logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9342
Meno farnosti : Ladomerská Vieska
Pcmeno farnosti : ladomerskavieska
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 435
Poradie : 133370
Citát : Vieszka.
(Veszka.)
Olim in ADioecesi in ADtu Barsiensi, VADtu Ssent-Keresztensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Barsensi, VADtu Szent-Keresztensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad OO. SS. jam saec. XIII. exstítit, 1552. restaurata est. Matricae ab 1771.

1559. occ. - - - - Lebed Melchior.
1526. ccc. - - - - Henczkel Joannes.
1626. occ. - - - - Muratoris Daniel, ad Stum Georgium.
1642. et - 1647. occ. - Vazan Georgius.
1657. ccc. - - - - Vieszky Jacobus.
1689. Dec. 8. 1689. - - Hurta, vel Hurtóczy Joannes.
1680. Jul. - 1690. Nov. 13. Bellasich Joannes.
1691. Mart. 27. 1698. Apr. 11. Babot Joannes, Michael.
1698. Apr. 14. 1701. Febr. 13. Hizay Georgius.
1701. Mart. 18. 1703. Apr. 2. Benkovics Georgius.
1703. Maji 6. 1710. - - Bajmóczy Michael.
1710. Maji 16. 1710. Jun. - Karkus Joannes.
1710. Jan. 28. 1711. Jun. 2. Massik Michael.
1711. Jun. 22. 1711. Jul. - Benkovics Georgius.
1711. Ju1. 18. 1714. Jul. 27. Zavodni Andreas.
1714. Aug. 28. 1716. Mart. 16. Jachan Martinus.
1716. Apr. 25. 1718. - - Szabó Joannes.
1718. Maji 21. 1718. Sept. 4. Baranyay Mathias.
1718. Sept. 19. 1729. - - Pamár Franciscus.
1729. Dec. 21. 1730. - - Vratanay Antonius.
1730. Aug. 23. 1732. Sept. 26. Szedelyi Josephus.
1732. Maji 16. 1740. Apr. 30. Missuta Stephanus.
1740. Maji 18. 1746. - - Petykó Josephus.
1746. Apr. 28. 1763. - - Chvala Michael.
1763. Jan. 26. - - - Váray Michael.

1) Visitator a. 1559. refert: Vezka Capituli Strigoniensis, ecclesiam habet consecratam ad OO. SS. cum tribus aris. Indumenta sacerdotalia tria. Calices duos. Ad possessionem Capituli M. E. Strig. 1538. pervenit cum bonis Abbatiae Sti Benedicti de juxta Gron. Knauz, Sz. benedeki apátság története. I. 186.
Poznámka DKI : Teraz časť farnosti Bystričany

Číslo záznamu : 27454
Meno farnosti : Ladomerská Vieska
Pcmeno farnosti : ladomerskavieska
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 257-258
Poradie : 870
Citát : Ladomerská Vieska
Obec Vieska bola poľnohospodárska dedina. V listinách sa spomína r. 1397 ako Veszaka, ktorá platí kvartu beňadickému opátovi. R. 1538 ju panovník daroval ostrihomskej kapitule, keď stratila pozemky na Turkami obsadenom území. V tomto postavaní ostala až do zrušenie poddanstva. R. 1960 ju spojili s Ladomerom do jednej obce. Obe delil iba potok. Tento bol hranicou medzi kráľovským a cirkevným územím Šušolia. Ladomer už patril kráľovskému panstvu. Poľnohospodárska základňa sa zmenila výstavbou Kovohút. Z tradičných starých roľníkov stali sa hutníci a robotníci.
Farnosť je starobylá. O jej vzniku niet správ, iste ju založili rehoľníci zo Sv. Beňadika, ktorým patrila. Patrónom bol ostrihomská kapitula.

Filiálky. Do 1778 patrila ako fil. Močiar, dokiaľ tam nebola zriadená farnosť. – Šášovské Podhradie. Keď bola zrušená obec H. Opatovce, kostol sv. Vavrinca pripadol Vieske aj s niekoľkými obyvateľmi.

Kostol Krista Kráľa stojí uprostred obce. Pri pôvodnom kostole bol cintorín, ktorý zrušili v jozefínskej dobe. Rozmery: d. 31m, š. 10m, v. 10,80 m. Svätyňa je polygonálna, oddelená od lode víťazným oblúkom, preklenutá hviezdicovou klenbou. Loď je zaklenutá krížovou klenbou. Klenba je železobetónová, rebrá napodobňujúce gotiku sú len dekór. Okná sú dvojité, zakončené polkruhovo. Vzadu je organový chór, rozdelený na tri polia. Priečelná fasáda pôsobí dojmom mohutnosti. Veža stojí pri bočnej stene kostola. Je to veža starého kostola, nadmurovaná o 8m. Výška je 35,15m. Uprostred je kaplnka, bývalá svätyňa starého kostola. Popis starého kostola pozri do SchH. Pri búraní sa našiel v stene kameň s letopočtom 1483, čo by mohol byť rok postavenia kostola. Zariadenie kaplnky je pôvodné. Pod dlažbou mala kryptu rodina Dóczych.
Pôvod kostola. Pôvodný kostolík bol zasvätený Všetkým svätým. Vzrastajúcemu počtu veriacich už nevyhovoval. Na začiatku storočia už uvažovali o jeho zväčšení. Prvá vojna to prekazila. Povojnové časy veľmi brzdili aj ďalej túto snahu. Boli však vo farnosti dvaja súci mužovia F Kocák a Dr. Bandžala, riaditeľ banky, ktorí túto snahu uskutočnili. Stálo im v ceste mnoho prekážok, ktoré sa zdali niekedy neprekonateľné: Nevšímavosť patronátu, odpor úradov, ťažkosti ochranárov pamiatok, obavy Ordinariátu a ľahostajný, skúpi a niekedy aj nepriateľský postoj niektorých farníkov. Zbierky na stavbu sa konali už dávno, ale ich výnos bol nepatrný. Ale snaha sa stávala postupom času reálnejšou a r.1925 vypísali súbeh na ideové plány kostola. Deviati stavitelia podali návrhy, z ktorých komisia vybrala plán košických staviteľov Oelschlega a Bosku. R. 1927 zadali stavbu staviteľovi Stanislavovi Zacharovi z Vrútok a nasledujúceho roka bol kostol hotový a benedikovaný. – Pri stavbe kombinovali starý kostol s novým tak, že zo starého ostala svätyňa, ktorá sa stala bočnou kaplnkou, a veža. Priečne postavili nový kostol, takže jeho šírka je dĺžka starého kostola. Kostol je krásny. Dôstojný na vzhľad zvonku i zvnútra, vnútro je príjemné, veľkolepé, na city nábožnosti pôsobí povzbudzujúco.

Fara bola postavená r. 1771.
Farári:
1391 sp. Mikuláš – 1559 Bobor Ján – 1626 Muratoris Daniel – 1642-1647 Vazan Juraj – 1657 sp. Vieskay Jakub – 1689 Hurta Ján – 1689 Bellasich Ján – 1691-1695 Bobot Ján – 1698 Hizsay Juraj – 1701 Benkovič Juraj – 1703 Baymóczy Michal – 1710 Karkuš Ján – 1710 Benkovič Juraj po druhý raz – 1711 Závodný Ondrej – 1714 Jachan Martin – 1716 Szabó Ján – 1718 Baranyay Matej – 1718 Pamar František – 1729 Vratanay Anton – 1730 Szedélyi Jozef – 1752 Mišuta Štefan – 1740 Peťko Jozef , ktorého farníci nabili a preto nemali farára a faru spravoval A. Kubíni z H. Opatoviec. – 1746 Chvála Michal – 1763 Váray Michal – 1783 Letovič Jozef – 1825 Nécsey Juraj – 1856 Ivichich Karol – 1865 Plošic Julius – 1883 Húska Martin – 1897 Kováčovský Vojtech – 1914 Dr Gonda Juraj – 1914 Kocák Michal – 1952 Berényi Lukáš – 1959 Lenhardt Jozef – 1966 Ondrík Emíl.

Poznámky:
Maď. Garammindszent.
Pramene HD a CV.
Od pôvodného titulu kostola mala aj obec svoje meno.
Oltár zhotovil J. Schulz rezbár v B. Štiavnici – Štefultove.
Kostol vymaľoval Ľ. Schrammek.

Číslo záznamu : 31598
Meno farnosti : Ladomerská Vieska
Pcmeno farnosti : ladomerskavieska
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 181
Poradie : 18880
Citát : LADOMERSKÁ VIESKA 965 01, tel. 36 62, o. Žiar n. Hr. (1.600), k. Krista Kráľa (1928), kap. Najsv. Trojice (1703). — Fil.: 1. Šášovské Podhradie (400), 2. Horné Opatovce (12), k. sv. Vavrinca (1911). - K 42, p 22, s 10.
Duchovný správca: Emil Ondrík.