logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9328
Meno farnosti : Turčiansky Peter
Pcmeno farnosti : turcianskypeter
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 428-429
Poradie : 131520
Citát : Turócz-Szent-Péter.

Olim in ADioecesi in ADtu Nitriensí, VADnali districtu unico Turóczensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Turóczensi, VADnali districtu superiori Turóczensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad S. Petrum Ap. cujus origo ad finem saec. XIII., restauratio per Paulum Dávid de Sz.-Péter Eppum Quinqueeccl. ad 1625. releganda est. Praesentem formam expensis Capituli M. E. Strig. 1754. accepit. Matricae ab 1697.

1360. occ. - - - - Nicolaus.
1599. - - 1560. occ. - Cytharetus Thomas.
1675. Jul. 25. 1681. Mart. - Hlavács Jacobus.
1681. - - - - - Rebkay Joannes, Josephus.
1688. Nov. 2. 1692. - - Liskovics Martinus.
1692. Apr. 20. 1694. - - Bojoni Andreas.
1694. Apr. 19. 1696. - - Karacsonyi, vel Karacsay Joannes.
1696. Maji 16. 1697. - - Modray Joannes.
1697. Apr. 29. 1698. Aug. 21. Dubovszky Andreas.
1702. Jul. 11. 1704. - - Kinczel Michael.
1704. Aug. 5. 1706. Nov. 30. Izakovics Paulus.
1709. - - 1716. - - Tomka Joannes.
1716. Febr. 6. 1725. Apr. 30. Plavecz Nicolaus.
1730. - - 1732. - - Bathy Franciscus.
1732. Aug. 5. 1735. Febr. 25. Palugyay Joannes.
1735. Oct. 12. 1740. - - Ballus Franciscus.
1740. Oct. 27. 1745. - - Trencsányi Joannes.
1745. Jul. 17. 1749. Oct. 7. Dlabács Daniel.
1749. Nov. 7. 1752. - - Risskó Martinus.
1752. Jun. 20. 1755. Dec. 9. Kumpán Andreas.
1756. Jan. 11. 1759. - - Valenta Georgius.
1760. Febr. 6. + 1760. Mart. 4. Podhorszky Josephus.
1760. Apr. 13. 1762. - - Madocsányi Franciscus.
1762. Febr. 2. 1764. - - Pigethy Joannes.
1764. Mart. 27. 1768. Apr. 22. Fontani Michael.
1768. Jan. 1. 1770. - - Benyovszky Josephus.
1770. Maji 19. 1773. - - Trokan Mathias.
1773. - - 1774. - - Ivanics Joannes.
1775. Jan. 25. - - - Uhlarik Josephus.

1)Carolus rex H. 1323. possessionem Zenth Peter, Thomae filio Dionysii contulit. Maria autem regina H. illam David filio Pauli a. 1386. donavit. -- Antiqua parochia in regesto Pázmániano occurrens. Péterffy. l. c. Visitator a. 1559. adnotavit: S. Petrus vacat, est sub ditione dominorum David. Ecclesia bene aedificata, sed cimeteríum ex una parte dirutum. Habet unum calicem argeuteum, unum indumentum vetus. -- Illo a. 1560. refert, parochus s. communionem ideo sub utraquae specie dare debet, quia sui patroni, domini David ita jubent. Favore patronorum protestantes eam in suam potestatem redegerunt, quorum ministri erant: 1580. Hieronymus Tharocemus, 1587. Paulus Dezsericzky, 1597. Franciscus Lihanyi, 1621. Joannes Hrabetius, 1626. Joachimus Michó, 1636. Mathias Reber, 1655. Joannes Bombicenus, 1660. Nicolaus Kaszy, 1705. Georgius Antoni. Historiam proponit schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 249.

Číslo záznamu : 27487
Meno farnosti : Turčiansky Peter
Pcmeno farnosti : turcianskypeter
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 344-345
Poradie : 1190
Citát : Turčiansky Peter
Tichá, utiahnutá dedinka leží na úpätí Malej Fatry. Obec sa spomína v listinách prvý raz r. 1309, keď Karol Róbert daroval územie Tomášovi synovi Dionýzovmu. Tomáša vyhnal Matúš Trenčiansky. R. 1325 však získal všetko nazad a jeho práva boli potvrdené. R. 1327 sa konala obchôdzka chotára, pri ktorej sa spomína už aj kostol. /1/ Kráľovná Mária darovala posesiu Dávidovi, synovi Pavla z Hostí. Tento založil zemiansku famíliu, ktorá bola dlho patrónom kostola./2/
Farnosť je starobylá. V decim. protokoloch neni síce ešte zistená, ale Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom Szent Péter. Patrila pod jurisdikciu nitr. AD. /3/ Za reformácie odpadla od cirkvi a stala sa strediskom agitácie novej viery. /6/ R. 1675 sa vrátila katolíkom, ale tököliovci vyhnali kat. F, takisto aj rákoczyovci. Od r. 1709 je kat. ale ako vidno zo zoznamu F, títo sa často striedali.
Patronát. Niektoré CV hovoria, že patronát drží rodina Dávidovcov, iné hovoria, že niet patróna. Asi od r. 1860 patronát celkom zanikol.
Kostol sv. Petra stojí na vŕšku nad obcou. Vôkol neho je cintorín, ohradený živým plotom, do ktorého sa ešte niekedy pochováva. R. 1782 bol zriadený spoločný cintorín. Svätyňa je štvorcová, má jednoduchú gotickú krížovú klenbu s rebrami. Loď je obdialníková. Pôvodne mala drevenú povalu, teraz je preklenutá krížovou klenbou, ktorá stojí na vnútorných pilastroch. Rozmery: d. 18,5m, š. 6,6m, v. cca 7m. Okná boli povodne uzučké, z ktorých jedno ostalo vo svätyni. Ostatné okná zväčšili. Pastofórium má mriežkové dvierka a pod ním je piscina zvláštnej formy. Na severnej strane kostola bol karner, ktorý vyprázdnili a premenili na kaplnku. Organový chór je drevený. /4/ Schodište má zvonku. Pod kostolom sú dve krypty, jedna rodiny Dávidovej, druhá Révayovej. Veža stoji v priečelí. Má drevenú, doskami zašalovanú nadstavbu, v ktorej sú zvony, jeden starý, dva nové. Vnútorne bol kostol obnovený a okrášlený po druhej vojne. /5/ P© odstránení kostnice sa priestor k. zväčšil. Zhotovený bol mramorový oltár s ónyxovým tabernákulom. Retabló ostalo barokové na stene. Starý oltár umiestnili v kaplnke. Položili novú keramikovú dlažbu a kostol vymaľovali.
Pôvod kostola. Podľa štýlu vznikol v ranej dobe gotickej. Jedna CV píše, že bol postavený r. 1104. To však nemá objektívneho podkladu. Súpis pamiatok, zv. III. uvádza, že bol postavený v r. 1309 – 1327. Trochta v zozname fár, strojopise SAV píše, že r. 1327 a 1405 sa uvádza ako farský kostol filiálky Valče.
Vo fil. dedinách niet kostola ani kaplnky, CV však píle, že v Trebostove bola akási kaplnka, ktorá zmizla bez stopy, keď Révayovci odpadli od kat. cirkvi.
Fara bola do r. 1788 drevená. T. r. postavili murovanú, ktorá stojí doteraz. Bola viackrát renovovaná. SF Majer ju dôkladne modernizoval.
Farári:
1360 sp. Mikuláš – 1559 sp. Cytharetus Tomáš – 1675 Hlaváč Jakub – 1681 Rebkay Ján – 1688 Liskovič Martin – 1692 Bojoni Ondrej – 1694 Karacsay Ján – 1696-1698 Modray Ján – 1702 Kinceľ Michal – 1704-1706 Izakovič Pavel – 1709 Tomka Ján – 1716 Plavec Mikuláš – 1730 Báthy František – 1732 Palugyay Ján – 1735 Belluš František – 1740 Trencháni Ján – 1745 Dlabáč Daniel – 1749 Rissko Martin – 1752 Kumpár Andrej – 1756 Valenta Juraj – 1760 Podhorský Pavel – 1760 Madočáni František – 1762 Pighety Ján – 1764 Fontáni Michal – 1768 Beňovský Jozef – 1770 Trokan Matej – 1773 Ivanič Štefan – 1775 Uhlárik Jozef – 1779 Schira Michal – 1786 Hampl Mikuláš – 1788-1806 administrovali faru pátri františkáni: Chrysostom Paulušík, Ján Schvelner, Ladislav Spal, Gerard, Bonifác Urbanovský, Václav Schalsa, Kanút Hodás – 1806 Čermák Andrej, svetský kňaz – 1809 Holéry Imrich – 1815 Jakubík Jozef – 1822 Pátek František – 1827 Listsák Andrej – 1829 Hauser Juraj – 1855 Riedl Alojz – 1867 Cimbora Karol SF – 1867 Vohland Jozef – 1871 Dubnický Jozef – 1878 Reiprich Anton – 1884 Uhlárik Ján – 1892 Bátor Matej – 1941 Slivka Ján – 1945 Leitmann Anton – 1959 Šimunek Anton – 1962 Lang Pavel – 1967 Majer Stanislav – 1971 Miartuš Anton.

Poznámky: Maď. Turóczszentpéter.
Pramene: HD od 1810, CV, súpis dôchodkov turč. fár z r. 1754.
1. Šikura: Miestopisné dejiny Turca.
2. SchH.
3. Péterffy: Concilia II, s. 269.
4. Organ pozri do katalógu organov.
5. Postaral sa o to F Leitmann z milodarov farníkov.
6. Bucko: M. Oláh a jeho doba.
7. Slabá hmotná dotácia ich k tomu nútila. Uhlárik celé žalospevy písal biskupovi o svojej biede. Len Bátor, skromný človek, tu vydržal 50 r. R. 1754 bola fara dôchodkovo jedna z najslabších.
8. Kazateľov pozri do dodatku.

Z kroniky:
Jedna CV tvrdí, že kostol bol postavený r. 1104 a päťkostolský biskup Pavel Dávid ho dal renovovať. SchH však na to poznamenáva, že na prvé tvrdenie niet dôkazov a renovácia sa mohla stal 1625, kedy sa stal P. Dávid biskupom. Pri tom všetkom sa však Petrania pridŕžajú tohoto dátumu a r. 1904 konali veľkú slávnosť na pamäť 800 ročného trvania kostola. Na pamiatku toho kúpili transparentný obraz sv. Petra. Zhotovila ho Gida Waltherrová.
R. 1876 skončilo sa pochovávanie pri kostole. – 1884 zhorelo farské humno. – 1892 je stav kostola taký biedny, že je viac na pohoršenie ako na pobožnosť. – 1899 gróf Nyáry postavil kaplnku na pamiatku svojej dcéry Emmy. – 1925 čeľadník F. Blahút zo Z. Klina podpálil z pomsty farské budovy hosp. – 1932 na pamäť kňaz. jubilea Bátora bol kostol vymaľovaný. – 1956 bola do kostola zavedená elektrika.

Číslo záznamu : 31634
Meno farnosti : Turčiansky Peter
Pcmeno farnosti : turcianskypeter
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 186
Poradie : 19240
Citát : TURČIANSKY PETER 038 41, p. Košťany, tel. 81 22, o. Martin (1.264) k. sv. Petra (1104), kap. P. M. (1899). — Fil.: 1. Košťany nad Turcom (359), 2. Bystrička (320), 3. Trebostovo (145), 4. Trnovo (106), 5. Žabokreky (94), 6. Lázky (20). — K 33, p 12, s 6.
Duchovný správca: Ján Vaňo.