logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Beluša

Zriadenie:
v XIV. storočí už jestvovala
Titul kostola:
sv. Alžbety (1560)
Iné mená:
Beluša: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1976 pričl. o. Hloža, Podhorie.
1773 Bellus, Bellussa, 1786 Bellusch, 1808 Bellus, Belus, Bělussa, 1863 Belluss, 1873–1913 Bellus, 1920– Beluša
Hloža: 1773 Hloza, 1786 Hlocza, 1808 Hlozsa, Hloža, 1863–1902 Hlozsa, 1907–1913 Szentjánosháza, 1920–1976 Hloža
Podhorie: 1773, 1786 Podhorje, 1808 Kóssa-Podhorje, Kassa-Podhorje, Kossecké Podhořje, 1863, 1888 Podhorje, 1873–1882, 1892–1902 Podhor, 1907–1913 Vágerdőalja, 1920–1976 Podhorie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Hloža (815), kap. sv. Jána Nep. (1767), 2. Podhorie (505), kap. P. M. KráL Anj. (1925).
Stručné dejiny:
Prvá písomná zbierka zmienka o Beluši pochádza z roku 1330. Farnosť sa po prvýkrát spomína pod názvom „de Delna Belus“ v pápežských desiatkoch z rokov 1332 – 1337 vo veľkom registri, zostavenom pápežskými kolektormi o zaplatených desiatkoch, kedy miestny farár označovaný začiatočným písmenom N. (asi Nicolaus, teda Mikuláš) desiatok nezaplatil. Pápežská kúria v Avignone predpísala desiatky užívateľom cirkevných benefícií v Uhorsku, vyberaných pre potreby Svätej stolice. Podľa záznamov nebola farnosť vtedy v najhoršej hospodárskej situácii, v tých časoch patrila medzi najbohatšie.
Podľa desiatkového súpisu z roku 1507 do farnosti Beluša (parochia Belus) patrilo mestečko Beluša (oppidum Bellus), Podhorie a Hloža (Hlozie). Uvádza sa v ňom, že vo farnosti bývajú poddaní, ktorí zaplatili desiatok vo výške 40 zlatých, Podhorie – 8 poddaných zaplatilo desiatok vo výške 2 zlaté a 26 denárov a Hloža – 10 poddaní, ktorí zaplatili desiatok vo výške 2 zlaté a 30 denárov. V kanonickej vizitácii z 11. novembra 1728 sa nachádza jeden krátky odstavec, kde sa nachádza meno kňaza, ktorý tu pôsobil v roku 1542.
V roku 1549 prenikla do Beluše reformácia zásluhou Mikuláša Poláka, ktorý tu vyše 50 rokov pôsobil ako evanjelický farár. Evanjelickí duchovní pôsobili v Beluši do 3. 3. 1673, kedy cisársky generál Strassoldo vyhnal evanjelického kazateľa Mateja Schmidela, ktorý zo strachu o svoj holý život a pred predajom za galejníka podpísal reverz, prestúpil na katolícku vieru a vrátil kostol spolu aj s farou katolíkom.
Začínajú sa písať aj farské matriky, a to krstná od 4.1.1675, sobášna od 6.1.1675 a úmrtná od 20.1.1675.
V čase rákociovského povstania sa obnovili niektoré luteránske farnosti aj školy. V Beluši pôsobil Ján Molitoris Košecký do 12. 1. 1706.
Najstaršia zachovaná katolícka kanonická vizitácia farnosti Beluša je súčasťou vizitácií fár trenčianskeho archidiakonátu Nitrianskeho biskupstva z rokov 1674 – 1863. Z týchto vizitácií máme zachytený presný prehľad správcov farnosti od roku 1674 až po súčasnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Beluša,1332) farár
1542 sp. - - - - Moško, Michal farár
1549 - - 1673 mar. 3. Protestantskí duchovní
1674 - - 1701 - - Divák, Petrus farár
1701 - - 1705 - - Klacsánszky, Nicolaus farár
1705 dec. - 1709 - - Protestantskí duchovní
1709 jan. - 1709 apr. - Jakubek, Štefan excurrendo zo Slopnej
1709 apr. - 1711 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár zároveň Púchov, Kočk.
1711 - - 1715 - - Tamasovics, Andreas farár
1715 - - 1735 - - Palkovics, Georgius farár
1735 - - 1752 - - Figuli, Stephanus farár
1752 - - 1762 - - Répásy, Andreas farár
1763 - - 1770 - - Nejedlý, Jozef farár
1770 - - 1789 - - Vágry, Paulus farár
1773 pred - - - - Salmaj, František kaplán
1789 - - 1803 - - Szajtler, Carolus farár
1804 - - 1815 - - Fábry, Joannes farár
1815 - - 1835 - - Uhlárik. Ján Nepomuk farár
1836 - - +1859 August 27 Beck, František farár
1836 - - - - - Androvits, Antonius kaplán
1854 - - 1856 - - Zaymus, Romuald Čestislav kaplán
1859 - - 1860 - - Rehák, Štefan farár
1860 - - 1861 - - Reich Ferdinandus administrátor
1861 - - 1903 - - Sauter, Ľudovít farár
1884 - - 1885 - - Oravský, Rudolf kaplán
1889 - - 1895 - - Kardoš, Karol kaplán
1895 - - 1899 - - Czeizel, Anton (1869-1939) kaplán
1899 - - 1903 - - Kuna, Pavol (1869-1931) kaplán
1903 - - 1904 - - Kuna, Pavol (1869-1931) administrátor
1904 - - +1920 marec 22. Beregi, Andrej farár
1914 - - 1914 - - Augustín, Alojz Emil kaplán
1915 po - 1916 - - Kompánek, Anton kaplán
1917 - - 1918 - - Záškvara, Karol kaplán
1918 po - 1919 - - Fundárek, Štefan kaplán
1919 - - 1920 - - Ferényi, František pomocný duchovný
1920 - - 1921 - - Ferényi, František administrátor
1921 - - 1945 - - Fridrichovský, Štefan administrátor
1935 - - 1935 - - Šumichrast, Karol kaplán
1939 júl 1. 1940 - - Hudec, Martin kaplán
1940 - - 1942 - - Praženec, Viliam kaplán
1942 po - 1945 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán 1944 ThDr.
1943 - - 1944 - - Čierny, Štefan, ThBac. kaplán
1945 - - 1946 - - Macko, Peter (1911-1978) správca farnosti
1946 - - 1947 - - Hýrošš, Karol (1914-2011) kaplán
1946 - - 1962 - - Zboja, Matej správca farnosti
1962 - - 1963 - - Januš, Emil administrátor zároveň duch. u Sestier ÚSS, Bel. Slatiny
1963 - - 1971 - - Belás, Ladislav správca farnosti 1968 mim. spov. Dcér sv. Františka As. Belušské Slatiny, 1970 ThDr.
1971 - - 1974 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1974 - - +1980 apríl 24. Korec, Rudolf správca farnosti
1980 - - 1992 - - Zicho, Ján správca farnosti
1992 - - 2004 - - Pekara, František správca farnosti