logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33629
Meno farnosti : Torysa
Pcmeno farnosti : torysa
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 233
Poradie : 23430
Citát : TORYSA 082 76, p. Šariš. Dravce, tel. 18, o. Prešov, (1.830), k. B. S. J. (1312). — Fil.: Oľšov (430), k. sv. Šimona a Júdu (1879). — K 54, P 14, s 13.
Duchovný správca. Ján Leško.

Číslo záznamu : 62501
Meno farnosti : Torysa
Pcmeno farnosti : torysa
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2300
Citát : 19. OĽŠOV, (o. Prešov).
Schem. 126: Oľšov, (zf), fara: Torysa. Rot. 1331: Wenczlaus de Elza, (Elsna). Táto dedina sa vyskytuje v stredovekých listinách aj pod názvom Oľšavica.(1) Až v II. polovici XVI. stor. sa sústavne užíva názov Oľšov. Je to patrné zo známeho dokumentu z r. 1572, kde nájdeme oba názvy: "poss. Olsavicza" a "poss. Olsa".(2) R. 1394 sa spomína "possessio Olsouicha in comitatu Sarus".(3) R. 1424 vyzýva vikár jágerského biskupa farárov z Torysy a z Olšavivice, aby predvolali kňazov, ktorí ešte nezaplatili predpísané katedratikum pre toryského archidiakona.(4)

1) Aj na Spiši existuje dedina menom Oľšavica-blízo šarišských hraníc.
2) Wagner, DCS, 506-507.
3) ZSO, I. č. 3333.
4) Iványi, Bard. I. č. 128/arch. č. 127.

Číslo záznamu : 62510
Meno farnosti : Torysa
Pcmeno farnosti : torysa
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2400
Citát : 28. TORYSA, (o. Prešov).
Schem. 126: Torysa. Thomas de Tarcza (Tarcha). Doklad o existencii fary v tejto dedine máme už z r. 1312, keď "Petrus vicearchidiaconus et plebanus de Tarcza" viedol trojčlennú delegáciu kňazov toryského dištriktu k ostrihomskému arcibiskupovi.(1) Tento Peter bol zvolený za farára "ecclesie beate Virginis de Tarcza r. 1295.(2) Toto patrocínium sa spomína už r. 1265, keď bolo vydané osvedčenie, že fara v Toryse podlieha spišskému prepoštovi, a že pre neposlušnosť bol jej farár prepoštom exkomunikovaný.(3) Farár kostola blahosl. Panny Márie v Toryse sa spomína aj r. 1403.(4) Tomáš Tárczay odkázal r. 1490 toryskému kostolu 10 zl. flór. na jeho udržovanie.(5) Aj zoznam fár a filiálok toryského AD-nátu z r. 1572 obsahuje "possessio Tárcza."(6) "Possessio Tarcha" sa vyskytuje v donačnej listine z r. 1288.(7) "Tarcha utraque"(r. 1370-bola to Tharcha a Kistharcha).(8) "Poss. Tarcha" (1406).(9) "Tharcha" s 18 portami, (1427).(10)

1) Podľa transumptu z r. 1332. Levoča Št. archív-spišský kapit. archív. Scr. XI. fasc. sub NB. list 17, (F-VIII/1-46O z transumptu z r. 1322).
2) Tamtiež, list 20, podľa transumptu z r. 1332.
3) F-IV/3-312.
4) Századok, 1894, str. 528, poznámka č. 2.
5) Tamtiež, str. 531, (transumpt z r. 1493).
6) Wagner, DCS. 506-507.
7) Tamtiež, 300, a Szp.-Borsa, II. č. 3480, (transumpt z r. 1322 a 1336).
8) Csánki, I/313, p. aj str. 284: Tarkö, (hrad kamenický, ktorý patril rodu Tárczaiovcov), a str. 327: Tarkövi család.
9) ZSO-II/1, č. 5080.
10) LC. Saros. col. 6.