logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9327
Meno farnosti : Turčiansky Michal
Pcmeno farnosti : turcianskymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 427-428
Poradie : 131340
Citát : Turócz-Szent-Mihály.

Olim in ADioecesi in ADtu Nitriensi, VADnali districtu unico Turóczensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Turóczensi, VADnali districtu superiori Turóczensi. Parochia Antiqua,1) quae jam 1264. exstitit cum sua ecclesia ad Stum Michaelem Arch. Matricae ab 1690.

1264. occ. - - - - Sacerdos eccl. S. Michaelis.
1360. et - 1374. occ. - Thomas.
1391. occ. - - - - Michael.
1418. occ. - - - - Petrus.
1440. occ. - - - - Petrus.
1491. occ. - - - - Thomas.
1559. et - 1564. occ. - Fabry Georgius.
1673. Jun. 18. 1674. Jun. 1. Kôrmendy Georgius.
1675. Apr. 19. 1688. - - Skerlecz Georgius, ab 1679. et in Haj.
1688. Jul. 20. 1690. - - Gersich Joannes.
1690. Apr. 24. 1696. - - Ivanics Joannes.
1696. - - 1697. - - Brezany Joannes.
1697. Jun. 7. 1727. - - Kardos Joannes.
1727. Jun. 27. + 1738. Febr. 4. Jakubek Stephanus.
1737. Mart. 16. 1744. - - Krssak Simon, Admin, dein Par.
1744. Sept. 2. + 1755. Mart. 31. Vajay Paulus.
1755. Apr. 26. - - - Istvánffy Michael, Protonot. Apost.

1) Michael comes de Zólyum a. 1264. ex praecepto D. Regis sacerdoti ecclesiae S. Michaelis statuit terram ad unum aratrum sufficientem. Fejér, C. D. IV. III. 255. Quod Ladislaus rex a. 1274. confirmat. Ibid. V. II. 187. - Occurrit inter antiquas parochias in elencho Pázmániano, Péterffy, l. c. Visitator a. 1559. sic nobis refert: Ad S. Michaelem sub heredibus Laurentii Nyáry. Ecclesia pulcherrima, quae bona mobilia in abundantia possidet. Habet ornamenta sacerdotium sedecím, inter quae sunt ex bombice, hoc est atlas et damask, intertexta cum figuris aureis. Pallia seu cappae duae similiter auro intertextae. Possidet calices quatuor argenteos deauratos. Pacificalia duo, unum ex argento deauratum cupreum. Monstrantiam cupream, ciberium cum operculo argenteum, tale vasculum ad chrisma et oleum. - Visitator a. 1560. dicit ecclesium esse sub tutela egregii domini Zarkandy, quae bona tenetur conditione cum decente decore et ceremoniis, populus tamen sub utraque specie communicat. Faventibus Nyáryanis reformatio potenter et hanc ecclesiam occupavit, in qua ministri functi sunt: 1580. Georgius Fabricius, 1615. Basilius Fabri, 1620. Georgius Groszmann, 1626. Daniel Quetonius. Sub Pázmánio catholicis restituta est; sub turbis Tökölianis iterum perdita. Tunc 1681. Michael Fabricius apostata sacerdos, 1684. Joannes Paulini ministros agebunt. Historiam descripsit Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 245.

Číslo záznamu : 27486
Meno farnosti : Turčiansky Michal
Pcmeno farnosti : turcianskymichal
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 341-343
Poradie : 1180
Citát : Turčiansky Michal
Počiatok obce je spojený s farnosťou sv. Michala. Na počiatku tu stál osamelý kostol pre okolité osady. Pri ňom sa vyvinula obec. R. 1264 Mike, zvolenský župan, na rozkaz kráľa Belu IV. v chotároch hájskom, diviackom a nedozorskom vykrojil pre kostol sv. Michala po štyridsiatich jutrách pozemkov, spolu jedno poplužie. /1/ Majiteľom sa to nepáčilo a nielen proti tomu protestovali, ale dlho sa bránili. Z listín spišského kráľovského sudcu Jakuba je jasné, že kostol ani v r. 1374 a 1391 nemohol spokojne užíval výnos zo zemí, lebo tomu bránili zemania týchto osád. Spor sa obnovil ešte r. 1418, keď ho riešil Imrich Bubek, dvorný sudca kráľa Žigmunda. Vtedy robili obhliadku sporných pozemkov. /2/ Farnosť oplývala pozemkami, preto zo závisti si radi susedia chceli niečo z nich privlastniť. /3, 4/
Farnosť je starobylá, patrila pod jurisdikciu AD. Protokoly páp. desiatku 1332-1337 uvádzajú plebána Johanna /Jakuba/, za ktorého zaplatil desiatok Ján z Mošoviec v sume 2 marky a 12 gr. V Pazmáňovom katalógu sa volá Szent Mihály secundo. Pôvodne sa písalo len o fare a kostole pre tri dediny /Háj, Diviaky a Nedozor/. Názov svätomichalskej osady sa vyskytuje od r. 1368 /Possessio Szent Michal, alias Nadaser/. Listina o spomenutom spore je v archíve turč. konventu z r. 1418, obsahuje odpis listín z r. 1264, 1374 a 1391. F, ktorý viedol obranný spor, majetok obránil proti nápadníkom. /Trochta: Zoznam stredovekých farností. Strojopis SAV/ Za reformácie zaujali kostol ev. a držali ho s prestávkami sto rokov. Od tököliovcov patrí katolíkom.
Kostol sv. Michala stojí na kopčeku blízko cesty na severnej strane obce. Vôkol neho je cintorín, do ktorého sa aj teraz pochováva. Ohradený je múrom. Svätyňa je polygonálna. Rozmery: d. 7,60m, š. 7,60m. Má gotickú klenbu, ktorej rebrá sa zbiehajú hviezdicovite do svorníka s reliéfom Baránka a na stenách stoja na hlaviciach. Víťazný oblúk je lomený. Loď mala pôvodne drevenú povalu. R. 1750 ju zaklenuli valenou klenbou s lunetami nad oknami. Stojí na vnútorných oporných pilieroch. Loď má rozmery: d. 16,60m, š. 7,80m, v. cca 7m. Okná majú gotickú kružbu a dvere lomený oblúk. Hlavný portál je však prestavaný v neskoršej dobe. Oltár bol pôvodne drevený, r. 1891 postavili murovaný. Hlavný oltár je barokový. Krstiteľnica má podobu kalicha, ozdobená ľaliami, v polovici zamurovaná do steny. Vo fronte stojí masívna veža, vysoká 34 m, s peknou barokovou helmicou. V nej sú štyri zvony na dubovej stolici z r. 1690.
Pôvod kostola. O zakladateľovi kostola neni nič známo. Štýl poukazuje na neskorú gotiku. V archíve Kremnice sa nachodí listina, z ktorej by mohlo vyplývať, že terajší kostol stavali na mieste staršieho niečo pred r. 1634. /7/
Kaplnky:
Diviaky
V kaštieli grófskej rodiny Pongráczovcov bola privátna kaplnka. R. 1891 dala grófka postaviť v záhrade kaplnku. Posvätil ju jej brat novomestský prepošt Viliam Pongrácz.
Vieska
Stála tu kaplnka Kráľovnej anjelov. R. 1803 ju BBB Zerdahelyi dovolil zbúrať. Oltár preniesli do kostola v Ivančinej.
Dubové
Stál tu kedysi drevený kostol sv. Filipa a Jakuba, ktorý r. 1763 zhorel. Hoci mal pozemkové fondy, nový nepostavili, len r. 1895 postavili zvonicu s jedným zvonom.
Ivančiná
Tu bola kedysi farnosť. Je vedená v páp. dec. protokoloch: Nicolaus, sacerdos Sancti Johannis de Turcz. Far. benefícium cenil na marku a zaplatil 6 gr. CV 1559 ju spomína pod menom Iwanka. Diplomatár famílie Vladár uvádza r. 1497 kňaza Stanislava. HD uvádza r. 1539 Emericha Štvrtáka. CV 1560 píše „Iuanka“, kde je patrón Zarkand a kňaz Imrich. Za reformácie vzali kostol ev., r. 1673 ho museli vrátiť.
Kostol sv. Jána evanj. stojí nad potokom Konotopa. Bol postavený v ranogotickej dobe. Svätyňa je štvorcová, zaklenutá krížovou klenbou s rebrami. Je tu pastofórium so železnou mrežou. Loď je obdialníková, s rovnou drevenou povalou. Sakrestia je poschodová. R. 1890 zhorel aj s vnútorným zariadením. O jeho reštauráciu sa postaral mošovský F Mózer. Vtedy kúpili aj dom J. Kubíka, ktorý bol príčinou požiaru, a kostolný dvor rozšírili. Roku 1920 bol taký schátralý, že ho úradne zatvorili ako ohrozujúci bezpečnosť, ale o dva roky ho otvorili.
Patronát. V minulosti bola s patrónmi celá konfúzia. CV 1754 uvádza že sa za patrónov hlásili J. Nyáry, L. Révay a rodiny Platthyovcov, Raksányovcov, Zorkovskovcov, Kevickovcov, Vladárovcov, Čepčáňovcov a páni z Paraštinej, ktorí všetci tvrdili, že pozemky fondu kostola a fary sú vykrojené z ich majetku. Posledný patrón bol Tomáš Pongrácz, ktorý bol veľmi starostlivý a obetavý.
Farári:
1264 spomína sa kňaz kostola sv. Michala – medzi r. 1332-1337 spomína sa plebán Johannes – 1360, 1369, 1374 sp. Tomáš – 1391 a 1405 sp. Michal – 1418, 1430, 1440 sp. Peter – 1502 sp. Pavel – 1491 sp. Tomáš – 1559, 1564 sp. Fábry Juraj – 1673 Körmendy Juraj – 1675 Skerlec Juraj – 1688 Gersich Ján – 1690 Ivanič Ján – 1696 Brezáni Ján – 1697 Kardoš Ján – 1727 Jakubek Štefan – 1737 Kršák Šimon – 1744 Vajay Pavel – 1755 Istvánffy Michal – 1794 Urbanovský Jozef – 1798 Miškovič Ernest – 1827 Žilinský Adam – 1840 Čillík František SF – 1840 Adamovich Juraj – 1872 Schultheis František SF – 1872 Pausch Karol – 1891 Duchoň Emil SF – 1891 Sófa Karol – 1915 Jung Silvester – 1946 Tonhäuser Ignác – 1951 Sliačan Leonard – 1959 Šimunek Anton – 1960 administruje sa z Mošoviec a Turč. Teplíc

Poznámky:
Maď. Turóczszentmihály
Pramene: HD, CV, SchH, NSP
1. Fejér CD IV, 3,255 – V, 2,1872.
2. Župan Mike poslal na vyznačenia majetku kostola Vidaša s Jankom a Kojslavom, ako svojich dôverníkov. Matunákov zápis v HD.
3. Šikura: Miestopisné dejiny Turca.
4. F Fábry sa ponosuje na Juraja Rakovského, že mu zobral lúku. Bucko: M. Oláh a jeho doba s. 145.
5. Péterffy: Concilia II, str. 269.
6. Obrazy venovala grófka Pongráczová. Pôvodné boli maľované primitívnou rukou.
7. V kremnickom finančnom denníku našiel Matunák tento zápis: „1634.7.-28. oct.: Einer neuen Kirchen zue St.Michaelij zue einerHilff Steuer verchol worden fl. 1.“
Z kroniky:
R.1855 evanjelici si tu postavili zvonicu.
15. jan. 1859 bolo pocítené silné zemetrasenie večer o 8.hod. Farár stál pri stole, ktorého keby sa nebol chytil, bol by vari spadol. Otras bol len jeden. Na druhý deň sa v slabšej intenzite opakoval.

Číslo záznamu : 31633
Meno farnosti : Turčiansky Michal
Pcmeno farnosti : turcianskymichal
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 186
Poradie : 19230
Citát : TURČIANSKY MICHAL 039 01, tel. 28 80, o. Martin (1.230), k. sv. Michala A. (1282). — Fil.: 1. Diviaky (500), kap. B. S. J. (1890) 2. Rakša (100), 3. Dubové (96) 4. Ivančiná (20), k. sv. Jána Krst. (1400), 5. Dvorec (22), 6. Veľký Čepčín (52), 7. Malý Čepčín (100), 8. Bodorová-Kevice (80). — K 17, p 7, s 1.
Duchovný správca: Excurrendo z Turčianskych Teplíc.

Číslo záznamu : 50592
Meno kňaza : Ján(1332,Turčiansky Michal)
Pcmeno kňaza : jan1332turcianskymichal
Meno farnosti : Turčiansky Michal
Pcmeno farnosti : turcianskymichal
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 223
Poradie : 54670
Citát : Item Johannes plebanus Sancti Michaelis, archidiaconatus Nitriensis, iuratus dixit, suum beneficium ultra duas marcas valere cum VIII. grossis, solvit XII. grossos Johannes pro eo de Moys.
Preklad : Ján, kňaz z Turčianskeho Michala, Nitriansky archidiakonát, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 2 marky a 8 grošov, zaplatil za neho 12 grošov Ján z Mošoviec.