logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9244
Meno farnosti : Oslany
Pcmeno farnosti : oslany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 390-391
Poradie : 121760
Citát : Oszlány.
(Oslan.)
Olim in ADioecesi in ADtu Barsensi, VADtu Oszlanyensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Nitriensi, VADtu Oszlanyensi. Antiqua Parochia.1) quae jam saec. XIV. exstitit. Ecclesia ad Stum Stephanum reg. cujus 1332. mentio fit. Matricae ab 1688.

1332. inter et 1337. occ. - D . . . sacerdcs eccl. de Hoslán.
1395. ccc. - - - - Thomas de Lelócz, pleb. de Oszlyán.
1483. - - 1488. - - Poléczy Petrus de Bajmócz.
1561. ccc. - 1561. - - Georgius, VADnus.
1561. - - 1581. - - Knihár Ambrosius.
1581. - - - - - Stephanus.
1665. Febr. 12. 1667. - - Dragovics Martinus.
1667. Maji 29. - - - Kapri Joannes.
1674. Maji 17. 1680. - - Bathányi, Barsányi vel Barthányi Niculaus.
1680. Mart. 23. - - - Jurikay, vel Jurík Joannes, Lazarus.
1700. Apr. 27. 1703. - - Mednyánszky Jonas.
1703. Apr. 13. 1706. - - Raukay Stephanus, Ignatius.
1706. Apr. 28. 1711. - - Antalovics Joannes, Stephanus.
1711. Aug. 18. 1711. - - Jaszlóczy Jacobus.
1711. Aug. 18. 1735. - - Tomassovich Andreas.
1735. Jan. 8. 1755. Oct. 2. Skolka, alias Jacubei Georgius.
1755. Oct. 13. 1765. Maji 13. Domaniczky Nicolaus.
1765. Jun. 26. 1767. Jul. 30. Szilacsek Joannes.
1767. Aug. 21. - - - Dubina Josephus, Stephanus.

1) Parochia Oszlány sub nomine „Hoslan“ occurrit in rationibus collectorum census papalis a. 1332. 1337. etiam in diplomatibus saec. XIV. et XV. Cujus antiquitatem etiam catalogus Pázmáni testatur. Visitator a. 1561. refert: In eccl. S. Stephani regis Corpus Domini, fons bapt. liquores sacri mundissimi tenentur. Sunt sex altaria bene ornata. Calices quatuor. Monstrantia optime deaurata. Exeunte saec. XVI. adlaborante patrono Ghéczy de Assa-Kürth ab Augustanis occupata, ita ut catholici ad sacellum castelli Felfalu restringerentur. Illorum ministri erant: Martinus Felicis, Caspar Fabricius, Augustinus Miklian, Daniel Zsáry, Joannes Haller, Georgius Groszmann, qui 1657. visitatorem admittere noluit. 1661. exsul factus, quum comitis Pauli Pálffy vidua Francisca Khuen eo adlaborasset. Ultimus Georgius Para 16. Nov. 1707. sepultus. Historia prodiit in Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 405.

Číslo záznamu : 9444
Meno farnosti : Oslany
Pcmeno farnosti : oslany
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1057
Poradie : 234860
Citát : Oszlány.
Dominicus sacerdos de Hoslány.

Číslo záznamu : 27432
Meno farnosti : Oslany
Pcmeno farnosti : oslany
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 191-192
Poradie : 650
Citát : Oslany
Oslany sú mestečko na upätí Vtáčnika a Tríbečských vrchov. Ich prvý historik F Schestáky odvodzuje meno od potoka Slaon, ktorý tade tečie. Prehlasovaním vzniklo Oslan – Oslany. V 15. st. boli povýšené na mestečko s erbom a právom trojakého jarmoku. Výsady dal Vladislav r. 1503, Maximilián ich potvrdil r. 1565. Žila tu rodina Oszlányiovcov. Po jej vymretí kuriu zdedili Balassovci, Maholányiovci a Géczyovci. V 18 st. majetok kúpili Pálffyovci, ktorí sa tu udržali do 20 st. /1/ Za tureckého panstva mnoho vytrpeli. Po zriadení novej politickej správy v 70. rokoch stali sa slúžnovským sídlom. Obyvatelia sa zaoberali gazdovstvom a remeslami všetkého druhu. Výrobkami zásobovali široké okolie. Rozvoj priemyselnej výroby zlikvidoval remeslá.
Farnosť je starobylá, nachodí sa v páp. decim. protokoloch i v Pazmáňovom katalógu. Za patronancie rodiny Géczy de Assakürt zaujali ju ev. /2/ Katolíci sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách iba v kaplnke Hunyadyovcov v H. Vsi. Keď Pálffyovci zaujali majetok, grófka F Khuen Pálffy vypovedala kazateľa a farnosť sa stala katolícka. V 19. st. jej rozsiahle územie sa začalo drobiť. R. 1800 bola oddelená H. Ves a Radobice, 1804 Bystričany. Tu boli zriadené farnosti. R. 1890 bola pridelená Chalmová ku Bystričanom. Je tu aj kaplánska stanica, ktorá bola zriadená okolo r. 1810.
Filiálka: Čereňany.
Patronát. O rodine Oszlanyiovcov, ktorá tu pravdepodobne vykonávala patronátne právo, niet zmienky. Po nich boli Géczyovci, tí sa smutne preslávili. Od polovice 17. st. boli patrónmi Pálffyovci. Po predaji oslianskeho panstva asi od 1902 sa patróni menili. Najprv to bol komposesorát, potom do r. 1923 František Krištof, za ním Mária Brunová, a od r. 1927 univ. profesor Dr. B. Němec.
Kostol sv. Štefana kráľa stojí na námestí. Rozmery: d. 36m, š. 16m, v.14m. Štýl sa podobá barokovému. Svätyňa je zakončená oválnou stenou. Víťazný oblúk oddeľuje loď od svätyne. Loď je priestranná, obdialníková. Klenba je tehlová, báňovitá, rozdelená do troch polí. Vzadu je murovaný chór. V priečelnej fasáde stojí veža s barokovou helmicou. V nej sú tri zvony. Hlavný oltár je barokový s retabló na stene. Na bočnom oltári je socha z doby gotickej.
Pôvod kostola. Do r. 1756 tu stal kostol z neznámej doby. Mal dve veže a sanktusník. CV 1560 píše, že mal 6 oltárov. /3/ Bol ohradený múrom a bol pri ňom cintorín. T. r. ho zbúrali a F Domanický zorganizoval postavenie terajšieho. Stalo sa tak na ťarchu kost. pokladnice, príspevku patróna a milodarov farníkov. /4/ Dostavali ho r. 1758.
V Čereňanoch je kostol sv. Márie Magdalény. Stojí na kopčeku, na okraji obce, je ohradený múrom a vôkol neho je cintorín. Rozmery: d. 30m, š. 11m, v. cca 9m. Svätyňa je obdialníková, uzavretá oválnou stenou, víťazný oblúk mohutný, výrazný. Loď je obdialníková. Klenba je tehlová, pruská, delená na tri polia. Vzadu je murovaný organový chór. V priečelnej fasáde stojí veža a v nej dva zvony. Pod svätyňou je krypta Hunyadyovcov. Pod chorom je druhá. /6/ Oltár a vnútorné zariadenie je novšie.
Pôvod kostola. Podľa nápisu na stene z r.1651 bol kostol prestavaný a bola k nemu pristavená veža, na náklad Tomáša Majthényiho. R. 1710 bol kostol znova postavený /snáď po nejakej katastrofe/. Začiatkom 19 st. bol aj tento popukaný, takže ho r. 1837 pre bezpečnosť zatvorili. Tak ostal až do r. 1876, lebo patróni Majthényiovci a Hunyadyovci ho nechceli opraviť. T. r. ho opravili za 2.500 zl. Veriaci, hoci veľmi chudobní, prispeli na jeho opravu. R. 1936 zhotovili nový krov a r. 1937 ho vymaľovali.

Na cintoríne v Oslanoch je kaplnka z r. 1878.
Xenodochium bolo do prítomnej doby. V ňom dostávalo zaopatrenie 6 chudobných.
Fara. Najstaršia budova bola postavená s nepálených tehál. R. 1758 zhorela. Opravili ju a bola ďalej biednym bývaním. R. 1811 sa B zdráhal inštalovať nového F, lebo musel bývať v nájomnom dome. Len keď vymenili provizora bojnického panstva, bolo možne pristúpiť ku stavbe novej fary. Stalo sa tak r. 1814. Trvá dodnes. 1953 ju generálne opravili.
Farári:
Medzi 1332- 1338 spomína Dominicus sacerdos eccl. Hoslan. – 1395 sp Tomáš – 1483-1488 sp. Poléczy Peter – 1551 sp. Gregor – 1561 sp Knihár Ambróz – 1581 sp. Gragovič Martin – 1667 Kapry Ján – 1674 Bartáni Mikuláš – 1680 Jurikay Ján – 1700 Mednyánszky Tomáš – 1703 Raukay Štefan – -1706 Antalovič Štefan – 1711 Tomassovic Andrej – 1755 Domanický Mikuláš – 1765 Silháček Ján – 1767 Dubina Jozef - 1790 Schestáky Jozef – 1811 Szentiványi Imrich – 1828 Holmiky Vincent – 1838 Daniss Štefan SF – 1838 Takáč Jozef – 1860 Štanga Jozef – 1867 Hrivnák Juraj – 1897 Ujvári Matej – 1932 Petic Peter – 1939 Huťka Jozef SF – 1939 Tomeček Vincent – 1951 Oršín Anton – 1970 Hudec Štefan

Poznámky:
Pramene HD I, II, III, CV 1780, 1805, 1821
1. R. 1683 na veľkonočnú nedeľu stihlo Oslany veľké nešťastie. Počas bohoslužieb vtrhli Turci do mestečka, rabovali nielen veci a dobytok, ale aj ľudí, zvlášť mladé ženy. Odviedli ich do N. Zámkov. Odtiaľ sa niektoré vykúpili, iné ušli, ale prišli domov tehotné. Tak sa tu našli potomkovia Otomanov.
2. Ev. F pozri do dodatku.
3. Kostol už dávno musel byť nedostatočný, lebo CV 1561 spomína, že akýsi dobrodinec venoval na zväčšenie kostola 35 fl, ktoré patrón Géczy násilne odobral kost. otcom.
4. R. 1758 bol kostol ohrozený požiarom, ktorý vo veľkom týždni strávil polovicu mesta. Kostolu sa len preto nič nestalo, lebo múry boli len na polovicu vystavané.
R. 1779 dal F postaviť pod chorom kryptu, na čo vynaložil z kostolnej kasy 300 fl. CV mu vytýka daromne vyhodenie peňazí na zbytočný cieľ.

Číslo záznamu : 31575
Meno farnosti : Oslany
Pcmeno farnosti : oslany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 176
Poradie : 18650
Citát : OSLANY 972 47, tel. 931 131, o. Prievidza (3.700), k. sv. Štefana (1768), kap. Umuč. Pána, cint. (1878), kap. P. M. Lurd. Na Fančovej (1969). — Fil.: Čereňany (1.774), k. sv. Márie Magd. (1710). -K 82, p 33, s 24.
Duchovný správca: Štefan Hudec.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Lukáš Berényi.

Číslo záznamu : 49985
Meno kňaza : Dominik z Oslian
Pcmeno kňaza : dominikoslany
Meno farnosti : Oslany
Pcmeno farnosti : oslany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 190
Poradie : 48600
Citát : Item Dominicus sacerdos Sancti Regis Stephani de Hoslan iuratus dixit non credere [valere suum beneficium] ultra II. marcas, solvit XII. grossos.
Preklad : Dominik, kňaz (kostola) sv. Śtefana kráľa v Oslanoch prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.