logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Michal Chrástek
Rok : 1850
Číslo : 13
Názov článku : Literatura.
Text článku : Krátký prehled slov. katolícka-cirkevné literatury v posledním desatletí. S krátkými poznamenanimi a některýmí túžbami od Michala Chrásteka.
( Pokračování )

Z oboru historie církevné: „Krátkí Wítah z usporádaňá a Letopisow Církwi kresťanskéj katolickéj pre Mládež obecného ludu od Jána Nep. Pawelka, kaplána Šaščinského. W Trnawe 1844. Nákladem Felixa Wachtera w 8-e str. 114.
Mimo vedomosti katechismu a historie biblické, jako to pán Spisovatel ze začátku své predmluvy hovorí aj známosť usporádání církve od jejího založení až po naše časy je mládeži katolické z mnohých důležitých príčin velmi užitečná. K rozšírení známosti této, spísal vel. pán Pavelka prítomnú knižku chtěje vyrovnati tu mezeru, která do teraz v tomto druhu církevní literatury pozorována byla. Je to samoprvní kvitek slov. obsahu svého na poli naší cirk. literatury. Spísána je knižečka tato v otázkách a odpověděch, jako se to pro mládež nejlépe hodí; po každém znamenitejšim príběhu nasleduje krátké praktické poučení: usporádána je tak, že ne len mládež a lid obecný, než i vzdělanější mohu ji s dobrým prospěchem použití. Zvláště velmi dobre poslúži k vyučování katechetickému.
Obširnější její posúzení v č. 15. Orla Tatranského roku 1845, a v Dr. J. P. Jordans Jahrbücher für slav. Literatur, Kunszt und Wissenschaft l846. 7. Heft. se nachází. A proto ani nechceme o spisku tomto jináče znamenitém dále šíriti slov, jedině to mlčením pominúť nemůžeme, že jsme se nevěděli dosti diviti nad tím, že nám pán původce v prídavku obrácení Maďarův na víru Kristovu tak predstavuje, jako by teprv skrze toho bylo bývalo celé Uhersko ku Kristu privedeno, kdežto už 'vtedy Slováci Cyrillem a Methodem vyučení Kristovu víru zde vyznávali. – Ostatné naše najvrelejší prání jest, - čo bohužel u nás až posavaď tak velmi zanedbáváno bylo, - aby už ráz dějepis Církve kr. i v menších školách našich byl také rádným predmětem vyučování.
„Dějepis církve kresťanské, - hovorí Hepp v úvodu k své historii, - ukazuje nám prozretedlnosť Božskú v najjasnějším světle, obzlášť ve vypravování rozšírení kresťanstva, také podává nám opravdovú živú znamosť prítomného stavu náboženstva a Církve, když nám predstavuje, jako prítomný stav skrz dlúhý rad mnohých století, pomálu takto způsoben byl. Vznešené svaté príklady a vzory cností, které nám predkladá, zachvácujú nás k jejích nasledovaní: tak jako zlosť a pokazenosť světa, s kterůž Kresťanství ustavičně zápasiť muselo, naplňuje nás hrůzou a od zlého odťahuje. Z dějepisu cirkevního se učíme trpezlivost v živote, pevnosť ve víre, a lásku k všechnem. On nás nadšením naplňuje za naši církev svatú, která tak veliké tak nádherné věcí na zemi této vykonala. Aj protestanti, dobre znajíce velikú cenu známosti církevných dějín, ačkolvěk celé své víry učení na svat. Písme zakladajú, predce k zakorenění mezi svými povědomí náboženského, k rozširování náboženstva svého všade do škol dějepis církevní uvádějú. Tým více my by sme to činiť měli, jelikož svatá víra naše nemá svůj základ jedině v písme svatém, než i v učení apoštolském a v tradíci. *)
K oddílu tomuto pripojujeme nasledujúci príbuzný spisek:
Pútňik Marianskí. Počátek obrazu zázračného Blahoslawenéj Panní Marie Sedmibolestnéj Šaščinskéj w uhorskéj krajiňe, w stolici Nitranskéj, hodnowěrňe wykladajíci, na swětlo widaní skrz Jozefa Matejka, kaplána Šaščinského. W Trnawe 1843. Nákladem Felixa Wachtera w 16. Str. 86.
Z Bohosloví pastýrského.
Rozpráwka swím časem o zmíchanich Manželstwách podla ňemeckého. Widaná spísaná skrz A.K.J.O.K. W Trnawe 1841. Nákladem Felixa Wachtera w 16. Str. 77.
Rozpráwka medzi Farárom, a jeho Fárňikami w Septembri roku 1849. W Lewoči tlačom Werthmüllera. (Pokračování nasleduje).

*) Do škol katolických hodí se najlépe „Krátky dějepis Církve kresťansko-katolické od Dr. Karla
Lányiho kterýž v těchto dnech má z pod tisku na světlo vyjíti. Cena jeho jest 10 kr. v str.; úfáme, že dílko toto potrebám času vyhoví. Jaknáhle na světlo vyjde, velect. obecenstvu oznámili nezameškáme.
Pozn. Red.