logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33550
Meno farnosti : Stropkov
Pcmeno farnosti : stropkov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 217
Poradie : 22640
Citát : STROPKOV 091 01, tel. 22 87, o. Svidník, (5.980), k. Božieho Tela (1675), k. Najsv. Trojice, klášt. (1673). — Fil.: 1. Paňa (180), k. sv. Kríža (1949), 2. Breznica (790), k. sv. Jozefa (1763), 3. Chotča (300), k. B. S. J. (1910), 4. Sitníky (410), k. P. M. Kráľ. Vesmíru (1973), 5. Bokša, 6. Breznička, 7. Brusnica, 8. Bystrá, 9. Gribov, 10. Havaj, 11. Jakušovce, 12. Kolbovce, 13. Krišľovce, 14. Kružinec, 15. Makovce, 16. Malá Driečna, 17. Malé Bukovce, 18. Malé Staškovce, 19. Miroľa, 20. Potôčky, 21. Pravrovce, 22. Pucák, 23. Repejov, 24. Ruská Poruba, 25. Solník, 26. Suchá, 27. Varechovce, 28. V. Driečna, 29. V. Bukovce, 30. Veľké Staškovce, 31. Veľkrop. 32. Vojtovce, 33. Vyškovce, 34. V. Oľšava, 35. Závada. — K 158 p 42, s 50.
Duchovný správca: František Tuleja.
Kaplán: Anton Fabián.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Albín Senaj.

Číslo záznamu : 62368
Meno farnosti : Stropkov
Pcmeno farnosti : stropkov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 890
Citát : 14. STROPKOV, (Bardejov).
Schem. 169: Stropkov. V ňom sa uvádza, že fara je veľmi stará, a že ju údajne spravovali benediktíni. Pôvodne to bola hradná kaplnka, ktorá bola r. 1675 prebudovaná na kostol.(1) Hoci nemáme priame dôkazy predpokladáme, že tam bola zriadená fara, keďže toto miesto sa nazýva už začiatkom XIV. stor. "oppidum Ztropko" a r. 1430 "civitas Ztropko".(2) Bolo to význačnejšie mýtne miesto s hradom. Ogidum Stropko, (1404);(3) Stropkow, cum tributo, (1410).

1) Jubil. schem. 1904, II/623.
2) Csánki, I/338-339, a F-X/7-230 a 233, (tu sa píše o Stropkove ako o mestečku), a I/335, (o stropkovskom hrade).

Číslo záznamu : 62516
Meno farnosti : Stropkov
Pcmeno farnosti : stropkov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2460
Citát : 34. BOKŠA,+ (teraz súčasť Stropkova, o. Bardejov).
Schem. 169: Bokša, (zf), fara: Stropkov. O existencii fary máme záznam iba raz, a to v dokumente z r. 1310, kde sa píše, že "Andreas parochialis sacerdos de Bakcha" protestoval v zastúpení rodiny z rodu Thekule proti násilnostiam Omodeovcov z mocného rodu Aba.(1) Dedina sa vyskytuje aj pod názvom "Baxa"(2) R. 1427 mala "Baxa" 24 port.(3) R. 1881 bola preradená zo Šarišskej stolice do Zemplínskej.(4) Keďže nemáme údajov o fare alebo o kostole, máme pochybnosti, či tu ide skutočne o Bokšu, a nie o nejaké neznáme miesto na území, kde spomenutý rod mal svoje majetky v okolí Hubošoviec.(5)

1) Wagner, DCS. 317.
2) Csánki, I/290.
3) LC. Saros. col. 7.
4) Magyar törvénytár, Bp. 1896. zák. čl. LXIII, § 1, bod 6.
5) Kedže spomenutý pochádzal z rodu Thekule, domnievame sa, že tu ide o toho istého Andreja, ktorý bol v tridsiatych rokoch farárom vo sv. Ďure, a ktorý tak často sa spomína v domácich listinách. (p. č. 62 hlavného zoznamu).