logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9156
Meno farnosti : Hliník nad Hronom
Pcmeno farnosti : hliniknadhronom
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 349-350
Poradie : 111080
Citát : Geletnek.
(Hlinik.)
Olim in ADioecesí in ADtu Barsensi, VADtu Szent-Keresztensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Barsensi, VADtu Ujbányaensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia nunc ad Stum Martinum, antea ad Ss. Trinitatem. Juxta traditionem per Ladislaum Kálnay, dominum terrestrem, prout inscriptio lapidi incisa testatur, 1508. aedificata. 1728. igne devastata et ampliata. Matricae ab 1673.

1332. inter et 1337. occ. - Petrus, pleb. S. Martini de Gelenik.
1559. occ. - - - - Themel Gregorius.
1673. Aug. - 1681. - - Lelkes Georgius.
1681. Mart. 30. 1686. - - Istvánffy Joannes.
1686. Nov. 9. 1689. - - Nemecskay Michael.
1689. - - 1695. - - Püspöky Stephanus.
1695. Jun. 17. 1703. - - Bajmóczy Michael.
1703. Maji 5. 1709. - - Hizay Georgius.
1709. Dec. 6. 1710. - - Jankovics Georgius.
1710. Maji 26. 1714. - - Nagy Andreas.
1714. Jul. 27. 1740. - - Závodni Andreas.
1740. Sept. 17. + 1766. Mart. 27. Graff aut Groff Antonius.
1766. Jul. 18. 1771. Apr. 19. Vavrovics Stephanus.
1771. Apr. 19. - - - Koron Sigismundus.

1) Parochia „Gelednek“ occurrit in conscriptione Pázmániana inter antiquas parochias Péterffy, l. c. Visitator a. 1559. dicit: Est dominorum Mathusnay. Ecclesiam habet consecratam ad gloriam S. Trinitatis. Habet altaria tria cum ornamentis optimis. Indumenta sacerdotalia sunt octo et optima. Calices quinque, pacificale unum bonum. Saec. XVI. reformatio potestatem hic sibi arrogavit. Tunc ministri erant: 1581. Georgius Daniel Czabán, vel Zabán. 1613. Elias Augustini, qui quum a. 1673. mense Augusto visitantem ADiaconum advenire vidit, aufugit ad memora. Eodem anno parochia recuperata est. Historiam invenies in Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 325.

Číslo záznamu : 27443
Meno farnosti : Hliník nad Hronom
Pcmeno farnosti : hliniknadhronom
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 215-216
Poradie : 760
Citát : Hliník
Mestečko na rovine pri Hrone. Podľa listiny z r. 1075 patrilo panovníkovi a beňadickému kláštoru. Panovník bral dve tretiny a kláštor tretinu poplatkov. Belo IV. to potvrdil. Neskoršie, neni známo kedy, stalo sa kuriálnou posesiou. Zemepán Ladislav Kálnay r. 1483 vymohol od kráľa Mateja právo výročných jarmokov. Pri obci je ryolitový kameňolom, v ktorom v minulosti vyrábali mlynské kamene a furmani ich rozvážali po celej krajine. Teraz tu vyrábajú opracované kamene. Obyvatelia boli v minulosti dobrí poľnohospodári. Po druhej vojne založili zlieváreň farebných kovov a strojáreň, v ktorej našli mnohí prácu.
Farnosť je starobylá. Nachodí sa v pápežských decimačných protokoloch aj v Pazmáňovom katalógu. V minulosti patrili k nej aj Vyhne, Pesere, D. Trnávka a Bzenica. Bola pri nej aj kaplánska stanica. Za reformácie prešla na ev. vieru. R. 1673 bola vrátená katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa vrátili ev. farári. Kaplánska stanica sa zrušila asi vtedy, keď sa stali Vyhne farnosťou.
Patronát bola v minulosti kráľovská komora, potom čsl. štát.
Kostol sv. Martina stojí uprostred obce. Bol ohradený múrom, ktorého značná časť ešte stojí. Pri ňom bol cintorín. Teraz je tu kvetinový park. Rozmery: d. 19m, š. 9m, v. cca 7m. Svätyňa je polygonálna zaklenutá sieťovou klenbou s rebrami, z doby neskorogotickej. Víťazný oblúk je lomený. Loď má valenú klenbu s lunetami nad oknami. Okná vo svätyni majú gotickú kružbu a sklomaľbu. Na severnej strane je ku lodi pristavaná bočná kaplnka Božieho hrobu. Organový chór je železobetónový. Vo fronte priečelnej fasády stojí veža s krásnou helmicou. V nej sú zvony.
Pôvod kostola. Podľa chronografu na múre mal byť kostol postavený r. 1508. Kaplnka bola pristavaná r. 1737 a r. 1949 zvýšená nadstavbou. R. 1949 zamýšľali farníci kostol prestavať tak, že by boli zbúrali terajšiu loď a postavili priečne nový kostol. Začali aj s výkopom základov, ale pre zmenené pomery museli prácu zanechať. Pri výkope základov našlo sa staré murivo, ktoré mohlo byť ľahko murivom základov prvého kostola z doby románskej. Dôkladnejší prieskum nedali urobiť pamiatkárom.
Súsošie kalvárie, kamenné stojí pred vchodom do kostola.
Kalvária. Na blízkom vŕšku stojí kalvária so štáciami a kaplnkou. Bola postavená r. 1901.
Bzenica Filiálka patrila pôvodne svätobeňadickému opátstvu, od 15. st. mestu B. Štiavnici.
Keď bola obec Horné Opatovce zrušená, obyvatelia sa väčšinou postavili v Bzenici, preto bola Bzenica povýšená na farnosť.
Lehôtka pod Brehmi. Je tu kaplnka Božského Srdca, postavená r. 1913. V nej sa konajú služby Božie.

Fara je starobylá, poschodová, obnovená r. 1975.
Farári :
Medzi 1332 – 1337 sa sp. Petrus, plebanus de Geletnek – 1559 sp. Themel Juraj – 1673 Lelkes Juraj – 1681 Istvánffy Ján – 1686 Nemecskay Michal – 1689 Püspöky Štefan – 1695 Bajmóczy Michal – 1703 Hizsay Juraj – 1709 Jankovič Juraj – 1710 Nagy Andrej – 1714 Závodný Andrej – 1740 Graff Anton – 1766 Vavrovič Štefan – 1771 Koron Žigmund – 1785 Košík Tomáš – 1797 Lányi Jozef – 1812 Borgínyi Ján – 1830 Nichta Jozef – 1857 Dérer Vavrinec – 1878 Ambrózy Pavel – 1880 Kubiš Ignác – 1891 Kačka Jozef SF – 1891 Bogisich Augustín – 1904 Judt Michal SF – 1905 Feldmajer Augustín – 1924 Dr. Dokupil Augustín – 1928 Kalmančok Andrej – 1944 Dekýš Jozef SF – 1945 Mravík Benedikt – 1953 Pekár Jozef

Poznámky:
Maď. Geletnek.
1. Organ pozri do katalógu organov.
2. Vnútorné zariadenie kostola, oltár s kazateľňou vyhotovil Šteffek, rezbár z B. Štiavnice.

3. Kostol je pekne obnovený, bol zhotovený nový železobetónový chór, nové lavice, dlažba a bol vymaľovaný. Kostol však pôsobí slabým dojmom, bol by vhodný pre poltisícovú dedinu a nie pre mestečko, ktoré sa rozvíja.

Z kroniky:
V liste z 3. febr. 1628 sa ponosujú Hliničania Bystričanom, že v nepokojoch sú veľmi „splundrovaní yak od Nemca, tak y od Turka, že i pivovar nezustal na pokoji“.

Číslo záznamu : 31587
Meno farnosti : Hliník nad Hronom
Pcmeno farnosti : hliniknadhronom
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 179
Poradie : 18770
Citát : HLINÍK NAD HRONOM 966 01, tel. —, o. Žiar n. Hr. (2.200), k. sv. Martina (1450), kap. sv. Kríža, kalv. Zmina (1900). — Fil.: Lehôtka pod Brehmi (480), kap. B. S. J. (1911). — K 40, p 29, s 4.
Duchovný správca: Jozef Pekár.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Andrej Kliman.

Číslo záznamu : 49955
Meno kňaza : Peter (Hliník, 1332)
Pcmeno kňaza : peter1332hlinik
Meno farnosti : Hliník nad Hronom
Pcmeno farnosti : hliniknadhronom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 188
Poradie : 48300
Citát : Item Petrus Sancti Martini de Gelenek iuratus dixit non valere suum beneficium ultra duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad : Štefan, kňaz (kostola) sv. Martina v Hliníku nad Hronom, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.