logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Ferd.Gregorovics.
Rok : 1909
Číslo : 9
Názov článku : „Posol najsv. Srdca Ježišovho."
Text článku : Útly Sväzok najsv. Srdca Ježišovho so sv. Srdcom Márie Panny.

Nič nieje ťažšieho, ako panovať-kráľovať nad srdcom svojím a nad srdcom bližného, lebo srdce je už od Boha stvorené pre srdce. Boh, keď stvoril Adama a mu dal srdce, videl že samotný ostať nemôže; stvoril mu pomocnicu Evu a síce tak, že vyňal z pod jeho srdca jedno rebro a z toho stvoril Evu, na znak toho, že sa ku srdcu druhé srdce pýta, že jeden druhého má blažiť v tom smysle, aby večne blažení boli. Kým srdce Evy túžilo po blahoslavenstve nebeskom, to ono bolo Adamovi podporou; oba sa cítili blaženými v raji, tak že im tú blaženosť zlý duch závidel a preto podišiel srdce Evy, zviedol ju a skrze ňu Adama k zamilovaniu zdanlivého blaha, k nevere, k pýche a k pažravosti, čím zničil pravú blaženosť nie len prarodičov, lež aj celého pokolenia ľudského. Boh ale, ktorý nechce smrť hriešnika, leš jeho obrátenie a spasenie, vyvolil si pred veký v mysli svojej druhú Evu: Mariu Pannu, ktorej dal srdce nie z Adamovho rebra, leš z Ducha Svätého, a Tú On čo nepoškvrnenú za 4000 rokov držal na pohotove k tomu cieľu, aby hodna bola základ dať Srdcu druhého Adama, Srdcu Ježiša Krista, ktoré Srdce stalo sa vzorom všetkým tým, čo chcú byť dietkami Božími!
Preto, sa Srdce Márie Panny vyobrazuje s ružami; tie ruže vyobrazujú jej čnosti a na to poukazujú, že sa jej Srdce najužšie so srdcom Jej Syna, Ježiša Krista cíti v spojení. To vidíme i na obrázkoch, ako je Srdce Marie Panny zrastené so srdcom Jej premilého Syna, Ježiša Krista. Toto vyobrazenie učí nás, že ako márne byť i my najužšie spojení s Ježišom Kristom a s Jeho Matkou Máriou Pannou, chceme-li byť dietkami Marie Panny, živými ružami sv. Ruženca a poddanými Kráľovnej sv. Ruženca, nie ale trňami v Jich Srdci. Jak šťastliví sú ti, ktorí znajú milé novinky „Kráľovnú sv. Ruženca.“ Jak šťastliví tí, čo ich horlive čítajú, rozširujú a s nimi bližných svojich obznamujú a tak apoštolmi veľkej Rodiny Ježiš Maria Jozef sa stávajú! A čo tí, ktorí dľa danej milosti Božej aj dopismi podporujú tieto novinky?! Tí sa stávajú skutočnými apoštolmi medzi veriacimi, z níchžto mnohi viac veria slovu tlačenému, nežli kázni. To vidíme tak medzi nábožnými, ako i medzi bezbožnými! Ačkoľvek už oslabnutý a chorľavý, umienil som si teda spomocou Božského Srdca Ježišovho a Srdca Márie Panny podujať ešte jednu prácu pre Vás, milí čitatelia „Kráľovnej sv. Ruženca“, v ktorej by som rád poučiť Vás, že ako sa máme stať hodnými dietkami Márie Panny, bratmi a sestrami Ježiša Krista, a to vyobrazením sedem znakov Srdca Ježišovho! Cítiac moju slabosť najsámprv utiekam sa k Srdcu Ježiša a Marie Panny, Kráľovnej sv. Ruženca, aby viedli moju mysel a pero moje. Potom sa k vám obracám milí čitatelia, aby ste sa za mňa primlúvali a mi vyprosili aspoň jedným „Zdravas Maria“ milosť vytrvanlivosti až do skončenia, sami ale aby ste nie len čítali, leš i plnili to, čo čítate! V JaInej Ferd. Gregorovics v. r.
(Ďalej budúcne.)