logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Michal Chrástek
Rok : 1850
Číslo : 14
Názov článku : Literatura.
Text článku : Krátký prehled slov. katolicko-církevné literatury v posledním desatletí. S krátkými poznamenaními a některými túžbami od Michala Chrásteka.
(Pokračování)

„Kázňe Nedelné, a swatečné na celí Rok k duchownému Užitku Ludu obecného zložené, které z německého na slowenskí Jazik preložil Frančišek Xaw. Daniš Farár Turrowskí, Wice-Archi-Diacon Čattčanskí, a Sl. stol. Trenčanskej Assessor. Díl prwní W Nitre witlačené u Jozefa Neugebauera 1840. W 8ce str. VI. A 418. – Díl druhí tamže 1841. str. 458. – Díl tretí tamže 1841. str. 495, - Díl štwrtí tamže 1841. str. 467. – Díl pátí tamže 1842. str. 478.“. –

Prítomné větší kazatelské dílo z něhož každý zvláštný díl osobitně obsahuje v sobě jak nědělní, tak i znamenitejší kázně sváteční na celý rok, pochází původně od J. Michala Leonharda čest. biskupa, a prevel. kapitule Vídenské kanonika, které on někdy jako farár věrícímu lidu prednášel, a které náš p. prekladatel k odstranění velikého u nás nedostatku slov. kázni, a k uleveni práce slovenských zvláště německy neznajících kazatelův preložil a na světlo vydal. O díle samém, jeho obsahu atd. a jeho výbornosti už od nemcův uznané nechceme zde obšírněji mluvíti, toliko o prekladě našem, aspoň to poznamenať musíme, že je tento tu i tam místami velmi písemní (litteralis) a germanismy plný. Práce avšak p. prekladatele pri všech jejich vadech, a neunavná jeho pri ní usilovnosť, dobrý a svatý umysel a cíl jeho, naši povděčnosti, chvály a nasledování hoden jest, a jako posavaď, tak i napozatím nezůstane bez prospěchu. Je to velká škryně čili pokladnice pro slovenských zvláště začátečných kazatelův, která jim zajisté dobre poslúží k užitečnému rozšírování semena slova Božího po duchovní roli velikého hospodára nebeského.

„Krátké Premluwi pri Posluhowaňú swatého krstu, a pri Sobáši aneb Požehnáňú kresťanskích Mladoženíchow od Mikoláša Lentz w ňemeckém widané, prenesel Anton Knapp Farár Krupanskí. W Trnawe 1841. Nákladem Felixa Wachtera w 8ce st. 62.“
Táto kniha, jako to už sám jeji náslov učí, obsahuje v sobě krátké poučné kázně čili premluvy pri dvůch v životě člověka najznámenitějších dobách, totiž pri sv. Krstu a pri Sobáši (sňatku). Jmenovitě obsahuje 12 rečí k prisluhovani sv. Krstu, z kterých 1. jedná o rozmanitých očisťováních vůbec, 2. o podstatě svat. Krstu, 3. o novonarození jakožto učinku sv. Krstu, 4. že skrze Krst učiněn bývá člověk údem Církve Krístovy. 5 Krst učinkuje úplné hrichův odpúštění. 6. o potrebě dítky krstiti. 7. o církevních pri Krstě obradech vůbec. 8. o zaklínáních. 9. o odríkáni se zlého, a vyznání Víry. 10. o obradech, které se po skutečném Krstu vykonávaju. 11. o povinnostěch krstních Otcův. 12. o Krstu, který se pri verejných službách božských vykonává.
Dále jednú reč k príležitosti prvního prijímání vel. Svátosti Oltární, jako aj spasitelně poučení o obnovení krstního slibu, a 11. reči pri požehnáni, aneb sňatku kresť. snúbenců. 1. reč jedná o manželském závazku. 2. o nerozvázatelnosti manželského svazku, 3. o štastlivém a neštaslivém manželstvu, 4. o manželském chování se k zdaru manželstva. 5. o domácím blahobytu. 6. o manželské věrnosti. 7. o manželstvu, jakožto spolu-tovarišství života. 8. o lásce manželské jakožto obsahu všech povinností. 9. jako se má otčím k pastorkům chovati. 10. Jako se má chovati macocha. 11. o domáci pobožností. –
Už naznačený tento obsah ukazuje na velikú užitečnost a výbornosť spisu tohoto. P. prekladatel, jako sám v premluvě hovorí, větší ohled hral na stav lidu obecného, s máličkou však proměnou způsobu mluvy, mohů se aj pri vyšších stavech s dobrým učinkem upotrebiť. Mohú a dajú se také lehko skrátiť dle potreb anebo okolnosti času.- Sama reč jejich je pěkná, sloh podarený; - preklad velice výborný, a pohybování se rečnické libezně těkúci a zretedlné. Bez této knížky, jako je to výborně i v slovenských „Pohladoch na Vědy, umenia a literaturu“ (v díle I. sv. Il. str. 46.) poznamenáno, žáden katolický p. farár by nemal byť. Preloženy jsú reči tyto z narízení Osvíceného p. Vojtěcha Bartakoviče, tehdajšího Kanoníka Ostr. a spolu trnavského náměstníka i do maďarčiny.

K tomuto druhu homiletické literatúry patrá také:
„Reči Sobášne ku kresť. slúbencom. W Nitre witlačené u Jozefa Neugebauera 1845. W 8ce str.30.
Je to vybraných 6. krátkých premluv, čili reči k upotrebení jich pri požehnaní t. j. pri sňatku kresť. mladoženichův, pro vel. duchovenstvo biskupstva nitrans. nákladem tamejšího najdust. p. biskupa vydaných. 1. od Mich. Slobody faráre kereškéňského. 2. od Izidora Baďury Otce z rádu sv. Františka. 3. od Ondreje Ballvona kaplana Valaskobelanského. 4. od Karla Rédekyho faráre podskalského (:srv. učení múdrosti:) 5. od Jána Dualského faráre Beckovského, a 6. od Jozefa Ščasného faráre drážovského. –
„Kázňe Postné. P. Raphaela Habala Rádu sw. Františka Kňaza, a Písma sw. Učiteľa. W Trnawe. 1843. Nákladom Felixa Wachtera w 8ce str. 60.“
Obsah 7 krátkých, novejším časům priměraných proti svobodovercům, posměvačům, a jiným terajším sv. náboženstva našeho neprátelům směrujících Kázní, jejíchžto text a základ jsú slova Matúšova : 24, 27. Písany jsú slohem obecným dobre srozumitedlným.