logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Michal Chrástek
Rok : 1852
Číslo : 4
Názov článku : Uverejnenie hlasov
Text článku : pl. tit. pp. predplatitelov našich za pravopis do „Cyrila a Metoda" sa prijať majúci, jak česky tak i slovenský hlasovmších.
(Dokončenie).
Za pravopis slovenský podl'a Mlnvnice p. M. Hattaly hlasovali ďalej nasled. pl. tit. pp. predplatiteli:

Adamovich Ďorď, dekan a farár v turč. sv. Michale.
Čillik Izák, farár sebedražský Dermar Karol, farár v Koši.
Fillkorn Ignác farár v Chrenovci. G. Forgách Aloys, farár prievidzký.
Grellneth Aloys, dočasný správca fary lazanskej.
Gemzek Ondrej, farár v podorevskom Zámku. Ihriský Ján, dekan a farár v Predmieri.
Juntis Jozef, kaplan v st. Zvolene. Jurik Michal klerik na Sem. nitr.
Ivanovič Ondrej. obyvatel, v Pešti.
Kamaszy Matej, dozorca a učitel na gymn. v B. Bystrici.
Kapuš Michal, učiteľ v Hornej Súči. Kiška Marti farár na Mijave.
Kleinhans Ignác, farar blaufuský. Kleinhas Ignác mladší kaplan prešporský.
Klempa Šimon farár v predmestí sv.Joz. v Pešti.
Kluch Ján, klerik na ústave pázm. vo Viedni. Kocich Jozef, farár v Brockom.
Kohút,inač Rožok Martin, kupec v Obci Ustie.
Korec Pavel, kaplan v sv. Kríži. Košela Ján, klerik na Sem. nitr.
Košina František, obyvateľ v Pešti. Kováry Ján, farár v Zv. Lupči.
Krapáčy Anton, klerik na Sem. nitr.
Kubiš, Ignác. obradník najdúat. p. hiakupa h. bystr.
Lanič Ján , farár moštenický.
Lašovský Ján, praebendát pri stol. chráme v B.Bystr.
Letak Daniel dočasný správca fary pojnickej
Lepényi Martin, dekan a farár v Selcách. Lerch František , farár v Čatci.
Lerch Ján. klerik na Sem. nitr. Liegerhoiler Jozef, kaplan krupinský.
Lottner Ján, dekan a farár v K.N.Meste. Lukáč Ladislav, kaplan na Vindšachte.
Luljak Karol,dočasný spravca fary močiarakej. Muchay František, kaplan nitranský.
Macko Ján, dekan a farár v Dobronivej. Malatinský Jozef, klerik na Sem. nitr.
Malik Vincent, gymn. učiteľ v B. Štiavnici Maločay Kašpar, farár v Marikovej.
Maločay Michal, kaplan a sv. Theresie v Pešti.
Mikulka Ďorď farar krupinaký. Miller Ján, farár vo Velkom Vesvereši.
Mezolányi Sámuel. kaplan v Rožňave. Néčey Ondrej, klerik na Sem. nitr.
Nedecky Ján, farár strický. Nemček Ján farár v Dolnej Súči.
Nichta Jozef, farár hlinický. Nittel Karol, klerik na Sem. nitr.
Novotný František, kaplan v Hornej Súči. Obec Dubova.
Odsek slov. církevno-literár. spolku na ustr. Sem. V peští.

Ondrisik Ján, kaplan v Trenčíne.
Palarík Jan kaplan u sv. Ther. V Pešti a dočasný redaktor tam. Katol. Novín
Pavelka Ján farár v Kuklove.
Pažitný Ján farár horno-kamenecký
Peťko Aleš kaplán v B.Bystrici
Peťovský Ján kaplán v Lisej
Petrák Karok kaplán vo Veľ. Poli
Pick Alois klerík na semen. Nitrian.
Pokorný Jozef klerik na sem. Nitr.
Polóny Dorď kupec v Slovanoch
Pongracz Alexander dekan a farár v Pov.Bystrici
Pongracz Anton dekan a farár v Brezanoch
Pribišovský Jan farár veľ.-hnilický
Privitser Štefan farár v Breznici
Puzóny Jozef kaplan trubinský
Puzóny Štefan kaplan veľ.-uhorčanský
Radlinský Štefan farár v.lipniský
Radlinský Ondrej redaktor zemského zákonníka slovanskej obnovy v Budíne
Rakovský Ivan redaktor zemského zákonníka rusinskej obnovy v Budíne
Rakovský Ján prepošt a farár v Dubovej
Raška Ján kaplán v Čatci
Rehak Matej kaplán v Holíči
Rešetka Michal farár v Hor. Súči
Rešetka Štefan farár v Hor.Porube
Richter Štefan, kaplan v Brezne.
Rišak Ján, farár v Simoňovanoch.
Rojko Ondrej, kaplan v Silaši.
Sásik Adalbert, dočasný spravca fary staro-horskej.
Sásik Ignác, dočaaaý správca fary pilanskej.
Sbor oo. z rádu sv. Františka v Nitre.
Sbor oo. z rádu sv. Františka v Skalici.
Sbor oo. z rádu sv. Františka v StroPkove.
Scherer Ján arci-jaheň a farár v Sv. Kríži.
Scherer Jozef, farar žarnovický.
Schloeserik Jozef, kaplan velko—suchanský.
Schumichrast Pavel, farár mšenský
Schvandtner Štefan, kaplan novo-baňský.
Simonyi Ján, č. kan. a farár v Trubíne.
Simunyi Ďorď podspravca Sem. B.Bystr.
Skalka Adam klerik na ústr. Sem. peští,
Škoda Ján farár na Motičkach.
Slatinyi Anton, farár badinský,
Slušný Ignác, V. o. kr. dior. v I. sv. Mikuláši.
Spaček Aloys, klerik na Sem. nitr.
Spurný Ján. obyvatel, v Pešti.
Štanga Ján, gymn. učitel, v B. Bystrici.
Štanga Stefan, kaplan v Detve,
Staník Imrich, podsprávca Sem. nitr.
Stopka Ignác farár rabčický
Štefányi Matej Dr. a učiteľ filosofie na Sem. nitr.
Stískala Ďorď klerik na Sem. nitr.
Strakovič František, kaplan púchovský.
Štrba Jozef. kaplan B. Bystrický.
Štvrtecký Imrich, kanonik prešporský.
Štúr Ludevit, spisovateľ slovenský.
Súmrak Jan kaplán novo-baňský
Šuchter Matej, Dr. a učiteľ filosofie na Sem. nitr.
Táborský Ďorď učiteľ nár. školy špacinskéj.
Takáč Jozef, farár v Oslanoch.
Tartull Ján, kaplan v Modre.
Tillesch František, farar tužinský.
Tiso Mikuláš, Dr. a učiteľ bohoslovia na Sem. nitr.
Tomalik Aloya, kaplan b. bystrický.
Tormasy Lukáč, farar na Bystricach.
Treskon Štefan„ klerik na Sem. nitr.
Truka Jozef, kaplan dolno—hričovský.
Tvrdy Ďorď, opat a kanonik nitranský.
Tvrdy Ondrej, farár kolarovický.
Tvrdy Štefan,č.kan.dekan a farár bičanský.
Tvrdy Štefan mladší, kaplan bošacky.
Učitelia nár. škôl krupinských.
Uhliarik Jozef, farár bystričanský.
Uličný Ján, obyvateľ v Pešti.
Ústav pre Duchovenstvo na Spiši.
Vály Imrich, dočasný spravca fary hájnickej,
Vavak Ondrej, kostolník pri ev, Cirk. pešti.
Veselý Anton klerik na Sem. Nitr.
Veisz Jan, prepošt a kanonik v B. Bystrici.
Villman Ondrej farár cachovský
Višňovský Ďorď, dekan a farár kláštorsky,
Vittko Ignác. farár malo-kršteňanský,
Vrchovina Štefan, farár v Schavniku,
Zajmus Romuald, kaplan ilavský.
Zavodnik Štefan, farár pružinský.
Zimmermann Jozefdoč spravca fary horno-mičinskej.
Zlathaly Drahotin, klerik na Sem. nitr.
Zlathaly Ján, kaplan rovňanský.
Zucha Martin, dekan a farar vadičovský.

B) Za pravopis ale český hlasovali nasledujúci pl. tit. pp. predplatiteli, a síce
a) zo Slovenska:
Čillik František, farár jalnanský.
Daniš Štefan, farar bacursky.
Dzurenda Gábriel, kaplan hybsky.
Fleško Eugen, farár slašťanský.
Fodor Michal , farar mezibrodský.
Gazdgyik Metod. O z radu sv. Františka doč. Správca fary brezovskej
Gerometta Ján, dočasný spravca fary bánhidskej.
Gutha Ján kaplan kremnický.
Hartyánszky Jan, farár jastrabský.
Haydin Jozef, prepošt a farár skalický.
Hromada Tomáš, farár v Hronci.
Husócy Štefan, kaplan b. bystrický.
Kozáček Jozef, Dr. hohoslovia, o. kr. dozorca škôl okresu prešp.
Kuklenik Ján, kaplan jásladansky.
Lukács Jan, farár novoveský.
Majer Ondrej, farár lubetovský.
Mallý Ján, klerik na ústave pázm. vo Viedni.
Munkay Jozef, učiteľ bohoslovia na Sem. b. bystr.
G. Nyáry Rudolf, kaplan udvardský.
Ocsenás Karol, doč. správca fary prochotskéj.
Orság Ján, farar sv. marský.
Pinter Anton farár nostracký
Pantoček Jozef. duchovnik na ústave pázm. vo Viedni,
Petrovic Frantisek, farár slov. právnanský.
Plošic Julius kaplan b. bystrický.
Privitzer František, dekan a farar lovčanský
Prokša Jan, doč. Spravca fary sv. ondrejskej.
Biedl Alois, kaplan kremnický
Sikorský Ondrej, kaplan sabinovský.
Tergina Pavel farar st.zvolenský.
Toth František duchovník na Sem.nitr.
Tersztyanszky Jozef, doč. Spravca fary v lehotskej.
Záhorský Štefan, učiteľ bohosloria na Sem. b. bystr.
Zoch Ctibor , sl. h. kazateľ v Jasenovej,
B) z Moravy.

Bílý Ján, Spoluúd výboru Dedictva sv. Cyr. a Met.kaplan tisnovický.
Dudik Beda, Dr. učiteľ, a sp. výb. Ded. sv. Cyr. a Met. v Brne.
Fáborský Ján, sp. vyb. D. sv.Cyr.a Met. Kaplán židlochovický.
Havlíček Jan. kaplan velko— mezericky'.
Kalivoda Gúnter, učiteľ a Sp.výb. D. sv. Cyr. a Met.v Brne.
Karlík Eduard. taj. D. sv. Cyr. a Met. a kaplan u sv.Marie Magdaleny v Brne.
Kulda Benedikt, jednateľ D. sv.. Cyr.a Met. a duchov.Správca ochranitelne v Brne.
Peřina Ján, duchovnik v arcib. Sem. Olomouck.
Gr. z Potting Emanuel, kan. Olom. a farar v Slavičíne.
Procházka Matej, učiteľ a spoluúd výb. D. sv. Cyr.a Met. v Brne.
Procházka Tomáš, sp. vyb. D. sv. Cyr. a Met. Kaplan ivančický.
Šimbera Tomaš, sl. vyb. D sv. Cyr. a Met. lokálni v Komíne.
Škorpik František, sp. výb. Ded. sv. Cyr. a Met. duchov. spravca bohdalický.
Slota Ďurď, sp. výb D. sv. Cyr.a Met. Kaplan žeratický.
Šušil František, učiteľ hohoslo. starosta Ded. sv. Cyr. a Met. v Brne.
Gr. Sylva-Tarouca Bedřich,kňaz cirk.sb. vib.Ded sv.Cyr.aMet.v Brne
Tešik Jozef, sp. vyb.D. sv.Cyr.aMet. lokálni vo Vnosislave
Vrzal Ján , kaplan v Brtnici,

Všetci títo pl. tit. pp. predplatitelia „Cyrila a Metoda" udali dolupodpísanému listovne, a písomne — tak jako sú tu poznamenané, hlasy svoje. Ostatní ale z vv. pp. predplatiteľov tu nespomenutí buďto ani za jeden ani za druhý nehlasovali, buďto vo vätšine sa pripojiť listovne osvedčili, alebo redakcii zanechali, aby ona čo za lepšie zvolila.

A tak je teda rozlúštená otázka táto. Vätšina hlasovala za pravopis slov. a Redakcia tento v skutku aj prjala, sľubujúc že rozlúštenia a určenia tohotu sa bude na pozatím držať, nechliac nikdy viesť hádky a boje o literu, zvlašte v Časopise svojom vyšším zámerom venovanom. Ufa ale aj Spolu, že dá dobrotivý Boh, čo si tak vrucne mnohi žiadajú, že hlas tento vetšiny ušetria odteraz, a na pozatím aj iní literáti a spisovatelia slovenský, že zostúpi medzi nás anjel pokoja, a že sa už takto asi raz dokončia té neštastné, a tak dlho medzi nami trvajúce boje a hádky philologické.

Konecne ešte sa tu dolupodpisany osvedčuje, že sa on nechce, ani nebude nikdy spierať a protiviť žiadanej medzi nami a bratry našími Češi únii literarnej, áno vrúcne a srdečne si taku prajuc, budeli ju kedy Národ žiadať, a možnoli ju kedy u nas riadnym spôsobom uskutočniť a vyviesť, sľubuje chatrnou spoluprácou svojou k nej prispieť. Úfa ale aj spolu že Bratia naši Češi krok tento naš a hlasy teto Slovenska jako i dobrú našu ušetriac, lepšie též, jako dosiaľ všetko zahubné medzi nami ráznenie, považia, a k srdcu si pripustia; a že i oni väčšiu jako posial na zjednotenie sa s nami starosť obracať, ano nejedno zo svojeho Slovákom bud nesrozumitelného buď nennvídeneho popustit, a k obecnému spoločnemu dobru čo aj so seba zaprenim obetovať, hotoví budú!!