logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Viliam H o t k a.
Rok : 1945
Číslo : 2-4
Názov článku : Kristus, žijúci o nás.
Text článku : Prirovnanie Boha a duše k ženíchovi a ne­veste nie je bernardské. Má dávnu tradíciu, lebo už v Starom zákone nebolo neznáme.1 Pieseň Šalamúnova, ospevujúca lásku ženícha a ne­vesty, bola odjakživa zaradovaná medzi Písmo sväté práve pre svoj hlboký symbolický význam. ..Ak sú všetky Písma sväté, je Veľpieseň naj­svätejšia", povedal slávny Rabbi Akiba.
Y Novom zákone sám vtelený Syn Boží ho­vorí o sebe ako o ženíchovi.2 I Duchom božím presiaknutý predchodca Pánov nazýva sa „pria­teľom ženíchovým".3 Svätý Ján vo svojom Zja-
1 Iz. 61, 10; Oz. 2, 19. 3 Ján 3, 29.
2 Mat. 9, 15.
vení vidí oslávenú Cirkev ako nevestu, okrášle- nú a v úplnom odovzdaní svojmu ženíchovi.4 No najmä svätý Pavol s úlubou prirovnáva Kri­sta k ženíchovi a Cirkev k neveste, a či skorej naopak: Kresťanskí mužovia majú v Kristovi vidieť svoj pravzor, ked ide o obetavú lásku k manželkám, ktoré si zas majú brať príklad od Cirkvi, poslušnej a celkom oddanej Kristovi- Zeníchovi.
Darmo sa teda pohoršujú freudovské špinavé duše, ktoré chcú vidieť v katolíckej mystike akýsi prejav perverznej pohlavnej lásky. Opak je pravdou. Spolužitie muža a ženy má svoj čistý, nijakou telesnosťou nepoškvrnený ideál v pomere Krista k Cirkvi (k jednotlivej duši) a tento zas v samej jednote trojičného života. Dokonalejšie slúži za vzor menej dokonalému, a nie opačne.
V tomto smysle načim chápať aj výrazy Písma, Otcov a mystikov, ked prirovnávajú naše spolužitie s Kristom k životu manželskému.
— Duša, krstom svätým do Krista včlenená, stáva sa jeho nevestou. Ale akou nevestou! Ved v ktorej neveste žije jej ženích v takom doko­nalom smysle ako Kristus v duši! Či môže da­ktorá o sebe povedať, že je vo svojom milom a on zas v nej, ako to Pán Ježiš hovorí o nás?8
Kristus však nezostáva v duši nečinný, Skrze svojho Ducha, ktorý v nás spočíva, rozlieva do nás svoj život tokom vždy širším a širším. Rastie v nás až po mieru dospelého veku, pred­určeného Otcom,7 každým dobrým skutkom,6 ale najmä sviatosťou svätého birmovania, ktorá nám vrýva do duše charakter Krista už dospelého.
Vieme, že súhlas sám, ktorým ženích a ne­vesta zatvárajú manželstvo, nerobí ešte ich spo­lužitie dokonalým. Manželstvo sa dokonáva až telesným spojením, Kde je toto fyzicky nemož-
4 21, 2. 7 Ef. 4, 13.
5 Ef. hl. 5. * Ef. 4, 15.
* Ján 14, 20.
né, tam sa vlastne sväzok manželský stáva bez­účelným a podľa cirkevného práva i neplatným.1
Naše spojenie s Kristom sa završuje Eucha- ristiou. Pri svätom prijímaní Kristus sám pri­chádza scelif milostný sväzok so svojou ne­vestou. Už nestojí obdaleč, nazerajúc iba cez mreže ako Milý vo Veľpiesni,2 ale prichádza až do nášho najhlbšieho vnútra, aby nás stmelil so sebou. „Duša je svätá nevesta nesmrteľného Ženícha; ich spolužitie sa dokonáva pri sviatost- nom spojení", vraví svätý Eírem. Vtedy môže už plným právom povedať: „Môj milý patrí mne a ja jemu."3
V tomto svetle vidíme, aký zástoj v kresťan­skom živote má požívanie Eucharistie, ku ktorej ako k svojmu stredisku smerujú všetky ostatné sviatosti. Sväté prijímanie nie je len pobožnosť popri mnohých iných, ale je pobožnosť v najvlastnejšom smysle slova, pretože nás zo všetkých najviacej zbožšťuje, najdoko­nalejšie nás pretvárajúc v Krista.
To, že sa Spasiteľ v Eucharistii halí do von­kajších javov chleba a vína, má hlboký význam symbolický. Je naším pokrmom, nápojom. Po požití telo absorbuje pokrm a nápoj a pretvára v seba. Z neho sa živí, buduje a vzrastá. Po svätom prijímaní sa v nás deje čosi podobného, lenže opačným pochodom. Čo je dokonalejšie, pretvára v seba a asimiluje menej dokonalé. ,,Ty sa pretváraš vo mňa, a nie ja v teba", po­vedal Spasiteľ svätému Augustínovi. Pavlovo: „Žijem, no nie už ja, ale Kristus žije vo mne"4sa vtedy v nás uskutočňuje doslovne, lebo pri prijímaní sviatostného Spasiteľa „prechádzame v to, čo prijímame".13
No nejde tu len o srastenie d u š e s Kristom Človek, to je duša aj telo. Kristus, ktorý jé vo Sviatosti oltárnej prítomný aj so svojím telom, privteluje si nás v oných svätých chví­ľach spojenia celých. A tak telom aj dušou patríme jemu, sme s ním „jedno telo, jeden duch".5 Našimi žilami preteká jeho božská krv, naše údy sa stávajú jeho údmi.6 Božský život, ktorým je presiaknutá naša duša, sa teda preja­vuje i na našom smrteľnom tele.7 Výraz svätého Leva Veľ., že sme s Kristom „c o n c o r p o r e i" (jedného tela) a „c o n s a n g u i n e i" (jednej krvi, pokrvní)8 nie je nijako hyperbolou. Ani spojenie matky s dieťaťom, ktoré nosí vo svojom živote a s ktorým je srastená, nie je také intímne.9
No hĺbku nášho bytostného spojenia s Kri­stom a vzájomného prenikania sa najpravdivej­šie a najjednoduchšie predsa len vystihol On sám, Kristus, ked vraví: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom."10 Tie isté výrazy Pán Ježiš používa, ako ked vyjadroval jednotu seba s Otcom. A ozaj, okrem tohto a hyoostatického spojenia dvoch prirodzeností u Krista, nijaké iné nie je užšie v nadprirodze­nom, a tobôž nie v prirodzenom svete vecí.
Radosťou nás má napĺňať ďalej i tá skutoč­nosť, že každým požívaním Eucharistie srastáme s Kristom užšie a užšie. Eucharistia je totiž svia­tosť vzrastu v Kristu a tým vlastného ubý- vania. „On musí rásť, ja však krpatieť."11 Tak vyjadril svätý Ján Kristiteľ svoj postoj ku Kri­stovi. Taký má byť i náš cieľ, keď ideme požívať Sviatosť oltárnu. Po akú mieru ho tá-ktorá duša dosiahne, to závisí, pravda, aj od subjektívnej dispozície. Eucharistia aj ostatné sviatosti účin­kujú síce silou im vlastnou (ex opere operatoj, avšak osobná asimilačná schopnosť môže prúd božského života, vytekajúci z eucharistického Krista, rozšíriť a prípadne aj zúžiť. Príchylnosť vôle k hriechu a nedbalá príprava účinky svä­tého prijímania paralyzujú v nemalej miere. A naopak. Božský Hosť sa nám dáva tým ochot­nejšie, svoj život zo svojho Srdca do nás vylieva tým hojnejšie, čím menej žijeme sebe a čím väčšmi túžime oddať sa jemu.
Myslím, že nepreháňala svätá Terézia Je­žiškova, ked tvrdila, že aj jedným svätým pri­jímaním by sme sa mohli stať dokonalými. Akiste to na sebe skúsila.
Jej túžba, aby Kristus v nej žil a ona sa pretvorila v neho, má byť vlastná každej duši, ktorá vie, čo má v Eucharistii:
„Som tvoja nevesta milená, Miláčik môj! Príď vo mňa žif! Ach, príd! Krásou tvojou očarená, túžim len v Teba sa pretvoriť,"21
Poznámky k článku : Iz. 1, 10.
Iz. 2, 19.
Ján. 3, 29.
Mat. 9, 15.
4 21, 2.
Ef. hl. 5.
Ján 14, 20.
Ef. 4, 13.
Ef. 4, 15.
C.J.C.,can. 1068.
Veľpieseň 2,16.
Gal. 2, 20.
Sv. Lev VeL, Serm. 63.
Ef. 4, 4.
1 Kor. 6, 15.
2 Kor. 4, 11.
Lect. VI. in Asc. Dni.
Histoire ďune äme 407.