logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method čili Katolícke Noviny
Autor : Josef Viktorin.
Rok : 1862
Číslo : 48
Názov článku : Literatúra.
Text článku : V záležitosti Hollého "Spisov Básnických."

Keď som sa bol odhodlal, vybrané spisy Hollého k novému vydaniu prihotoviť, mal som ten úmysel, preobliecť jich celkom do rúcha teraz užívanej slovenčiny, až na nezachovávanie onoho pravidla, že dve dlhé slabiky v tom istom slove jedna za druhou nasledovať nesmejú; jako som to i v chrestomathii k nemecko-slovenskej mluvnici pripojenej ohľadom na výťahy z Hollého básní bol urobil. Medzitým čím som sa ďalej v týchže básňach preberal, tým viac ťažkostí terajší náš pravopis s časomierou Hollým užívanou do súzvuku priviesť objavilo sa. Ťažkosti tieto hlavne dvojhlásky [diphthongi] dúsledne dľa pravidiel našeho pravopisu upotrebené, a zachovávanie pritom časomiery veršovej zapríčiňujú. Mimo toho dvojhlásky tie, ktorých Hollý vonkoncom neužíva, sú "kameňom urážky" jednotlivým ovšem krátkozrakým nasledovníkom jeho. Konečne ozvaly sa i ku mne, i ku Slovutným Redakciam časopisov slovenských jednotlivé, a síce od mužov vážnych pochádzajúce hlasy, v ktorých sú vyslovené obávania, že by pôvodný charakter Hollého prác predca snaď utrpel, jestli by sa na potrebné odchylky od terajšieho pravopisu ohľad nevzal.
Tieto a jim podobné dúvody, o ktorých slová šíriť neidem, zapríčinily, že som sa po dlhom rozmýšľaní, a vyprosení si mienky a rady tých, ktorí kompetentne o predmete tomto súdiť povolaní sú, rozhodnul: odstrániť ťažkosti v časomiere ležiace upustením od dvojhlások: ia, ie, iu, a približením sa k pôvodine Hollého tým, že som iba zjavné, z dávnejších časov pochodiace a časomierou nespojené nepravidelnosti a neslovenskosti jeho vyobcoval, a prijatím "y" jako aj širších samohlások, kde to v Bornoláčine oproti nestojí, pravopis slepšil - soslovenčil. Aby však laskavý Čitateľ videl, jako teda v obnovenom vydaní básne tie vyzerať budú: podávam tuná dakoľko veršov z prvého už vytlačeného hárku na ukážku, ktoré prakticky vec vysvetlia, znejú ale takto:


SVATOPLUK.
Spev první.
Spívam, jak hroznú Svatopluk na Karolmana védol
Vojnu; i jak víťaz, seba aj svój od jeho vlády
Oslobodiv národ, nepodlehlý stál sa panovník;
A zmužilých velké založil královstvo Slovákov. atď.
Sédmý bol pominul sa mesác, nastával už osmý,
Čo Svatopluk ve tmách a nevoľnej vazbe sa trápil:
Kam ho nepráteľskí uhodiť rozkázali Nemci,
Na svých oklamaní mysľách, že by víru polámal.
Ten vždy za svou túžil slobodou a na bídu si stískal,
Než keď žáľ a tuhé sa na vác rozmohly bolesti:
Jak ťažký z trúchlého ponos ven srdca vynášal:
Ach, já nešťastný! ach, já len vždycky utrápen!
Zdáž len v úzkosťách a samých mne vek uplyne žáľoch?
Jak zase náramná sa na mú hlavu zrútila bída!
Sotva že som jednej uvládal pohrome vyhnuť,
Keď zlobivý mňa lapil Rastislav a ze sveta chcel znésť:
Už mňa iná a temer horšá zachvátila zkáza.
Ó bídni, čo na kráľovskú sa drápete berlu,
Tých za blahoslavených, čo dosáhnuli túto majúce!
Učte sa, kdo z ľudskej múdrý je bolesti, je múdrý,
Učte sa ze mňa tu včul, čerstvý ze mňa berte si príklad:
Jak vždy nebezpečný, jak v nestálosti tonúci,
A všem nadstavený vždy ranám, jako sosňa veterná,
Kráľa život bývá! jak naňho prvého sa vždycky
Nešťastný rúcá hrom, a vždycky prvého zarážá! atď.

Tak hľa budú vyzerať básne Hollého vo vydaní novom. Tutejší Slovania, Slovutní páni: Francisci, Palárik, Paulíny, a iní sú s týmto spôsobom obnovenia Hollého prác usrozumení; nádejem sa teda, že i na Slovensku žijúci mužovia naši, o predmete nepredpojate súďac, svojim schválením podujatia tohoto obradujú ma, čo bych iste nie za posledniu odmenu považoval.
Straniva určenej lehoty ku zaslaniu predplatkov ktorá dľa predošlých ohlasov s koncom oktobra vypršala, oznamujem: že som lehotu tú preto na ten čas bol určil, poneváč s počiatkom novembra dielo tlačiť započalo sa; a tak do konca oktobra počeť zaslaných predplatkov a potažne podpisov slúžil mi za meridlo, v koľko asi výtiskoch spis tlačiť dať mám? Že som dal viacej tlačiť, neželi súčeť podpisov obnáša, samo sebou rozumie sa; a preto lehota ku podpisom i na ďalej, a síce až do konca bežiaceho roku, alebo do času vytlačenia spisu trvá. Cena predplatná je: na obyčajný výtisk: 2 zl. 50 kr. - na zaviazaný: 3 zl. 20 kr. na skvostný: 4 zl. 20 kr. Po vydaní diela nastúpi povýšená cena krámska.

V Budíne, 10. novembra 1862.
Josef Viktorin.Komu by príhodnejšie bolo s predplatkom na Cyrilo-Methoda alebo na iné knihy tiež i svoj predplatok na "spisy básnické Hollého" rovno k nám poslať, takové vďačne prímeme a na svoje miesto odošleme.

Redakcia "Cyrilla a Methoda."