logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : P.Karel Múller, Kaplan římovsky
Rok : 1853
Číslo : 1
Názov článku : Z Římova (blíže českých Budějovic)
Text článku : 4. Z Římova (blíže českých Budějovic), d. 23. Dec.
Nejmilejší v Kristu bratří! Nevýslovnou radostí zplésalo srdce naše, když jsme četlí ve Slovenských Novinách, že časopis váš opět starou biblickou řeči vycházeti bude. Tak by jste vy úbozi,po kolik let skrze líbustku nekterých málo múžuv sem tam zmítani bratři Slováci;aspoň zčasti byli dopluli do přístavu literarního míru;tak by jste byli předce nalezli cestu zjednocení, která nas jedine spasit múže. Kež upadne všecko minulé v moře upadnutí! Kež sa už nestane žádny už pokus neblahého rúzneni! Kež i ostatní ješte bludici bratři,co jim a celému národu ku spáse služi. Jenom vy aspoň vúdcove lidu setrvejte v zjednocení! Na sjednocení visí všecka naše společná budúcnosť. Jen spojenými silami dovedeme neco velikého.

Nelze vám ani domysliti se,jak velice nás to rmútilo,že jste vy bratoví katolici od nás bratov v písmenách rúzniti se počali. My zajiste tu v Čechách všecko počínani vaše bedlivým sledujeme zrakem a ačkoľvek se přiznáti musíme,že účastenství jež v literatúře vaši máme neni u nás tak veliké, jako by býti mohlo: přec úfati múžeme že bude čim dál tím větší jen kdýž vy bratrové s námi pohrdati nebudete.

Nebláhe rúzneni sesláblo by obě strany a konečne museli by jsme snad jedný i druhý zahynuti. Jen ve spojení nám kyne nádeje, jen ve spojení budeme se vzájemne posilňovati a podporovati. My otevřeme vám naši literatúru a vy nás opět co zachovalejší kmen slovanský podporovati budete. Arci priznati sa musím,že nynejší naša literátura mnoho z púvodního razu slovanského potratila,že se na mnohých spúsobech mluvení ve spisech naších-zvlášte co se týka býdnych překladu z nemeckého jichž u nás nedostatek neni-urážite: avšak mějte s námi strpení;da Búh že naša literatúra lépe rozkvitne,že se opět na lepší púvodnejší,slovanšteji řeč zmúžeme. Už se ku tomu klesti cesta bedlivím vyučovaním mládeže ve školách a vydavaním a pilným čítanim starých spisú.

Vi nás budete co do slohu poučovati,vy náš drahý jazyk-to společné dedictví po naších otcich-budete opravovati dobrými sadami a slovy obohacovati a tak nas co do duchovního a literárniho života ustavičně omlazovati; jenom když ve mluvnických formách od nás různiti se nebudete.

Drazí bratři vy přejete sobě , abychom sa ku vám v řeči písemne přibližovali ; to chceme činiti, každý ve svém oboru,pokud se dá chceme aspoň na začátku slov vždy užívali ú, místo ou, přívlastnime sobě některá vaše dobrá vyjádřeni. Vice učiniti nemůžeme , nechceme—li mezi sebou samými způsobiti zmatek , jenž by utěšeně rozkvětající literature naši na dlúhá snad leta vitelnou zadal ránu. Vite bez toho dobře, že nám teraz, kdežto pisomná řeč naše už pevně ustálená jest, nelze (není možné)jinak, než držeti se forem těch,jakož nám spisovatele tak nazvaného věku zlatého z časův Rudolfa II. pozůstavali. Ačkolvěk litovatl jest, že muži ti, na konci XVI—tého stolelí žijicí, na pisemném jazyku našem příliš brúsili; ačkolvěk by lépe bylo bývalo, kdyby byli tenkrále za spisovný jazyk podrželi češtinu, jakož nám ji spisy z času krále Karla IV. slavne paměti, zvláště výborné spisy Tómy ze Štítného, vykazují: (neboť řeč ta byla by slovenské ve formách mnohem bližší zůstala) tak přec toho teraz jen litovat můžeme, změniti nám to více nelze! My se jen vynasnažime, aby byla řeč naše slovanštější, aby byla vždy jasná, srozumitelná;
čímž se vám tuším nejlépe zavděčime.

Ještě musím upozorniti vás, že by vám (poněvadž našeho ř totiž měkého r nemáte) nebylo třeba, to r před i akcentovati nebo znamenati; neboť má každý Čech věděti že se r před i vždy měkce vyslovuje, ku př. pri, věriti atd; jakož ví že se d,t,n, před i anižby akcentovány byly vždy též měkce vyslovují jako: dědíti, měniti, atd,
Opatruj vás Bůh! síliž vás a žehnej šlechtným snahám vaším o zvelebení království Božiho tu na zemi. Milost Páně našeho Ježiše Krista budiž s vámi všemi.Poručím se do bratrských modliteb vaších a zústavam Váš úpřimný v Kristu bratr
P.Karel Múller
Kaplan římovsky