logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Michal Chrástek,
Rok : 1853
Číslo : 53
Názov článku : Závěrečné slovo k velect. obecenstvu „Cyrilla a Methoda.“
Text článku : Dle uveřejněného v čisle 50. ohlášení, tímto číslem by měl nižepodpísaný, jak známo, od redakce. „Cyrilla a Methoda“, kterúž byl takto dva roky na milostivé vyzvaní nejdůstojuějšího p. biskupa svého přejal, odstúpiť a tuto na potom dv. a veleuč. p. Jiří Slota, učitel a exhortator na zdejším čís. kr. katolickém gymnasium vésti; poněvadž však potřebného k tomu vyššího povolení vel. p. nástupce náš dosavad nemá, pokud takové mu bude uděleno, a on bez všecké překážky bude moci jej redigovati, aby časopis tento nemusel zastati, bude jej zatim nižepodpisaný dosavadní redaktori dále redigovali.

Poněvadž však předce, třebas se i takto věci mají, na konci veřejného tohoto účinkovaní našeho stojíme, a už už od úřadu, za dva roky zastavaného odstupujeme, neznajíce či dnes neb zítra redaktorské péro naše celkem složíme: i pokládámeli si tedy za povinnost úž ted ještě několik upřimných slov s našimi příznivci, čtenáři a přátely promluviti a jim srdečne poděkovati za lásku, s kteroužto snažení naše po čas redaktorství našeho podporovali.

Budtež především díky Svrchovanému v jehož jménč jsme tyto práce naše započali a konali, a jenž sám, patrně pomáhal i požehnával mím v nesnadném díle našem; pak budtež nejvrúcnějši a největší díky Vaší Osvícenosti, nejdůstojnější p. biskupe náš! jakožto největšímu a nejlaskavějšimu našemu a listu tohoto ochrancovi a dobrodincovi, bez jehož otcovské péče a mocné podpory by list tento nikdy snad vice nebyl vznikl, aneb čo i opět vzniklý nebyl by se mohl bez jeho štedrosti a velkodušnosti udržet. Nemáme slov, jimiž by jsme Vaší Osvícenosti, za proukázanú nám a listu tomuto po celý čas redaktorství našeho velikú přízeň a milosť, o vděčnosť a diky naše, ježlo v utrobách synovského srdce našeho cítime, chováme a chovati nikdy nepřestanemc, ze dostatečně vyjádřiti mohli.
Budtež teda od Vaší Osvícenosti vděčně a laskavě přijata aspoň srdečná „želaní naše, která zde projevujeme, aby Bůh, jehož česť, slávu a království Vaše Osvicenosť listem timto rozširovať se vynasnažovala, vše účelu tomuto svatému vynaložené Vaši Osvicenosti jak zde na této zemi, tak i někdy v nebi přehojně odplatiť ráčil; ti ale, jejichž sv. jména list tento na čele nosí, a jejichž zvláštním ctitelem Vaše“ Osvícenosť jest, aby; někdy V. Osv. přivedli ve vyžádane věčné vlasti před trůn boží; a zaslúžilym ověnčili věncem. Toť jest naše srdečné přání, to je a bude i napotom každodennú vrúcná modlitba naše; jižto dobrotou a može neznající proti nám a literarním podujatím našim láskou vaší Osvícenosti dojati, veřejně se zde osvědčiti opovažujeme, že dotčená k nám dobrota a láska Vaší Osvícenosti bude mím, dáli Bůh sily a živobytí vždy podnětem ne jen dále se sdokonalovati a pracovati, než třebas i poslední silu věnovali na dílo mienili Cirkev a národ naš milý!

Neličené srdečné díky vzdáváme dále předúst. p. opatovi a kanonikovi Tomášovi Cherveuovi, jakožto muži, jenž nás po celý čas redaktorství našeho v účinkovaní tomto svou múdrou radou, ano ne jen slovem než i skutkem zvlášte podporovať ráčil. Pán Bůh mu to zaplať mnohonásobně!

Srdečná díky naše a upřinmé „Zapľať Pán Bůh“ vzdáváme též všem vv. pp. spolupracovníkům a dopisovatelúm našim za, jejich ochotné spolupráce, vyzývajíce jich spolu jako i všech jiných, jimž k tomu ani na vůli ani na schopnostech nechybí aby, jako mis, tak i vel. pána nástupce našeho, učitele Jirího Slotu v těžkém podujetí jeho svou pomoci podporovať ráčili.

Konečne sluší děkovati všem vúbec a každému zvlášte, kdožkoli jakokolvek podporoval a prispel k zachování a rozšiřováni časopisu tohoto, snaže prosím každého milovníka národu a Církve, aby možnoli, v okoli svém přičinil se o větší, než posavad rozšíření jeho. Přesvědčení jsme, žeby počet odběratelúv „Cyrillo-Methoda“ byl mnohem značnějši, nežli posavad, kdyby byl od těch, kteří ho znají, odporúčen.

Netajímeť sobě, ano dobře víme, že nebyl a není týdenník náš ve všem všudy takový jakovým by si ho mnozi z pl. til. pp; odberatelův asnad, žádali, jakovým bychom ho sami rádi byli viděli: než to musí jedenkaždý uznatí, že pokud jest nějaký časopis obmezen na slabé ramena mladého, nezkušeného a při tom ještě i jinými úředným prácemi zaneprázněného redaktora, aneb čo i na síly ale jen několika málo jednotlivcúv, že pravíme, nemúže ve všech částkách a stránkách svých tak urovnaný a dokonalý býti jak si toho přáti náleží. Mezitím dobře jsme sobě povedomí, že čo jsme jen mohli, s boží pomocí, dle síl svých a okolností, svědomitě jsme vždy o to pracovali, horlili a bojovali, aby „Cyrill a Method“ dle uveřejněného programmu našeho byl z jedné strany veřejným organem Církve a školy kat. na Slovensku, nepřestávaje z druhé zase strany opravdivým prostředníkem býti mezi Cirkvi kato. a nekat. cirkvami k túžebně žádané Unii v Slovanstvě uskutočniť se mající, aby pravda a snaha katol. ušlechtění mravův a života, sv. sloboda a láska boží ovšem i tímto námi redigovaným časopisem rozšiřovaly sa po vlasti v přemilém národe našem.

A povědomí toto bylo takévždy jedinou a největší naší radosti ve všech prácech a nesnázích při tomto podujetí našem, ježto jsme všecko jedině pro česť a chválu boží, k prospechu sv. Církve a národa svého, nijak ale asnad sebe samým prospešným býti, aneb nějakú marnú slávu si vydobiti, přejali, venovali, a milerádi podstupili.

I kojí nás při odstúpení tomto ta síadká i naděj, že vel. obecenstvo s vděčností přijalo tyto útlé, s takovou vůli konané, s takovým úmyslom mu podávané prvotiny našich literárních plodův, kojí nás sladká nadej, že v. obecenstvo i dále pod mocnou ochranou a vplyvom nejdůst. pána biskupa našeho vydávaný tento Cirkvi o škole věnovaný časopis svym hojným účastenstvím v jeho odbíraní, odporúčení a rozšiřování laskavě podporovať; „Cyrill a Method“ náš ale při takovéto ochraně účastenství a snahách účinlivého p. nástupce našeho že vždy více a více zkvětati bude, a že věrni synove národu, opravdiví milovníci sv. Církve i víry její více než dosavad napnú sil svých a spojenými silami přičiňá se o to, aby se listem tímto rozmáhala ve vlasti a národu našem pravda, život a láska katolícka.

V Ban. Bystřici, dne 30. Decembra 1853. Michal Chrástek, dosavadní redaktor „Cyrilla a Methoda.“