logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Ferd. Gregorovics.
Rok : 1909
Číslo : 11
Názov článku : „Posol najsv. Srdca Ježišovho.“
Text článku : Útly sväzok najsv. Srdca Ježišovho so Srdcom Márie Panny.
Oheň niští, oheň čistí.
Ako oheň všetko niští, čo sa dá spáliť, to ale, čistí, čo sa ako zlato a striebro spáliť nedá; tak i oheň Srdca Ježiša Krista a Srdca Márie Panny, oheň to lásky k Bohu a k nám ľuďom, niští všetko to, čo je márno, čo je hriešno; to ale, čo je Bohu milé, to tenže oheň čistí a sdokonáľuje.
Toto pôsobenie ohňa Lásky Božej badáme v najvätšom stupni v Srdci Márie Panny. Toto Srdce pred vekmi stvôril Otec nebeský vo svojej myslí; toto Srdce naplnil Duch Svätý v prvom okámžení jeho Počatia ohňom Lásky Božej, tak, že sa ani dedičný hriech do neho nemôhol dostať. Preto „bez hriechu počatou“ voláme prebl. Máriu Pannu! Ľudské ona mala telo a dušu, ako i my a všetci ľudia; pritom všetkom sa ale ani len ten najmenší hriech nevklznul do Jej Srdca, lebo v Jej Srdci Oheň Božej Lásky nielen neustále horel, leš sa neprestajne i rozmáhal, tak, že Srdce Márie Panny jedinne bolo toho hodné, stať sa prameňom, základom Srdca Ježišovho. Preto, ako sa On chcel stať človekom: z Márie Panny si vzal základ, podstáť ľudskej prírody.
Ježiš je teda nie len Boh, leš i opravdivý človek. Má On také telo a dušu, ako to my máme. Jeho Srdce, zastínenim Ducha Svätého utvorené, zavždy bolo plné ohňa lásky k Bohu a k nám ľuďom a tiež i do tohoto Srdca sa nemôhol vkĺznuť ani ten najmenší hriech, prečož i sám Ježiš smelo sa mohol tázať farizejov: „Kto je vstave zvaliť na mňa vinu nejakého hriechu?“
Ježiš sa nielen preto stal človekom, aby tým svojím ohňom lásky k Bohu zadosť učinil Otcu Svojemu za tú studenosť ľudí, ktorou celý svet Boha obrážal, leš i preto, aby rozžal a nictil v srdcách ľudských oheň lásky Božej, ktorý oheň zlý Duch v srdcách ľudských vtedy vyhasil, keď prvým rodičom povedal: „nebojte sa; neverte; jedzte!“ Vtedy zlý podložil do ľudských srdc oheň hriechu, ktorý všetko niští; čo je mravné a sväté, dušu ale na hnusnú púšť a peleš neprávostí obracá. Preto riekol Ježiš: „Oheň som prišiel posiaľ na zem, a čože iné chcem, než aby horel!“
Milí čitatelia „Kráľovnej sv. Ruženca!“ Nazrite-že sa do svojich srdc, že aký oheň horí v nich? Či oheň lásky k Bohu a k blížnému, a či oheň proti Bohu? Pýtajme sa seba samých, že prečo sme k všetkým hriechom, k pýche, k vysokomyselnosti, k lenivosti v službách Božích, k opilstvu, k pažravosti, ku smilstvu, k bohorúhaniu, k lakomstvu tak velmi náchylní? Ak je tak, to my ver nemáme vo svojom srdci oheň lásky k Bohu a bližnému! Nemáme tolko ohňa Božej lásky v srdci, ako ho mal Sv. Augustín, Sv. Terézia, Sv. Stanislav, Sv. Aloyz! Jich srdce trávil onen oheň, lebo často pristupovali k sv. Prijímaniu; tu spájali srdce svoje so Srdcom Ježiša a Marie a tak sa v ních zažal a plameňom horel oheň Božskej lásky, a do takých srde zlý duch nemal prístupu so svojim pokušením. Chcete-li máť srdce čisté? Chcete-li byť dietkami Márie Panny, akožto premilými Jej ružičkami? Bratmi, sestrami Ježišovými? Čítajte a rozširujte „Kráľovnu sv. Ruženca,“ spolu ale i nasledujte a plňte čo vám Ježiš a Jeho prebl. Matka Maria Panna v týchto novinkách nakladá!
Ferd. Gregorovics.
(Ďalej budúcne.)