logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : J. Slivka
Rok : 1934
Číslo : 6-7
Názov článku : Chceš byť veľkým a blaženým? Ži čisto!
Text článku : Naj väčší a najvznešenejší vzor a ideál je Ježiš Kristus. Zo všetkých žien a matiek naj požehnanejšia je Panna Maria. Najdokonalejšie stvorenia sú anjeli; v charakternosti vynikajú kňazi, rehoľníci a rehoľnice; ozajstní velikáši sú svätí a všetci tí, ktorí ku svätosti spejú.
Prečo títo všetci tak vysoko stoja nad ostatnými smrteľníkmi?
Lebo majú čistú, žiadnou špinou hriechu nepoškvrnenú dušu. Čistota srdca, to je energia, ktorá zúrodňuje náš život, dodávajúc mu stále ďalšej a ďalšej sily, oduševnenia a radosti zo všetkého, čo Boh stvoril pre nás. Ona je balzam, ktorý hojí a zaháňa všetky neduhy duše i tela. Čistý srdcom, hoci telesne i stárne, predsa duchom je vždy mladý, ba čím ďalej, tým je sviežej ši, ideálnejší. Naopak, nečistý človek trpí i telesne i duševne. Nečistému povaha krpatí, nestálosť víťazí, sprostota prevláda, vôľa slabne, čnosť sa mu zošklivuje a pôsobí, že sa jej znepáči všetko, čo je sväté a spásonosné: modlitba mu nechutí, sv. sviatostiam sa vyhýba, viera klesá, povstávajú pochybnosti, náboženstvo odhodí a v biede predčasne zomiera.
Naozaj niet nič veľkého, nič krásneho, nič radostného,čo neni čisté!
Alexander macedonský (+ 323 pr. Kr.) dostal prímeno „veľký" preto, že svojím vojskom zaujal temer celý vtedy známy svet. Raz bol vystavený v istom meste od niekoľko žien veľkému nebezpečiu proti čistote. Avšak Alexander rázne premohol svoju náruživosť a nebezpečenstvu vyhol. Jeho vychovávateľ, veľký pohanský filozof, Aristoteles pri tom mu toto povedal: „Panovníku, veľké veci si už vykonal, celý svet si svojou mocou ovládol, avšak dnešné tvoje víťazstvo nad tebou samým, nad tvojou prírodou je najväčšie."
Áno, premáhať svoje hriešne náklonnosti, bojovať proti svojej krvi a to nie za hodinu, deň, rok, ale po celý svoj život, bojovať proti sebe samému, vyžaduje veľkého človeka, silu nad všetky sily. Jak ťažko je ovládať svoju nesriadenú prírodu, videť i z toho, že ten, komu sa to už podarilo, ľahko a rýchle, sťa nejakú hračku, odstraňuje potom všetky ostatné prekážky a tým stáva sa veľkým v každom ohľade.
Avšak i život čistých duší je krásny. Pozorujme len rehoľníkov, kňazov, rehoľnice a všetky čisté duše! Už i na ich zovňajšku badať zvláštny pôvab a krásu. Čosi mimoriadneho okrašľuje ich telo, pohyby, ba celé chovanie. A čo povedať o duši čistých ľudí?! Je biela, sťa ľalia, ľúbezná vôňou, podobná Bohu, božská. Čistá duša je záhradou, do ktorej Boh sadí tie najkrajšie kvety, čnosti. Boh má v nej nekonečné zaľúbenie a výkrikom radosti oslovuje ju vo sv.Písme: „Ó, jak krásna si, priateľka moja!" Veď čistá duša je nevestou Božského ženícha, je odleskom čistoty Božej.
Avšak čistá duša je i radostná. A prečo by sa i netešili! Premohla svojho najväčšieho nepriateľa, hriech nečistoty. Zriekla sa vecí nízkych a zahorela celou svojou bytnosťou za veci ideálne, veľké. Samozrejmé je, keďže dosiahla vecí čím vzácnejších, väčších, tým viac sa z ich dosiahnutia teší. A skutočne. Najveselší sú tí ľudia, ktorí úplne dali sa do služby ducha a celkom odpútajúc sa od hmoty, stali sa slobodnými. To sú naši misionári, rehoľníci, kňazi.
A dnešná doba biedij volá po čistých charakteroch, vytrvalých a ideálnych ľuďoch, ktorí silne veria v lepšiu budúcnosť a ktorí s radosťou budú odstraňovať i tie najväčšie prekážky a neúnavne pracovať na jej uskutočnení. Takýchto velikášov čo v najväčšom počte čaká i náš milovaný národ slovenský. Jedinú nádej skladá v slovenskú mládež, ktorej odkazuje: čistotu srdca a veselú myseľ, lebo len tieto vlastnosti dodávajú sily a vytrvalosti .
Avšak jako zachovať si čistotu srdca?
Tak, že stále na úzde budem držať svoju nesriadenú prírodu, krotiť náruživosti a utekať pred príležitosťami. Nečistota totiž je jediný nepriateľ toho druhu, proti ktorému najlepšia a temer jediná zbraň s dobrým výsledkom je útek. Tento nepriateľ je natoľko vytrvalý a úlisný, že rozostavuje všade (často ešte i na posvätné miesta) a po celý náš život svoje stráže, ktoré najrôznejším spôsobom lákajú ľudí, aby sa dostali do ich osídel a Čihá na nás v divadlách, v kinách, v spoločnostiach, pri tanci, v hostincoch, na periferiách; otravuje naše dediny i mestá knihami, časopisami, vykladmi. K svojmu víťazstvu používa diabla, sveta, ľudí i vlastného nášho tela. Hľa, on pracuje sústavne, vytrvale a s ohromným aparátom! Aby bojoval proti nemu človek sám o sebe otvorene a zvíťazil nad ním, je holá nemožnosť. K jeho premôženiu musia zasiahnuť nebesia. Zo stránky samého človeka jediný záchranný prostriedok je útek a dobrá vôľa, že chce byť čistým. Ostatok boja až po úplné víťazstvo prevedú nebesia. Zasiahne Boh, keď častým sv. prijímaním bude prebývať v nás, zasiahne Jeho najčistejšia matka Maria a svätí, keď ich často, zvlášť na začiatku pokušenia vrúcne vzývame o pomoc. Proti tejto moci z nebies je náš úlisný nepriateľ slabý, bezmocný. My však s touto pomocou stávame sa velikými, vytrvalými — charaktermi.
Neomeškajme preto nikdy použiť ten nekonečne silný prostriedok pre záchranu sv. čistoty a vybudovanie mravného charakteru: Časté sv. prijímanie a vrúcnu modlitbu! Žime čisto a budeme veľkými i blaženými!