logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Michal Chrástek.
Rok : 1851
Číslo : 5
Názov článku : Literatura.
Text článku : Několik slov strany slověnských modlitebných Kníh.

Trebas aj neunavěný něbožtík Knapp svými slov. Modlitebnými knihami nemálo přispěl potrebě slov. Katolického lidu; - a trebas se aj mezi tímito ve více tisícových výtiskoch výtiskoch od dávných časův ešte nachádzajú mnohé dobré slov. Modlitebné, z částky původně spísané, z částky z jiných jazykův preložené Knihy, jako: Hábelové, Mésarošové, Perényiho atd. které po víckrát už vydané světlo uzrely: predce ne len že není posavad potřebe nábožného srdce slověnského vyhověno, áno až po dnes velikú núzu trpá katoličti Slováci na dobrých modlit. Knihách. Tak patrná a veliká je núza táto, že už sám maď. cirkevní Časopis „Religio“ pred několik roky o ní písal! - Núzu túto, - kterú dobre poznav vel. p. Dr. Ondrej Radlinský, vynasnažoval se, a i z částky aj odstranil svou znamenitou během m. r. Vídni vydanou slov. modl. knihou, za potrebí je, a k práni by bylo čím skůr celkem odstraniť, a tak dávným a velikým potrebám slov. kat. Lidu jednúc vyhověť! K čemuž, - dle chatrného mého zdáni za nejlepší bych myslel, keďby tak vážnu záležitosť túto – do úvahy vezmúce, - ně tak jednotlivci než některý z nejdůstojnejších biskupských Úradův Slovénska na sebe prijat, a slov. Katolíkův potrebnými dobrými modlit. Knihámi zaopatriti ráčil: vyzvúce totižto k tomu duchovných pastýrův, kterí by vyhotověné Spisy své vyjmenovanému na to, k věci se rozumicímu Výboru k posúzení zaslali, a za najlepší uznaté žeby se v mnoho tisíc výtiskoch vytlačily, a cestou nějdůs. biskupských Úradův po všech slov. Farách rozposlané za levnú cenu slov. Katolíkům doručily! - Takýmto spůsobem by se mohly lidu našemu ty nejlepší modlit. knihy, a to za lacinú cenu do ruky podat, - knihy v kterých by nič nebylo víre a mravům škodného, nič chybného či do obsahu, či do ducha, či do reči a. t. d.: zahatily by se tím chatrnější, potrebám nepriměrené spisy, jaké se u lidu našeho z husta, buď pro nedostatek, aneb že se k tomu nerozumějú, nachádzajú..... Jsú modlit. knihy v rukách lidu slovenského, uznat musíme, kterým tento nerozumí; - jsú, které velmi málo, a zvláště čo do jadrnosti z rídka něčo v sobě obsahujú, nerozněcujíce v srdcích pravú pobožnosť; - v nejedných se zase bohužel! ty nejdůležitejší, ty nejpotrebnější, áno obecné modlitby nenachádzajú, ku pr. abych ani jiné nespomněl, nenachádzajú se v mnohých ani len ty obyčejné lítanye, ne vzbuzení trech bozských čnosti, a vzbuzení lítosti, atd. To se potom nejednúc stává že keď spovědelník jedno neb druhé ku pokání se modliti uložil, kajíci těchto modliteb ve svých knižkách nadarmo hledá, a k své úzkosti jích nenachází..... Ne tak z vlastné jako z jiných skúsenosti hovorím! - Koněčně, - opoměnúce vše jiné, - tím by se duchovním pastýrům, ku kterýmž prináleží věrícich svých ne len o spůsobě modlení, než i obsahu, významu atd. rozličných modliteb poučit, - tím by se jím hovorím, - nebo by takto znali modlit. knihy věrících svojich, nějlepší príležitost, a pomoc poskytla ku potrebnému jejích vysvětlení! - Krok tento by teda byl velmi prospešný, a měl by mnohé velmi dobré následky. Ním by se nejlehčeji vyhovělo potrebám nábožných srdcí slovenských, - jak i nejlehčeji vyplniti mohla žádost lidu, kterýž i v pobožnosti jistú rozmanitost oblibuje. Každá síce zvláště lepší modlit. kniha obsahuje návod jako se má kresťanská duše modliti: a však predce nehodí se kazdá pro každého. Rozdílne jsú zajisté, a zvláštni schopnosti, a potreby lidu věrícího či věk, či stav, či pohlaví povážime, - pri tom, každý člověk má svůj vlastní osobní spůsob k vyjadrování svých myšlének: a preto i z této príčiny len tá modlit. kniha se pro každého nejlépe hodí, v kteréž myšlénky buď tím samým, aneb aspoň velmi podobným spůsobem jsú vyjádrené, nímž on sám hovorit zvyknul. Z čohož patrno že nepostačuje pro každý věk, a stav, pro každé pohlaví jedna len modlit. kniha; ale jich více treba, a čím více jich bude, čím vetší v podobných rozmanitost, tím více, a lépe poslúženo bude pobožným potrebám pravověrícího lidu. A preto pri skládání a vydávání slov. modl. kníh je za potrebí i na toto, a tam to zvláštní ohled mat! Aspoň čtvěrakými pro dospělých totižto vzdělanějších, a obecných, pro mládež školskú a prespolnú čím skůr treba prspět! Pisatel týchto rádkův silně úfa, že neodezní chatrný hlas jeho, jsúc i o tom ujistěn, že se najde více slov. horlivých duchovných pastýrův kterí s radostí, a to i bez odměny na sebe prejmú práci túto. Nejeden by už zajisté byl rád vyhovět na slovo vzatým potrebám, ale neměl k tomu prostredkův a spůsobu! I sám jsem viděl více dobrých modl. kníh v Rukopisech, ale nedostatek útrat k vydání jejich potrebných prekazil spasitedelné podujatí starostlivých, a pracovitých Rodákův našich!!