logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9321
Meno farnosti : Slovenské Pravno
Pcmeno farnosti : slovenskepravno
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 423-424
Poradie : 130170
Citát : Tót-Próna.
(Slovenské-Pravno.)
Olim in ADioecesi in ADtu Nitriensi, VADnali districtu unico Thuróczensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Turóczensi, VADnali districtu inferiori Turóczensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad OO0. SS. Matricae ab 1730.

1332. inter et 1337. occ. - Paulus.
1360. occ. - - - - Paulus.
1505. occ. - - - - Blasius.
1521. occ. - - - - Georgius.
1559. occ. - - - - Martinus.
1560. et - 1561. occ. - Petrus, VADnus.
1564. occ. - - - - Figuli Martinus.
1673. Jul. 26. 1675. - - Regius Franciscus, Isaacus, et in Német-Próna.
1675. Apr. 8. + 1675. - - Smizek Hieronymus.
1680. Jan. 27. 1664. - - Kocsvay Stephanus.
1684. Apr. 6. 1685. - - Krssan Nicolaus.
1685. Jan. 26. 1686. Sept. - Nickel Elias.
1686. Sept. 9. 1688. - - Hunger Joannes, Henricus, et in Német-Próna.
1688. Jun. 21. 1693. - - Chilkó Joannes.
1693. Apr. 21. 1693. - - Macsay Georgius.
1693. - - 1705. Mart. 22. Chilkó Joannes.
1705. Mart. 23. 1706. - - Kontill Nicolaus.
1710. Mart. 1. 1711. - - Valentovics Joannes.
1711. Apr. 16. 1729. Jul. 1. Lehoczky, vel Lehotkay Franciscus, Ignatius.
1729. Jul. 1. 1762. - - Rády Paulus.
1762. Oct. 2. 1763. - - Váray Michael, Admin.
1763. Jul. 19. 1764. - - Zilkay Stephanus, Admin.
1764. - - 1765. Maji 13. Trsztyánszky Ladislaus, Admin.
1765. Apr. 20. 1766. Mart. 4. Bolényi Paulus.
1766. Mart. 4. 1773. - - Schneider Joannes.
1773. - - - - - Boros Petrus.

1) Parochia „Próna“ in ADtu Nitriensi occurrit in schemate Pázmáni. Péterffy, l. c. Ecclesia habet partes gothicas. Visitator a. 1559. refert: Prona slavorum sub dominis Nyáry et Rakovszky. Ecclesia OO. SS. dicata, pulcherrima. Calices habet novem de argento, aliquos deauratos, item unam monstrantiam et crucem. - Ornamenta quatuor pulcherrima. Visitator a. 1560. similiter laudem exprimit, quia ecclesiam bene ordinatam et ornamentis dispositam invenerit. Etiam in hac parochia reformatio
pedem fixit, et ministros aluit, qui fuerant: 1576. Balthasar Hadik, et Georgius Thurek, 1603. Casparus Chrjastel, 1615. Zacharias Jacobei, 1633. Andreas Reiss, 1646. Laurentius Gallovics, 1648. Joannes Burius, 1655. Martinus Cotericus, 1662. Daniel Francisci, 1668. Joannes Hnilicenus, 1670. Joannes Miller, 1638. Elias Falkonius, 1706. Samuel Nicletius. Historia habetur in Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 271.

Číslo záznamu : 27476
Meno farnosti : Slovenské Pravno
Pcmeno farnosti : slovenskepravno
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 308
Poradie : 1080
Citát : Jasenovo

Je to farnosť bez kostola a bez fary. Unikát v BBB. Jasenovo, Brieštie a Hadviga boli kolonizované Nemcami, ktorí sa tu udržali až do ich vysťahovania r. 1945. Za Slovenského štátu, keď bola nemecká národná uvedomelosť živená z Ríše a dosahovala vrchol, oddelili tri obce na ich vlastnú žiadosť od farnosti v Sl. Pravne a pridelili do N. Pravna, nemeckej farnosti. Farár Petruch z N. Pravna sa pokúsil ak aj nie de jure, aspoň de facto farnosť ustanoviť. Z prostriedkov, ktoré mala nemecká národnostná menšina na rozvoj svojej kultúry, vystaval v Jasenove školu, pri ktorej bola zriadená veľká miestnosť pre bohoslužby. Po čase chcel premeniť školu na faru a vystavať kostol. Nacistická ideológia však náboženstvu nielen nepriala, ale ho potierala, kde len mohla, preto sa vec neuskutočnila. V Hadvige však bol postavený pekný kostolík.
Kostol tu v minulosti stál drevený. Bol zasvätený sv. Mikulášovi. Rozmery, ktorá udáva SchH, boli tieto: d. 12,5m, š. 7,5m, v. 4m. Stál na strmom vŕšku na cintoríne. CV 1690 uvádza ho ako filiálny kostol Slov. Pravna. Mal starobylý oltár. CV 1779 píše, že kostol je na spadnutie, neni ani obielený a hoci aj čistia, je to márne, prach preniká cez diery. CV 1803 uvádza kostol už ako opustený. Všetko jeho zariadenie preniesli do farského kostola. Ostala len zvonica s dvoma zvonmi, 125 a 50-funtovými. R. 1821 kostol už nestál.
Na žiadosť veriacich tu r. 1808 systemizovali farnosť, ale ďalej nešli. Farskú budovu síce začali stavať, ale potom ju adaptovali na školu. Kostol nepostavili. Po druhej vojne boli Nemci odsunutí, tí, čo ostali, a noví osadníci boli znovu pridelení do farnosti Sl. Pravno. Horské osady Hadviga a Brieštie sa veľmi zmenšili. V Hadvige z 510 obyvateľov r. 1945 ostalo r. 1965 len 37.
Štátna správa v minulosti systemizáciu farnosti uznávala, a preto duchovný správca týmto titulom mohol slúžiť na inom mieste, čo sa aj praktizovalo.
Patronát vykonávala náboženská základina.
Nem. sa volalo Käserhau, maď. Túróczjeszenö.

Číslo záznamu : 27481
Meno farnosti : Slovenské Pravno
Pcmeno farnosti : slovenskepravno
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 328-329
Poradie : 1130
Citát : Slovenské Pravno
Mestečko, ktoré si oddávna zachovalo svoje skromné výsady. Malo trhové právo. O ňom máme v Turci zachované najstaršie písomné správy. Prvý raz sa spomína v liste z r. 1113. /1/ Môže sa považovať aj za podhradie staroslavianského hradiska Vyšehradu. Blízko je tiež významné opevnenie Šiance. Bolo strediskom domínia, ktoré sa volalo „pravnianske právo“ a pozostávalo z chotárov obcí Rudno, Liešno, Blažovce /Mezenhauz/. Neskoršie boli k nemu pripojené Dubové a Borcová. Za nemeckej kolonizácie usadili do lesov nemeckých osadníkov, ktorí založili Jasenovo, Brieštie a Hadvigu. /2/ R. 1279 Ladislav Kumánsky daroval územie „terra Porovna“ komesovi Rechkovi. /3/ Ondrej III. r. 1293 potvrdil donáciu aj jeho synovi Pavlovi a Tomášovi zvanému Serafil za hrdinskú zmužilosť. /4/ V priebehu histórie sa zemepáni menili a domínium sa štiepilo. Meno Slovenské Pravno, „Próna Slavonicalis“ sa vyskytuje prvý raz r. 1453. /5, 6/
Farnosť je starobylá. Nachodí sa protokole páp. desiatku, aj Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom Próna. Patrila pod jurisdikciu nitrianskeho AD. CV 1561 píše, že F si drží kostol v poriadku, ale je podozrivý zo sympatii k novotárom. R. 1576 bol tu už ev. F. R. 1673 bola vrátená do kat. správy. Za tököliovcov a rákoczyovcov vrátili sa ev. F.
Patronát. Zemepáni prešli na ev. vieru, farnosť ostala bez patróna, liberae collationis.
Kostol Všechsvätých /8/ stojí uprostred mestečka na strmom kopci. Vychádza sa ku nemu po krytých schodoch. Je ohradený múrom a je vôkol neho cintorín. Rozmery: d. 28m, š. 10,5m, v. 7m. Štýl je gotika. Svätyňa je polygonálna, zaklenutá klenbou s rebrami, ktoré sa pretínajú vo dvoch svorníkoch. Víťazný oblúk je lomený. Loď preklenutá krížovou klenbou je z neskoršej doby. Hlavný portál je jednoduchý s hruškovým kanelovaním. Okná vo svätyni majú gotickú formu, v lodi sú z doby neskoršej. Vzadu je drevený chór. /9/ Dlažba je nová, keramiková. Pod dlažbou boli dve krypty, jedna v kostole rodiny Keresskényich, druhá pod sakrestiou rodiny Rakovských. CV uvádza, že v krypte má právo pochovávanie rodina Veličovská. Keď v kryptách nebolo možné zachovať nariadenie o vonkajšom vchode, zamurovali ich. Veža stojí nn južnej strane kostola a je v nej jeden zvon, podľa CV váhy 949,5 funta a slúžil na bitie,hodín. Vežové hodiny sa spomínajú už v CV 1690. Pri kostolnom múre je zvonica, v ktorej sú dva zvony, váhy 288kg a 167kg. /10/ Oltáre sú novogotické. Ako stará pamiatka je Pieta z 15. st.
Pôvod kostola. Staré CV spomínajú kaplnku, ktorá stála pri južnej stene kostola. CV 1702 píše o nej, že je „operis antiquissimi choros circumcirca“. V nej sa počas reformácie konala služba božia pre nemeckých farníkov. Neni známo, prečo kaplnku zbúrali, ale iste sa tak stalo preto, že bola už veľmi zašlá. Podľa toho by sme sa mohli domnievať /čo robil aj BBB Ipolyi v SchH/, že bola staršia ako kostol. Veža bolo k nej pristavaná neskoršie. Vežu nechali, preto stojí na južnej strane kostola. Ak je to tak, tak by kaplnka pochádzala z doby románskeho staviteľstva a bola by najstaršou stavbou v Turci.
Rudno. Bol tu drevený kostolík v cintoríne, zasvätený sv. Štefanovi, kráľovi. Kostolík bol starobylé dielo. CV 1690 ho uvádza a v ňom tri oltáre. Kostolík pamiatková správa rozobrala a preniesla ho do skanzenu v Tomčanoch pri Martine.
Hadviga. Kostolík Nepoškvrneného Počatia z r. 1931.

Fara. Bola postavená r. 1766, starobylá, vlhká. Bola v takom biednom stave, že ju museli r. 1942 renovovať, na veľký náklad, ktorý dal BBB Škrábik.
Farári:
Medzi 1332-1337 Pavel – 1360 sp. Pavel – 1505 sp. Blažej – 1521 sp. Juraj – 1569 sp. Martin – 1560 a 1561 sp. Peter – 1564 sp. Figuli Martin – 1673 Regius František – 1675 Smizek Hieronym – 1680 Kolcsvay Štefan – 1684 Krsznyavy Mikuláš – 1685-1686 Hunger Ján – 1688 Chylko Ján – 1693 Chylko Ján po druhý raz – 1705 Kontil Mikuláš – 1710 Valentovič Ján – 1711 Lehotkay František – 1729 Ráday Pavel – 1762 Váray Michal SF – 1763 Žilka Štefan SF – 1764 Trsťánsky Ladislav SF – 1765 Bolengi Pavel – 1766 Schneider Ján – 1773 Baros Peter – 1780 Osádka Juraj – 1789 Dobis Baltazár – 1789 Tholt František – 1793 Pisch Ignác – 1806 Boženec Jozef – 1818 Hauser Juraj – 1821 Procházka Ján – 1829 Listsák Ondrej – 1841 Čillík František – 1843 Čillík Jozef SF – 1845 Fodor Michal – 1846 Petrovič František – 1867 Riedl Alojz – 1872 Moser Teodor – 1879 Barinka Karol – 1890 Bátor Matej SF – 1890 Riedl Ľudevít – 1914 Székely Ján Bernard – 1922 Leporis Ignác – 1941 Weis Viliam – 1946 Záň Jozef – 1952 Dr. Fehér Damaz – 1958 Feranec Jozef – 196.. Hromádka Ladislav – 197.. Kubiš Ján

Poznámky:
Maď. Tótpróna.
1. Šikura: Miestopisné dejiny Turca, str. 72.
2. Tamže.
3. Fejér: CD 2.545
4. SchH, str. 271.
5. Šikura: Miestopisné dejiny Turca str.75.
6. Meno Pravno odvodzujú niektorí od súdnych jednaní, ktoré sa tu konali. Bolo to vzhľadom na hrad Vyšehrad. Právo sa vykonávalo v podhradí a od neho ostalo meno mestečko.
7. Kazateľov pozri v dodatku.
8. Zvláštnosťou je, že patrocínium sa slávi na 6. veľkonočnú nedeľu.
(č. 9 preskočili!)
10. Boli tu veľké zvony. CV 1803 píše o jednom, že mal váhu 1896,5 funta a druhý 374,5 funta. Zrekvirovali ich za prvej vojny.

Číslo záznamu : 31627
Meno farnosti : Slovenské Pravno
Pcmeno farnosti : slovenskepravno
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 185
Poradie : 19170
Citát : SLOVENSKÉ PRAVNO 038 22, tel. 921 91, o. Martin (810), k. Všechsvätých (1332). — Fil.: 1. Brieštie (160), 2. Budiš (65), 3. Hadviga, k. P. M. Nep. Poč. (1931), 4. Jasenovo (145), k. sv. Mikuláša (1898), 5. Kalamenová (19), 6. Liešno (1), 7. Rudno (40), 8. Trhanová (6). — K 31, p 20, s 7.
Duchovný správca: Ambróz Kubiš.

Číslo záznamu : 50563
Meno kňaza : Pavol (Slovenské Pravno, 1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332slovenskepravno
Meno farnosti : Slovenské Pravno
Pcmeno farnosti : slovenskepravno
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 222
Poradie : 54380
Citát : Item Paulus plebanus de Prauna iuratus dixit, suum beneficium non valere ultra marcam, solvit VI. grossos, est archidiaconatus Nitriensis.
Preklad : Pavol, kňaz zo Slovenského Pravna, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku, zaplatil 6 grošov, je to Nitriansky archidiakonát.
Poznámka DKI : Sedlák uvádza Nitrianske Pravno.