logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Banská Bystrica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia P. Márie
Iné mená:
Banská Bystrica: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1966 pričl. o. Laskomerské (1960 zlúč. o. Podlavice a Skubín do o. Laskomerské), Majer, Radvaň-Kráľová (1964 zlúč. o. Radvaň nad Hronom a Kráľová, po 1902 k o. Kráľová pričl. o. Iliaš), Rudlová a Sásová; 1970 pričl. o. Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Rakytovce (po 1808 zlúč. o. Dolný Rakytovec a Horný Rakytovec), Senica, Šalková; 1970–1990 pričl. o. Kynceľová, Nemce; 1970–1992 pričl. o. Malachov; 1979 pričl. o. Uľanka; 1979–1990 pričl. o. Vlkanová; 1979–1992 pričl. o. Hronsek.
1773 Neozolium, Besztercz-Bánya, Neüsoll, Banska Bistryca, 1786 Neusohl, Novisolium, Besztercze-Bánya, Banská Bystrice, 1808 Neosolium, Beszterczebánya, Neusohl, Banská Bystoice, 1863–1913 Besztercebánya, 1920 Baňská Bystrica, 1927– Banská Bystrica
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomínajú sa pápežské decimačné protokoly. Pazmáňov katalóg a Königsbergov testament. Zakladačná listina Belu IV. z r. 1255 dala mestu právo slobodnej voľby farára, ktorého volil magistrát. Bola exemptná. Lutherovo hnutie hneď tu našlo živnú pôdu v patricijských rodinách, Magistrát si začal hneď robiť veľké nároky, tak napríklad si robil nároky aj na voľbu kaplánov, ktorých si najímal sám farár.
Za posledného katolíckeho farára možno považovať Martina Hanku. Toho poslal magistrát na penziu a začali účinkovať muži plne oddaní novým poriadkom.
Katolícka viera začala ožívať na začiatku 17.st. Vtedy už tu bolo niekoľko katolíkov z ľudí v komorských službách. Týchto začal duchovne obsluhovať od r. 1627 Matúš Schlegel, horlivý a učený kňaz, ktorému túto misiu zveril so súhlasom panovníka arcibiskup Pazmáň. Bol kaplánom pre všetky banské mestá. V Banskej Bystrici odbavoval služby božie v kaplnke patriacej Komore, lebo do kostolov ho nepustili.
Keď Schlegel odišiel do Kremsmünsteru, kráľovský komisár pre banské mestá Adam Popěl Lobkovič vyžiadal od viedenského provinciála Spoločnosti Ježišovej Turkovicha dvoch kňazov, ktorí by mohli pokračovať v Schlegelovej misii. Provinciál vyhovel a poslal r. 1648 do Banskej Bystrice P. Pavla Hellensteina a P. Mateja Fabera.
Za tököliovského povstania odišli jezuiti nočnou hodinou, len jeden ostal pre vojsko. Po potlačení povstania sa jezuiti vrátili.
R.1773 bola zrušená SJ, pátri boli sekularizovaní. Rektor Michal Šeffcsik ostal farárom. Ostatní pátri sa stali kaplánmi, iní ostali profesormi na školách. Aj naďalej boli vedúcou zložkou vo farnosti. R. 1779 stal sa farárom exjezuita I. Rauch.
Potom nastala éra s diecéznymi kňazmi, ktorá trvá doteraz.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1303 - - - - - Štefan (Banská Bystrica, 1303) farár S tromi kaplánmi
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Banská Bystrica) kňaz
1332 - - - - - Ján (Banská Bystrica, 1332) farár Zar1 ho neuvádza.
1420 do - - - - Lampert farár Uvádza ho Zar1
1420 sp. - - - - Melchior farár Uvádza ho Zar1.
1496 - - - - - Anton, magister farár
1503 a 1512 - sp. - Žigmund (Banská Bystrica, 1503) farár
1521 sp. - +1529 alebo 1530. Mikuláš zo Sabinova farár
1530 - - 1532 - - Spettinger, Štefan farár
1532 - - 1537 - - Philadelphus, Anton farár
1537 - - 1544 - - Hanko, Martin farár
1544 - - 1627 - - evanjelickí farári
1627 sept. 5. 1648 - - Schlegel, Matúš miestny kaplán
1648 - - 1650 - - Hellenstein Pavel misionár
1650 - - 1651 - - Poppen Zachariáš misionár
1651 - - 1653 - - Achen Matej misionár
1653 - - 1654 - - Reinhardt Baltazár misionár
1654 - - 1656 - - Sanigh Gašpar misionár
1656 - - 1658 - - Arborelli, Štefan misionár
1658 - - 1660 - - Weltin Jakub misionár
1660 - - 1668 - - Roth Leopold misionár
1668 - - 1675 - - Braun Alojz farár
1675 - - 1683 - - Häffel Ján farár
1683 - - 1689 - - evanjelickí kazatelia
1689 - - 1693 - - Thum Ján farár
1693 - - 1694 - - Urfaher František farár
1694 - - 1705 - - Häffel, Ján, SJ farár
1705 - - 1705 - - Domanský Andrej administrátor
1706 jan. 19. 1706 - - Loviškovič, Štefan František administrátor
1706 máj 16. 1709 - - Lučánsky, Juraj administrátor
1709 - - 1712 - - Hueber Bernard farár
1712 - - 1716 - - Huebmann Michal farár
1716 - - 1719 - - Wilhelmb František farár
1719 - - 1722 - - Manigai Ján farár
1722 - - 1725 - - Höchhinger František farár
1725 - - 1728 - - Leüttner Andrej farár
1728 - - 1732 - - Mitzke Fridrich farár
1732 - - 1735 - - Gestager Michal farár
1735 - - 1737 - - Pamär Gottfried farár
1737 - - 1739 - - Hanstatt Leopold farár
1739 - - 1746 - - Mayerl Benedikt farár
1746 - - 1747 ? - Greueber Anton farár
1747 pribl. - 1759 - - nezistení pátri jezuiti spoločná správa
1759 - - 1761 - - Roys, Ignác farár
1762 - - 1773 - - Mayr Christophorus farár
1773 - - 1779 - - Scheffcsik, Michal farár
1779 - - 1799 - - Rauch, Ignác farár
1799 - - 1801 - - Benedikt, Dominik farár
1801 - - 1816 - - Luchs, Ján Evanjelista farár
1816 - - 1818 - - Veisz Karol farár
1818 - - 1824 - - Vágner Benedikt farár
1824 - - 1840 - - Kováč, Matej (1790-1848) farár
1840 - - 1866 - - Tillesch Anton farár
1866 - - 1866 - - Boršický, Adolf administrátor
1866 - - 1872 - - Májovský, Anton farár
1872 - - 1880 - - Hulényi, Štefan farár
1880 - - 1898 - - Zeisel Vincent farár
1898 - - 1930 - - Kohúth, Ján farár
1930 - - 1930 po - Anner, Jozef administrátor
1930 - - 1934 - - Javorka, Ján farár
1934 - - 1934 - - Šimuni Jozef farár vyvolený, ale nenastúpil
1934 - - 1943 - - Vajcík, Alexander farár 1934 asesor, 1937 zástupca škol. dekana, 1942 pápež. komorník, kanonik
1943 - - 1951 - - Balko, Michal farár 1943 VAD, dekan
1951 - - 1954 - - Dovala, Jozef správca farnosti konzultor
1954 - - 1981 ? - Vlachovič Štefan správca farnosti kanonik, riaditeľ BÚ, člen kuratória ÚCHS, okr. dekan
1981 - - 1986 - - Ďurica, Imrich administrátor
1986 - - 1990 - - Blaško, Juraj farár dekan
1990 - - 1991 - - Kamenský, Ján (1938-2019) farár notár, advokát Diecézneho cirkev. súdu, dekan
1991 - - 1993 - - Štefko, Aurel, SJ farár dekan
1993 - - 2019 - - Pecha, Jaroslav farár dekan
1993 - - 2019 - - Brendza, Gabriel farár dekan