logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Michal Chrástek
Rok : 1852
Číslo : 1
Názov článku : Úvodné slovo
Text článku : Úvodné slovo
K novému behu „Cyrila a Metoda“

Vrúcna túžba a žiadosť, ktorou mnohí Cirkvi a Národa svojho slovenského verní synovia zahoreli po rozmnoženín vzdelávania a osvety náboženskej v rodu svojom, vidiac nie len nepodvratnú týchto užitočnosť, lež i nutnú potrebu, vzbudila v nich pred niekoľko roky tú šťastlivú myšlienku: zaraziť a vydávať u nás na Slovensku zvláštny cirkevný Časopis tento, v reči našej materinskej; ktorý by jednak potrebe tejto vyhovel, jednak ale koniec učiniac dlhému a dávnemu hliveniu a letargii, nový cirkevní a činný život v rodu, a Duchovenstve našom s kriesil.

Myšlienka tato dosť skoro sa aj u nás stala tak rečeno všeobecnou, povzbudila, a zapálila niektorých šľachetnejších Mužov slovenských, ktorí sa o jej vyvedenie, a uskutočnenie telom i dušou zaujali, a podarilo sa im ju aj šľachetným namáhaním svojím uskutočniť, a v život uviesť.

Takto vzniknul medzi nami pred dvoma rokmi prvý katolícky cirkevným a školským záležitostiam venovaný Časopis slovenský pod názvom „Cyril a Metod“ ktorý však pasujúc ustavične po čas behu svojho z nepriaznivými okolnosťami, konečne pred šiestimi mesiacmi zaniknul.

Bolelo a rmútilo to mnohých z Národom svojím dobre zmýšľajúcim ale najd.p. biskupa b. bystrického Štefana Moysesa, ktorý znajúc dobre tu nevyhnúteľnu potrebu podobného u nás časopisu, zaumienil si v šľachetnom srdci svojom zaniklého „Cyrila a Metoda“ vzkriesiť a pod otcovskú opateru vziať, k čomu vyžadujúc potrebné od mil. vlády povolenie a redaktorstvo takto vzkrieseného „Cyrila a Metoda“ nižepodpisanému odovzdajúc ako už vôbec známo nariadiť ráčil, aby Orgán tento z novým rokom znovu do života vstúpil.

V mene teda božom a pod mocným štítom sv. Apoštolov Cyrila a Metoda, ktorý asi pred tisíc roky predkov a praotcov našich zo slepoty k svetlu, z blúdiacej cesty k večnej pravde priviedli a na vieru Kristovu získali a ktorých mena, Časopis tento jakožto cti a pamiatke jejich zasvätený a venovaný na čele svojom nosí, znovu vystupujeme medzi Rodákov našich a započíname nový tento beh Časopisu nášho slov. pre Cirkev a školu, pevnú nadejú majúc, že ho všetci príjmu a uvítajú prirodzeným sebe pohostinským a pobožným srdcom slovenským.

Drahý Rodáci! s radosťou nevýslovnou vítali Otcovia naši prišlých k sebe pravdy nebeskej rozsievačov, slávne, s tou najväčšou ochotnosťou a vďačnosťou prijali medzi seba sv. Apoštolov Cyrila a Metoda, - pamiatku jejích Spolu i s učením nimi obsiahnutím preniesli na dietky a potomkov svojich. A táto sv. pamiatku a úcta Slovákov k svätým týmto v Národe našom od Vekov zachovávaná, v novejších časoch tak sa medzi nami buď Bohu chvála! za počala kriesiť a obnovovať, že,jako samo prvá myšlienka a návrh o vydávanie u nás cirkevného časopisu kolovať počali z mnohých strán sa hnedky hlasy ozvali, aby Časopisu tomuto daný bol sv. názov „ Cyrila a Metoda? Ktorý takto dva roky skutočne vychádzať za počavší uvítali mnohí tak, jakoby ním byli k ním prišli samí znova do života povolaní, a u prostred Slovanstva v poťahu náboženskom tak roztrhaného, toľkonásobným bludom a neverám v prítomnosti vyloženého sa znova zjavší blahozvescovia naši „Cyril a Metod?“ Vítalo Slovensko noví cirkevní Organ svoj svätými týmito menami ozdobený, a silne veríme že ako nejedny oplakávali pred krátkym ešte časom zaniknutie jeho, tak podobne uvítajú týmto vzkrieseného, spolu i s cieľom a smerom jeho, pozostávajúcim v pozdvihnutí a rozmnožení vzdelanosti a osvety cirkevno-literárnej ako i vo vzdelávaní reči slovenskej na poli tomto literárnom; ktorý však nebude rozdielny a odchýlny od cieľu predošlého behu Cyrila a Metoda; lež ako ten, tak i tento bude z jednej strany verejným Orgánom Cirkvi, a školy Katolíckej na Slovensku, neprestavajúc z druhej zase strany opravdivým prostredníkom byť medzi Cirkvou Katolíckou a nekatolíckymi cirkvami k túžobne žiadanej Únii v Slovanstvo uskutočniť sa majúcej.

A preto nový tento beh Cyrila a Metoda nášho podávať a obsahovať bude z času na čas: články a pojednávania teologické a pedagogické, udalosti historické, nábožné a posvätné básne, správy cirkevné a školské, ako aj o spolkoch striezlivostí, vymenovania, též povýšenia, alebo premiestnenia duchovných osôb najme zo Slovenska, ako i správy a známky literárne spolu i kritikou literatúry náboženskej. Všetko toto má ovievať duch čisto-katolický. Články teda a dopisy politické najme Cirkvi sa netýkajúce žiadne sa neprijmú, jedine na koľko by do záležitostí cirkevných siahali, v kterejžto prípadností budeme o to nástojiť, aby práva Církve Katolíckej zostalý neporušené, a aby sa jej taká neodvíslosť a sloboda dopriala, žeby silu spočívajúcu v sebe samej, zákonným Spôsobom, slobodne, a všestranne rozvíjať mohla. Pilne spolu a ustavične pozorujúc a strážiac slobodu cirkevnú, aby nikým podrývaná alebo nadužívaná nebola.

Jako je teda z jednej strany smer, a ciel Časopisu nášho pozdvihnutie a rozmnoženie osvety a vzdelanosti náboženskej medzi nami Slováci so zvláštnym vždy ohľadom na zjednotenia a spojenia sa našich nekatolíckych bratov s nami na základe nepodvratných článkov pravej viery Kristovej: tak též z druhej zase strany heslo naše popri Únii, je sloboda Cirkvi, so zákonným vývinom života, a blahobytu cirkevného.

Toto je v krátkosti i obsah i smer nového tohoto behu Cyrila a Metoda, v tomto duchu, a v takomto smeru bude pokračovať; této sú i zásady, ktorých sa niže podpísaný pri jeho Redakcii bude pridržiavať.

Krásna a výborná je námera Cyrila a Metoda, ktorej však pri všej najd. p. Biskupa nášho podpore, a dobrej vôli našej jedine pomocou a milosťou božou, a pričinením vv. pp. Rodákov našich zodpovedať a zadostiučiniť. si dôverujeme a úfame.

Avšak nádej naša v Boha a v ochotnosť drahých, najme o Cirkev a Rod svoj zaujatých Rodákov našich o mnoho je väčšia, a silnejšia nežli sily naše, o mnoho pevnejšia nežli by nás jakékolvek ťažkostí od sv. podujatia nášho odstrašiť mohli.

A sladkou nádejou touto kojení keď predne verejne tu díky vzdávame najd. p. Biskupovi nášmu za Jeho o vzkriesenia Cyrila a Metoda otcovskú starosť, za Jeho dobrotu v pozdvihnutí Orgánu tohoto z rumov svojich, za Jeho veľkodušnosť v jeho udržovaní: s najvrúcnejšími a najponíženejšími prosbami sa obraciame ku všem najd. Úradom biskupským, najme tým ktorí sú predstavení jak Arcipastieri veriacim dušiam slovenským, o Jejich najmílostivejšú Časopisu nášho podporu; obraciame sa též ku všetkým cirkevnej literatúry našej pestovateľom, a Spisovateľom slovenským, prosiac úctivé aby chatrnosť a slabosť našu spoluprácou svojou v sv. podujatí tomto ku cti a chváli božej a k dobrému sv. Církve a Národa slov. láskavé podporovať ráčili, vediac že neni chválitebnejšieho, jako pre obecné, menovite duševné dobro, zvlášte keď sa podáva, a otvára príležitosť, a priestor jednému každému, pracovať; však len toľko žijeme, koľko pracujeme!

Dolu podpísaný úfa že nie tak jeho chatrné meno, nie tak neplodnosť, a suchota jeho výtvorov, jako výborné mená a úroda hojnejších na duchovnom poli vyrostlých plodín vysoko učených a za dobro obecné zaujatých Rodákov slovenských „Cyrila a Metoda" obživovať a obohacovať bude. Vítaná nám bude každá i spolupráca i jakákolvek k dobrému Cirkvi a Národa nášho smerujúca, a „Cyrila a Metoda: i sa týkajúca múdra rada. Každé dômysly, nápady, náhľady a posúdenia odkudkolvek, s vďačnosťou prijmeme. Obraciame sa konečne aj ku všetkým veľacteným najd. Úradov Biskupských na Slovensku tajomníkom s tou poníženou prosbou aby nás o premenách, ktoré sa v jednom lebo druhom Biskupstve stali, alebo na budúce stanú z času na čas poučovať ráčili.

Čo sa už tyče pravopisu v časopise našom užívať sa majúceho: otázka táto pri prijatiu Redaktorstva a podujatia nášho nemalú nám spôsobila starosť, a povážiac dobre všetka okolnosti, neznali sme sa dlho určiť a odhodlal, slovenského-li, a či českého pravopisu sa máme ujať a držať? Po mnohom záležitosti tejto pováženiu z mnohých a to dôležitých príčin za najlepšie sme uznali, rozhodnutia otázky tejto v. obecenstvo nášmu zanechať, jako sme to aj s povedomím, a udobrením najdôst. p. Biskupa nášho v lat. našom d. 28-ho m. Novembra m. r. písanom, a o nedlho potom cestou najdôst. biskupských Úradov na všetka strany porozposielanom. Ohlase učinili, zanechajúc múdrej rozvahe jedného každého, aby podľa rozsudku svojho za jeden lebo za druhý zo spomenutých dvoch pravopisov hlasoval , sľúbiac , že za ktorý väčšina bude hlasovať, ten i Redakcia príjme.

A táto byla aj príčina, že sme Ohlas náš o tomto novom behu Cyrila a Metoda znejúc v lat. a nie v slov. reči vydali, aby sme sa tak týmto lepšie mienku jedného každého dozvedieť mohli, a od všetkého vnucovania presvedčenia nášho za tento, alebo druhý pravopis, čistým ostali, čo by nám inače, keď by byl Časopis náš slovenský písaný býval, treba kde ľahko mohol namitať. Na vyvolanie naše hnedky sa za počali hlasy ozývať, a ustavične sa hrnú.

A poneváč z doteraz prišlých hlasov väčšina, a to síce veľmi značná totižto 8/10 za pravopis slov. sa ohlásila, kdežto oproti za pravopis český len 2/10 hlasovaly: *) My podľa sľubu daného žiadosti tejto väčšiny s radosťou sa podvoľujeme, a tu verejne a slávne raz na vždy oznamujeme, že v „Cyrilovi a Metodovi" našom pravopis slov. podľa Mlúvnice Hatalovej r. 1850-ho v Štiavnici vydanej užívať budeme, s tou jedine výnimkou že mesto neslovanského bol prijmeme byl, a to tým radšej že toto byl má ráz slavianskosti, je všeobecnejšie, a i v ostatných formátiách a derivátiach i u nás jako v: byť, býval, starobylosť atd. sa užíva; čo k láskavému pováženiu všetkým literátom našim odporúčajúc so všetkou úctou navrhujeme, žeby i oni byl mesto bol užívali. Jestli by však skromný návrh náš prijatý nebyl , osvedčujeme sa týmto slávne a verejne, že pre jednotvárnosť pravopisu slov. i my sme hotový na budúce v prast. bol užívať, a to tým väčšmi, čím väčšmi sa nad tým tešíme, že sme sa už predsa jednúc v čom tom nejednotili, daj len Boh zdaru kroku tomuto našiemu!

Keď konečne na úsvite n. r. tohoto pokoj a rozkvet sv. Cirkvi a Rodu naše mu zo srdca prajeme, a za toto sa modliac, modlime sa spolu k Otcovi Pána našeho Ježiša Krista za milosť k podujatiu nášmu potrebnú, a za šťastnú tohto budúcnosti, aby sa Cyril a Metod náš v skutku čo skôr stať mohol tým, čím byť, chce, čim byť má!
V B. Bystrici dňa 1. Januára 1852.
Michal Chrástek v. r.
Odpovedný Redaktor „Cyrila a Metoda."

*) Takto stály veci pred 7-mi dni, v kedy članočok pritomný písaný byl. Odtedy pribudlo 130 predplatitelov, kterí, vyjmúce 4 z Moravy, a 8 zo Slovenska všetri hlasovali zo slov. pravopis. I odtedy sa teda omnoho značnejšia časť za slov. pravopis ohlásila. Tak, že keďby sme jedine skrze úplne vyrozumenia hlasov za jeden lebo za druhý pravopis s číslom prvým ešte jeden týdeň byli čakali, a úvodní článočok náš len dnes byli písali: aj dnes by sme len to isté byli museli napísať:, a podľa vätšiny hlasov určit, a prijat, čo sa už pred týdňom totižto 1-o Januára, pri písaniu prítomného člančoka určilo a prijalo. Čo, že je v skutku tak , aby sme i jednej i druhej stránke, aby sme našemu milému Slovensku, áno celému Slavianstvu dokázali, že vätšina hlasov v.v. pp. predplatitelov našich: za slov. pravopis sa ohlásila, a že my hlas tento vätšiny, — jako slušno, šetriac verne nesledujeme podľa sľubu v lat. Ohlase našom daného, uverejníme v č.3 a 4-tom mena, a hlasy všech vv. pp, predplatitelov naších jak za jeden, taki za druhý pravopis hlasovavších, tak jako sú nám tyto od
nich: samých listovne, a pisobne. udane a podľa udania tohoto do Zápisnice našej Redaktorskej vnesené. Byli by sme to byli hnedky v tomto 1.om a nasledujúcom 2—om čísle učinili, ale jako z tejto najväčšmý príčiny až na 1O—i Januar sme ustanovili vydanía čisla 1.o, tak. aj s uverejnenim hlasov týchto za cele ešte 2, áno 3 týdne sme za dobré uznali počakať, aby sa totižto všetci, kterí sa na nový tento beh časopisu našho predplatiť, a za jeden lebo druhý pravopis hlasovať chejú, predplatit hlasovat, a Redakcii hlasy svoje zaslat dostatočný ešte čas mali.
Aby nám takto ani krátkost predplatnej lehoty, ani asi svävola alebo nedočkania, a nevšímánia si hlasov, pozdejšej len príjsť mohúcich, a prišlých pp. predplatitelov našich namýtana byť nemohla! Vyzývajúc týmto spolu so všetkou úctou všech vv. p. rodákov našich, kterí by sa ešte na „Cyrilla a Methoda" predplatit žiadali, žeby to čo skorej i z tej príčiny učinit nebo nestažovali; aby sme sa takto úplný počet vv. pp. predplatitelov našich, jako aj nasledovne výtiskov pre nich sa tlačit majúcich skor zvedet mohli, lebo dajúc z 1—4 číslov na každý pád o značný počet viacej tlačit, pri nasledujúcich čishach počet výtiskov, pre drahotu papieru len primerane k počtu predplatiteľov našich, a na tento obmedziť sme si predsävzali.
Mysliac, a silne úfajúc, že jakokoľvek naším dobrým úmyslom a vyplnením slubu daného žiadosti, a očakávaniu vv. pp, odberatelov našich, nie ináče tež saméj spravedlnosti tým, verejne zadostučinime: že tak též kdoby sa ešte chcel na Časopis naš predplatit, to za 3 týdne t. j; do 31-o bež. m. vkedy jako v patričný čas naše 4—e číslo výjde, pohodlne učiniť móže. Z téjže príčiny porozposielame aj prve čislo toto v mnohých výtiskoch na ukážku najmä na te strany z kade nám ešte predplatky nedošli, a prosby naše strany čo skoršieho nam predplatkov svojich zaslania opakujeme.