logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bošany

Zriadenie:
starobylá, pred rokom 1100
Titul kostola:
Kostol sv. Martin, biskup
Iné mená:
Bošany: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1924 zlúč. o. Malé Bošany a Veľké Bošany; 1960 pričl. o. Baštín.
1924– Bošany
---------------
Malé Bošany: 1773 Kiss-Bossan, Klein-Boschan, Male Bossany, 1786 Kisch-Boschán, 1808 Kis-Bosán, Malé Bossany, 1863 Kisbossán, 1873–1913 Kisbossány, 1920–1924 Malé Bošany
Veľké Bošany: 1773 Nagy-Bosan, Groß-Boschan, Welke Bossany, 1786 Nagy-Boschán, 1808 Nagy-Bosán, Welké Bossany, 1863 Nagybossán, 1873–1913 Nagybossány, 1920–1924 Veľké Bošany
Baštín: 1773 Bacskafalva, 1786 Bacschkafalu, Bastin, 1808 Bacskafalva, Basstín, 1863–1895 Bácskafalu, 1898–1907 Bacskafalu, 1913 Bacskafalva, 1920–1960 Baštín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Praznovce (m. č. Topoľčian), (1.000), k. P. M. (1876), 2. Krnča (800), k. P. M. Národ. (1946), 3. Baštín m. č. Bošian, (200), kap. sv. Antona (1768).
Stručné dejiny:
Farnosť v roku 1100 už existovala. Týmto ju pokojne môžeme rátať medzi najstaršie existujúce farnosti v Nitrianskej diecéze. Existujúca farnosť predpokladala existenciu fary, kostola a musel tu byť prítomný i kňaz (správca). Na základe tohto môžeme, vysloviť mienku, že daná farnosť (obec) musela započať stavbu kostola skôr. Keďže farnosť v Bošanoch jestvovala už roku 1100, kostol musel vzniknúť ešte pred týmto dátumom, azda roku 1090 i skôr. Bošianska farnosť patrila pod arcidiecézu Ostrihom, Archidiakonát nitriansky a dekanát Veľké Topoľčany. Dňa 15. marca 1776 pápež Pius VI. (1775 - 1799) dekrétom Serenissima Domina schválil návrh Márie Terézie na zriadenie troch biskupstiev na území Slovenska. Bulou Romanus Pontifex potvrdil biskupstvo v Spišskej Kapitule spravujúce Spiš. Liptov a Oravu, bulou Apostolatus officii nostri biskupstvo v Rožňave a bulou Regalium principum biskupstvo v Banskej Bystrici. Aj farnosť Bošany bola vyčlenená z arcidiecézy Ostrihom a dostala sa pod správu biskupstva v Nitre. Bošianska farnosť prešla pod archidiakonát katedrálny a dekanát Skačany. Toto všetko sa udialo, keď Nitriansku diecézu spravoval biskup Ján Gustinyi (1764–1777). K nitrianskemu biskupstvu bolo pripojených 13 farnosti z arcidiecézy Ostrihom, aby sa biskup z Nitry mohol cez svoje územie dostať do farností trenčianskej župy . V súčasnosti Bošany patria pod dekanát Bošany, ktorý ustanovil diecézny biskup Viliam Judák.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337. - - - Peter (Bošany, 1332) farár
1560 sp. - - - - Albert Zoliensis farár
1673 feb. 17. 1679 - - Bánovský, Ján Adalbert farár
1679 máj 23. 1688 - - Nimnický, Ján Mikuláš farár
1688 - - 1692 - - Nováky, Ján excurrendo z Nadlíc
1693 apr. 20. 1693 - - Gál, Adam administrátor
1693 - - 1709 - - Mácsy, Juraj farár
1709 mar. 16. 1709 apr. 11. Mihalovič, Ján (Chynorany, 1699) farár
1709 apr. 11. +1737 apr. 16. Petráš, Michal (1666-1737) farár
1737 máj 6. +1758 nov. 15. Ballus, Juraj farár
1758 nov. 25. 1786 - - Latečka, Adam farár
1786 - - 1799 - - Šedý, Jozef farár
1790 sp. - - - - Horhy, Joannes kaplán
1796 sp. - - - - Šandor, Imrich kaplán
1799 - - 1802 - - Šandor, Imrich farár
1802 máj 5. 1841 - - Groó, Josephus farár † 23.4. 1842
1830 - - 1831 - - Jankovič, Matej kaplán
1833 - - 1834 - - Zamaróczy, Antonius kaplán †9.8. 1845
1836 - - - - - Balvon, Andrej kaplán
1841 - - 1871 - - Kozlik Joannes farár
1871 - - 1873 - - Schwertsig, Anton kaplán
1871 - - 1871 - - Dudaj, Ján kaplán
1871 - - 1872 - - Dudaj, Ján administrátor
1872 - - 1922 - - Mikovič, Imrich farár
1873 - - 1874 - - Šteffel, Eduard kaplán
1875 - - 1876 - - Jesenský, Alojz kaplán
1877 - - 1885 - - Kaps, Ján kaplán
1889 - - 1891 - - Fiebig, Alojz kaplán
1893 - - 1894 - - Misz, Rudolf Anton kaplán
1895 - - 1896 - - Szélessy, Ladislav kaplán
1895 - - 1896 - - Szélessy, Ladislav kaplán
1898 - - 1901 - - Hamar, Vincent Koloman kaplán
1901 - - 1903 - - Rezán, Anton kaplán
1902 - - 1903 - - Pelikán, Adam kaplán
1902 - - 1902 - - Hamar, Vincent Koloman kaplán
1903 - - 1904 - - Slauka, Karol kaplán
1904 po - 1905 - - Horvát, Július kaplán
1905 - - 1909 - - Beňo, Michal kaplán
1909 - - 1910 - - Židek, Anton kaplán
1910 - - 1911 - - Fridrichovský, Štefan kaplán
1911 - - 1914 - - Szőllősy, Štefan (1883-1970) administrator in spiritualibus
1911 - - 1911 - - Fridrichovský, Štefan administrator in spiritualibus
1918 - - 1922 - - Szőllősy, Štefan (1883-1970) administrator in spiritualibus
1918 - - 1918 - - Dornič, Vojtech kaplán
1918 - - 1919 - - Beňuška, Anton kaplán
1922 - - 1922 - - Szőllősy, Štefan (1883-1970) administrátor
1922 - - 1943 - - Quapil, Teodor farár
1932 - - 1934 - - Farkaš, Ernest kaplán
1934 - - 1938 - - Drozd, Štefan, PhDr. kaplán
1938 - - 1940 - - Vrablec Jozef, ThDr. kaplán
1940 - - - - - Jánoš, Rudolf kaplán
1941 - - 1941 po - Valent, Vojtech kaplán
1942 - - 1943 - - Melo, Jozef kaplán
1943 - - 1944 - - Sigotský, Štefan kaplán
1943 - - 1943 po - Hedera, Albert kaplán
1943 - - 1943 - - Hedera, Albert administrátor
1943 - - 1950 - - Markovič, Edmund farár 1948 č. dekan
1944 - - 1946 - - Hanko, Jozef kaplán
1945 po - 1946 - - Malovec, František kaplán
1946 - - 1947 - - Sloboda Juraj, Th Lic. kaplán
1949 - - 1950 - - Hýrošš, Karol (1914-2011) kaplán
1950 - - 1953 - - Janás, Karol správca farnosti
1953 - - 1956 - - Látečka, Andrej Eduard správca farnosti
1954 - - 1956 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
1956 - - 1956 - Palkovič, Štefan Ján administrátor
1956 - 1961 - - Palkovič, Štefan Ján kaplán
1956 - - +1972 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. správca farnosti +1. febr. 1972 Topoľčany
1961 jún 1. 1961 sept. 1. Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
1961 sept. 1. 1972 - - Slovák Tibor, ThDr. kaplán 1970 ThDr.
1961 - - 1961 po - Mikula, Jozef (1925-1992) kaplán
1972 - - 1983 - - Slovák Tibor, ThDr. správca farnosti 1. júl 1980 sídelný nitriansky kanonik
1972 - - 1972 po - Kaiser, Jozef, SDB kaplán
1972 - - 1973 - - Rábek, František kaplán
1973 - - 1974 - - Dubovický, Anton kaplán
1974 - - 1978 - - Paulini Vladimír kaplán
1978 - - 1979 - - Trnka, Pavol kaplán
1979 - - 1980 - - Pavlásek Jozef kaplán
1980 - - 1983 - - Briška, Marián kaplán
1980 - - 1983 - - Nosál, Maximilián kaplán
1983 - - 1987 - - Kováčik Anton správca farnosti
1987 - - 1997 - - Vallo, Štefan správca farnosti 1994 honor. dekan, 1994 odb. asistent TI, 1995 ThLic.,