logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 27400
Meno farnosti : Tajov
Pcmeno farnosti : tajov
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 98
Poradie : 330
Citát : Tajov

Dnešná obec Tajov pozostáva z dvoch, obci, ktoré boli v minulosti samostatné obce, totiž z Tajova a Jabrikovej. Za feudalizmu Tajov patril banskej komore a Jabriková zemepanskej rodine Radvánszkych. Tajov bola významná lokalita, lebo tu bola šmelcovacia pec na výrobu medi a striebra. Pec zanikla r. 1895.
Farnosť. Pred dvesto rokmi patril T. ku obvodu bb farnosti. Duchovnú správu vykonával jezuitský misionár. Mal tri obvody svojej činnosti: prvý tajovský, ku ktorému patrili Jabriková, Riečka, Podlavice, Kordíky a Králiky. Druhý obvod jakubský s Ulmankou a Kostiviarskou, tretí obvod sásovský s Rudlovou, Kynceľovou, Nemcami a Majerom. Teraz sa to volá filiálka. V tom čase sa volalo misia. Po zrušení SJ zriadila tu MR r. 1778 farnosť. Prvým F bol ex jezuita Árvay. 1809 bol pripojená ku farnosti Riečka. 1815 bola systemizovaná kaplánska stanica, ktorú zrušili, keď r. 1958 obnovili farnosť v Riečke.
Patronát bola banská, neskoršie lesná komora, potom čsl. štát.
Kostol sv. Jána Krstiteľa stojí v obci. Okolo neho bol cintorín, ktorý zrušili r. 1785, keď zriadili nový. Rozmery: d. 22m, š. 9,5m, v. 6m. Svätyňa je polygonálna, zaklenutá klenbou s lunetami. Víťazný oblúk je polkruhový, loď obdialníková, tiež zaklenutá. Vzadu je organový chór. Do kostola sa vchádza cez veľkú predsieň, zariadenú ako kaplnku Sedembolestnej. Veža je postavená v priečelí svätyne, má
cibuľovitý šindľový krov.
Pôvod kostola. R. 1592 postavili tu kráľovskí urburári kaplnku pre hutníkov. R. 1741 pristavili k nej veriaci loď. R. 1702 postavili vežu. To je dnešný kostol.
Kalvária. Na strmšom vŕšku nad Jabrikovou stojí kalvária, ktorej štácie sa končia kaplnkou P. Márie Bolestnej. Postavili ju Jabrikovčania ako vótum za zachránenie pred požiarom, ktorý r. ... zničil Tajov, ale do J. sa nedostal.
Kordíky
sú bývalá uhliarska osada. CV 1785 píše, že tu bola huta. Po jej zrušení sa obyvatelia živili prácou v lesoch a chovom dobytka. R. 1873 postavili kaplnku, r. 1927 kostolík Navštívenia P. Márie.

Fara bola postavená r. 1789.
Farári:
1778 Árvay Jozef - 1786 Kraus Alojz OFM - 1809 Mazoch Ján, prvý F – 1825 Hanauer Augustín - 1851 Riššák Ján SF - 1831 Rubesch Ignác - 1868 Trúchly Andrej SF - 1868 Kubáni A. Alojz - 1902 Ohrival Juraj - 1914 Majerský Eduard - 1925 Senček Koloman - 1940 Citterberg Eugen - 1942 Gröbl Andrej –1946 Chovančák Karol – 1966 Hromada Jozef – 1970 Galbavý Stanislav.

Číslo záznamu : 31542
Meno farnosti : Tajov
Pcmeno farnosti : tajov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 169
Poradie : 18320
Citát : TAJOV 976 34, tel. 97 31, o. B. Bystrica (1.300), k. sv. Jána Krst, (1592).- Fil.: 1. Kordíky (450), k. P. M. Navšt. (1928), 2. Králiky (350), 3. Podlavice (50). — K 20, p 15, s 2.
Duchovný správca: Stanislav Galbavý, SDB.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Karol Chovančák.