnu kuratelu a hrozilo, že niektorí občania prídu o majetok. Na radu F majetok prevzala obec a tak sa zachránili pred úpadkom. Osídlenie chotára bolo laznícke. Usadlosti boli vzdialené aj dve hodiny. R. 1945 bola väčšina obyvateľstva vysídlená. Nasťahovali sa noví, ale tí zaplnili len obydlia v mestečku, ale lazy ostali pusté. Mnohé domy sa pováľali. Poľnohospodársky majetok prevzali štátne majetky.
Farnosť je starobylá. Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom „Velyka Polya“. 1561 ju v apríli navštívil vizitátor J. Derecskey. /3/ To, čo tvrdí SchH, že faru založili paulíni, je nepravdepodobné. Tá už jestvovala pri donácii. Pre rozsiahlosť pastoračného územia bolo treba kaplána. Stanica je tiež starobylá. Reformácia sa pokúšala tu zapustiť korene, ale márne. Rehoľa to zmarila.
Patronát. Donáciou z 1397 patrónmi sa stali lefantovskí paulíni. Podľa SchH však nemali právo prezentovať F. Po zrušení rehole bola farnosť pod patronátom Náb. základiny. Po odpredaji majetku miestnym občanom ministerstvo kultu nariadilo, aby patrónom bolo mestečko. To sa zachovalo do prítomnej doby.
K os t o l Všechsvätých stojí na vysokej stráni. Bol ohradený múrom a bol pri ňom cintorín. Vystupuje sa k nemu po krytých schodoch. Rozmery: d. 28m, š. 13m, v. cca 8m. Nemá znakov jednotného štýlu. Svätyňa je obdialníková, veľmi dlhá, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Je zakončená rovnou stenou. Loď je zaklenutá pruskou klenbou a nosnými pásmi s lunetami nad veľkými oknami zakončenými polkruhom. Vzadu je organový chór. Veža, vysoká 34m so štyrmi zvonmi, je v priečelí svätyne a v jej spodnej časti je sakrestia. /Na miesto skrine je v nej krásne rezaná menza zo starého oltára, ktorý bol postavený r. 1841./ Hlavný oltár je kompozičný, ako aj bočné, z počiatku tohoto st.
Pôvod kostola: R. 1511 jestvuje zápis, že tu stál drevený kostol. Nápis na veži nesie rok 1617, t. r. postavili murovaný kostol s vežou. Vo veži bola svätyňa. /To je terajšia sakrestia./ Loď bola terajšia svätyňa, mala drevenú povalu. R. 1716 pristavali k nej novú svätyňu a zaklenuli klenbou z tufového kameňa. 1794 zbúrali svätyňu a skonštruovali nový kostol tak, že svätyňou ostala loď starého kostola a pristavaná bola terajšia loď. Stalo sa tak na náklad Náb. základiny a farníkov. R. 1965 bol kostol pekne vymaľovaný. /6/ Vzhľad kostola zvonku je výrazný, vznáša sa nad mestečkom ako maják. Zvnútra je mohutný a príjemný.
Kaplnka sv. Jána Nep. stojí pred farou. Postavená bola na pamiatku katastrofálneho krupobitia, ktoré zastihlo chotár 26.7.1796 večer o 6. hod. Krúpy zničili nielen úrodu, ktorú zrovnali zo zemou, ale aj stromy a strechy domov. Veža, pokrytá rok predtým, musela byt z jednej strany prekrytá. Kusy ľadovca padali vo veľkosti kačacieho vajca. Mnoho dobytka zahynulo. Na podstavci sochy sú kamene, ktoré predstavujú veľkosť krúpov. Oprava cirk. budov stála 222 zl. F pomohli živnosťou okolití kňazi. Na pamiatku katastrofy sa konávala na tento deň kajúca procesia.
Fara bola do r. 1740 drevená. Toho roku postavili terajšiu a nasl. r. pivnicu a hospodárske budovy. Budova je prízemná, zašlá.

Farári:
1561 sp. Štefan – 1637-1638. sp. anonymný farár – 1665 Kernyacsek František – 1673-1675 Diviacsics Michal – 1677 Bedic Jakub – 1687 Brezáni Ladislav – 1691 Maróthi Michal – 1692 Szeniglovič Juraj – 1695 Derkay Michal – 1700 Ropp Dominik OFM SF – 1702 Schretter Karol – 1704 Hunicz Pavel – 1707 Cíger Matúš – 1716 Kobey Juray – 1718 Herbort Jozef – 1720 Tarhay Michal – 1725 Raab Martin – 1726 Guzmann Matej – 1730 Peller Matej – 1731 Holbach Anton – 1736 Heinrich Žigmund – 1782 Greguss Martin – 1786 Klein Ján – 1791 Ortler Móric – 1796 Čekan Anton – 1809 Fürbier Ferdinand – 1813 Štrba Ján – 1819 Faller Ignác – 1838 Furtner František – 1842 Dérer Vavrinec – 1857 Sásik Ignác – 1858 Vágner František – 1884 Schifferdecker František – 1919 Bauer Jakub SF – 1919 Fegyveres Viliam – 1931 Klein Anton – 1933 Sojčák Andrej – 1939 Maday Jozef – 1945 Dekýš Jozef – 1950 Drienko Alojz – 1955 Fekete Vojtech – 1959 Kamhal Vojtech – 1963 Wahlandt Vincent – 196… Uhrovský Jozef

Poznámky:
Dlho sa užíval názov „Veľká Pola“. V CV 1661 Je Altumpratum. Nem. Hochwies. Maď. Pálos Nagymező.

Pramene: CV a HD.
1. Bel: Notitia Hung. IV. 232
2. K. A. Medvecký: V-Pole a Píla, článok v IX. roč. Sborníka Slov. muzeálnej spoločnosti. Odtlačok.
3. Dr. Bucko: Reformačné hnutie, str. 220.
4. SchH uvádza, že r. 1588 bol tu kazateľ Juraj Michalec. Dlho sa tu neudržal, lebo to rehoľa nedovolila. 1636 sa znova pokúšali ev. dostať sa sem, ale zákrokom lefantovského vikára sa musel kazateľ odsťahovať. Táto skutočnosť však len potvrdzuje mienku, že tu účinkovali svetskí kňazi a nie rehoľníci. Keby boli rehoľníci mali duchovnu správu, ako by sa tam mohol dostať ev. F?
6. Maľoval Papp.

Z kroniky:
O mravnosti starých nemeckých farníkov je v CV napísané: „Populus hic de cetero, quominus este expertus et quo egentior eo est innocentior et fragelior. Ideo nec est audire hic de scandalis incestus, adulterii, concubinatus, blasphemiae, potioritatis et publicitatis.“
1809 bola epidémia týfusu. Zomrelo vyše 100 ľudí, medzi nimi aj F Čekan, lebo nebolo nijakej lekárskej pomoci.
1907 bol posvätený nový cintorín.
1908 neznámy páchateľ podpálil 4. okt. farskú maštaľ, 11. okt. humno a 1. nov. včelín.
1919 otvorili na farskom pozemku kameňolom.

Číslo záznamu : 31613
Meno farnosti : Veľké Pole
Pcmeno farnosti : velkepole
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 183
Poradie : 19030
Citát : VEĽKÉ POLE 966 74, tel. 951 12, o. Žiar n. Hr. (1.032), k. Všechsvätých (1617), kap. sv. Jána Nep. (st.). —Fil.: Píla (347), k. sv. Lukáša (1762). -K 18, p 9, s 8. Duchovný správca: Anton Fritz.

Číslo záznamu : 50118
Meno kňaza : Matej (1332,Veľké Pole)
Pcmeno kňaza : matej1332velkepole
Meno farnosti : Veľké Pole
Pcmeno farnosti : velkepole
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 49930
Citát : Item Mathias Heremita de Prato iuratus ad conscientiam suam [solvit IIII. grossos pro decima] et non plus.
Preklad : Matej, eremita vo Veľkom Poli, prisahal na svoje svedomie a zaplatil ako desiatok 4 groše a nie viac.