logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33610
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 230
Poradie : 23240
Citát : NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ 080 06, tel. 418 31, o. Prešov, (4.850), k. sv. Mena P. J. a P. M. (1634). — Fil.: 1. Ľubotice (časť Preš.), (1.750), k. P. M. Narod. (1806), 2. Vyšná Šebastová (850), k. sv. Kataríny (1625), 3. Podhradík (200), k. Najsv. Trojice (1755), 4. Šariš. Lúky časť Preš., (50), 5. Okružná (100). — K 100, p 30, s 40.
Duchovný správca: Gabriel Juruš.

Číslo záznamu : 50310
Meno kňaza : Lukáš(Nižná Šebastová,1332)
Pcmeno kňaza : lukas1332lubotice
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 209
Poradie : 51850
Citát : Item Lucas sacerdos de Caelmes iuratus extimavit decimam beneficii ad XIX.
grossos cum tribus parvis denariis.
Preklad : Lukáš, kňaz z Ľubotíc (teraz fil. far. Nižná Šebastová), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 19 grošov a tri malé denáre.

Číslo záznamu : 50339
Meno kňaza : Pavol(Nižná Šebastová,1332)
Pcmeno kňaza : pavol1332sebastova
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 210
Poradie : 52140
Citát : Item Paulus sacerdos de Sebeys iuratus extimavit beneficii sui decimam ad
VI. grossos tantum, quos solvit.
Preklad : Pavol, kňaz z Nižnej Šebastovej, prísažne odhadol svoj desiatok z benefícia na 6 grošov, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 54000
Meno kňaza : Lukáš(Nižná Šebastová,1332)
Pcmeno kňaza : lukas1332lubotice
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 88750
Citát : Item Lucas de Sancto Clemente iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad : Lukáš, (kňaz) z (kostola) sv. Klementa z Ľubotíc (teraz filiál. far. Nižná Šebastová) prísažne zaplatil 14 grošov.

Číslo záznamu : 55451
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103260
Citát : Item de Zebes solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Nižnej Šebastovej zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 55452
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103270
Citát : Item de Gelemes solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Ľubotíc, teraz fil. far. Nižná Šebastová, zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 56101
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109760
Citát : Item de Sebes solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Vyšnej Šebastovej (podľa Schem78 filiál. farnosti Nižná Šebastová) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 56102
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109770
Citát : Item de Kelemes solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Ľubotíc (podľa Schem78 filiál. farnosti Nižná Šebastová) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 62437
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1660
Citát : 39. ĽUBOTICE, (o. Prešov).
a) 209: /Lucas sacerdos de Caelmes/, d.: 19 gr.+ 3 malé den. Slovo "solvit" chýba.
b) 317: Lucas de Sancto Clemente,(1) 14 gr.
c) 354: de Gelemes, 6.-
d) 37O: de Kelemes 4.-

0-204/11: Kellemes. Schem. 89: Kelemeš, (zf), fara: Nižný Šebeš. R. 1517 istý prešovský mešťan odkazuje testamentárne päť zlatých flór. na stavbu kostola "in Kelemes".(2) R.1519 vystupuje farár "Emericus de Kellemes" ako svedok v testamentárnej veci.(3) O dedine je zmienka r. 1285, (terra populorum de Kellemes);(4) r. 1310,(poss. Kellemes in districtu de Sarus).(5) R. 1427 mal "Kelemes" 44 port.(6)

1) Predpokladáme, že "de Sancto Clemente" je tu skomoleným názvom maďarského názvu dediny "Kellemes", lebo podľa nášho názoru prepisovateľ pôvodných zoznamov pápežského registra, ktorý neovládal maďarský jazyk, si splietol názov dediny s menom sv. Klementa, ako by bol tento patrónom kostola. Odôvodňujeme to tým, že "Kellemes" sa nevyskytuje r. 1333 v páp. registri, a že zriedkavé krstné meno kňaza Lukáš sa v uvádza r. 1332 pri dedine "Caelmes". Balássy je toho názoru, že tu ide o patrocínium kostola neznámej dediny. (0-207/73).
2) Prešov m. arch. inv.č. 974/Iványi, I. č.1209. (Film v Slov. ústr. archíve v Bratislave).
3) Héderváry, oklt. I/564.
4) W-XII/441.
5) Wagner, DCS, 316, a Melcser cs. It. č. 9.
6) LC. Saros, col. 3.

Číslo záznamu : 62464
Meno farnosti : Nižná Šebastová
Pcmeno farnosti : niznasebastova
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1930
Citát : 66. ŠEBASTOVÁ, (Nižná — Vyšná Šebastová, o. Prešov).
a) 21O: Paulus, sacerdos de Sebeys, d.: len 6 gr.-(1)
b) 317: Paulus de Zewes, 11 gr.-
c) 354: de Zebes, 2.-
d) 370: de Sebes, 2.-

0-208/86: Sebes, (Alsó-Felsö) Sebes. Schem. 89: Nižný Sebes. R.1340 sa vyskytuje meno farára "Dominus Miko rector ecclesie de Sebes",(2) a r. 1466 "Johannes Pfarrer zum Ungarischen Sebes".(3) V dikálnom zozname z r. 1543 je uvedená aj fara "Alsosebes".(4) Istý prešovský občan testamentárne odkázal desať zl. florénov "ad ecclesiam sanctorum Andree et Benedicti in Sebes pro una casula" (na zakúpenie omšového rúcha, (1517).(5) V portálnom súpise z r. 1427 nájdeme iba" iba "Felsev Sebes" s 30 portami.(6) Nižná Šebastová nie je v tomto súpise uvedená.(7) V okolí Vyšného Šebeša bol pri Podhradíku Šebešský hrad, ktorý r. 1550 Prešovčania zničili.(8) Villa Felsebes... Vaarallya, (1401).(9)

1) Tento kňaz Pavol sa spomína aj pri fare Malý Šariš, lebo v I. polroku bol tam farárom. Preto platil v Šebastovej iba za II. polrok, (p. č. 42 tohto zoznamu).
2) Wagner, DCS, 339.
3) Történelmi Tár, 19O9, str. 128: Iványi Eperjes szabad kir. város, jegyzökönyve.

4) ETE-IV/186. Podľa schematizmu z r. 1938 existovala šebešská fara vraj už r. 1332 vo Vyšnej Šebastovej, a že do Nižnej Šebastovej bola preložená až r.1652. Ako z uvedeného údaju je jasné, bola už r. 1543 v Nižnej Šebastovej. Nie je vylúčené, že za reformácie existovala fara určitý čas vo Vyšnej Šebastovej. Pritom poukazujeme na určité rozpory v údajoch tohto schematizmu s údajmi jubil. schematizmu z r. 1904, ktorý nemé zmienku o údajnej fare vo Vyšnej Šebastovej, ale iba o jej kostole sv. Kataríny, postavenom r. 1625, (I/285-286).

5) Iványi, Prešov, č. 1209, inv. č. 974. Zaujímavé je, že kostol mal vtedy patrocínium sv. Svorada (Ondreja) a Benedikta.
6) LC. Saros. col. 2.
7) V portálnom súpise z r. 1427 v treťom stĺpci sa uvádza dedina "Waryala (Sebesváralja-Podhradik) s 10 portami, (LC. Saros, col. 3.). Csánki tvrdí, že tu vlastne ide o Nižnú Šebastovú. (Csánki, I/309: Sebes).
8) Tóth S. Sáros vm. II/265, a Csánki, I/283.
9) ZSO-II/1, č. 817.