logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Katolícke noviny
Autor : J. Markus.
Rok : 1852
Číslo : 20
Názov článku : Powolanie do jednoty swätého detinstwa.
Text článku : Prípusťe malých ko mne, lebo jejích jest kráľowstwie nebeské.

Milé kresťanské dietky !

Oh ! kedy ste wy, ktoré Ježišowi a jeho sw. náboženstwu tak weľké podäkowanie ste podlžné, wedely: jak weľmi poľutowania hodné sú tie dietky, ktorých rodičowie túto wieru neznajú, obzláštne ale dietky w Chíne ! Wy bár ste chudobné, alebo bohaté, predca máte otca, matku, ktorí wás milujú o wás sä starajú, alebo aspoň nekoho, ktorý je wám miesto Otca a matky; wy ste kroz sw. Krst dieťatkámi Božími zostaly, wy budete tak šťästliwé pristúpiť k sw. prijímaniu, alebo snad ste už aj pristúpily, wám stojí otworené kráľowstwie nebeské, aby wás prijalo. O tomto wšetkom ubohé neštästné dietky chínenské nič newedia: ony neznajú radosti sweta tohto, nemajú nádeje do kráľowstwia nebeského príjsť.
Nie to pre ne- alebo pre mnohé z nich pre tisíce a tisíce, nie to krstu, nie to kráľowstwia nebeského, jak ím ho wy nenabudnete; nemajú knäzow, ktorí by ich wynaučowali, jak im len wy takých nepošlete, nemajú domu otcowského, nie žiadného príbytku, jak im wy také neotworíte. Ukrutní rodičowia predáwajú tam dietky swoje, zapowrhujú, dwere pred nimi zatwárajú, najmenšie z nich do wody alebo na ulicu, na smetisko wyhadzujú, kde jich psi a swine trhajú, ano otcowia a matky wlastné swoje dietky mordujú ( tu na obšírnej rozpráwäť sä môže, čo w čísle 9 tíchto Nowín w článku„ Nečo o jednote sw. detinstwa“ stojí ). Je- li možno, aby ste wy dietky kresťanské k polutowaniu nad tímito tak neštästliwými dietkami pohnuté neboly ? Wás malý Ježiš wyslobodil, a wy by ste dietok tíchto wysloboditeľmi byť nechcely ? Wy môžete to, a síce ľähko urobiť. My od wás len jednu malú každodennú motlitbu, a malý dar žiadame.-

O kedy wšecké katolícké dietky túto motlitbu sä modlili a len malý- dar obetowaly, kedy wšetké do toho tak pekného Spolku sw. detinstwa Ježiša wstäpili, a na tom boly, aby čím wiac údow nadobudli !Hlä misionári krw a žiwot za wyslobodenie tích dietok obetujú; a čiby jedno dobré dieťa tak malú len z jednéj motlitby a z chatrnéj almužny pozostáwajúcu obetu za ne položiť nechcelo ? Och nie, wšecké deti wstúpä do Spolku sw. detinstwa Ježiša, a milioni wyslobodených chínenských detí budú sä za ne modliť a swojích malých bratow i oni wysloboditeľmi ostanú: a celá China bude tímto sw. detinstwa apoštolom obrácenie swoje k Ježišowi podlžná.
Och keby ste wy spolku tohto blahodárnosť pochopily, píše jedna milosrdná mníška z Macao z Chýny- jak lähko môžete mnohým tisícom neštästliwých dietok spasenie zaopatriť, ktoré by ináč tohto štästia nikdy účastné neboly ostali- zaisté srdce naše weľkú radosť by cítilo. Zawraždenie tíchto dietok werne je wypísané, my to môžeme swedčiť , ktorí Bohu žiaľ ! nie len každý deň, ba i každé okamženie to skusujeme; a jestli za weľké dobrodenie uznáwame, keď nekoho časnými statkami napomáhame, jak o mnoho wätšie bude to dobrodenie, keď nekomu kráľowstwie nebeské zaopatríme, kde sä wšetko to w hojnosti nachádza, čo čloweka blaženého učiniť môže* ).
*)Tuná sdeľujeme, na aký asi spôsob oslowiť sä majú kresťanské dietky, aby do„ jednoty sw. detinstwa wstúpily; na konci tohto a podobného oslowenia majú sä rozdať medzi schopnejších žiakow podpísané dwanáct- riadkowé listy, aby do nich spolu- údow sbierali a zapisowali; jeden každý spolu- úd dostáwa krásný obrázčok jednotu predstawujúci s pripojeným na druhéj strane krátkým opisom usporiadania a stanow jednoty sw. detinstwa. Obrázčoky tieto s nemeckým alebo maďarským podpisom a osnowou sú k dostaniu 100 za tri zlaté šaj, u Spolku wydáwajúceho dobré a lacné knihy w jednateľskom úrade Cukrowej Ulici č. 6.; so slowenskou osnowou ešte síce nie sú k dostaniu, lež jakonáhle nektoré fary alebo školy slowenské žiadať ich budú a jednota i na Slowensku súhlasú nájde, hneď sä dajú i slowenské obrázky a podpisné listy wyhowiť a za tú istú cenu u Spolku k dostaniu budú.
Wypísať sä nedá, jak blahodárne tieto obrázčoky učinkujú, lebo deti wšade obrzčoky tieto ukazujú, swojím rodičom, bratríčkom, sestričkám, kamarádom a kamarátkam cieľ a stanowy jednoty sw. detinstwa na druhéj strane wytlačené predčítawajú, swojím štebotawým jazykom wyswetlujú, nowých údow wábä atd.- Tiež hotuje sä do tisku a nezadlho wíjde na swetlo slowenská knižočka pod názwom:„ Jednota sw. detinstwa Ježiškowho,“ obsahujúca w sebe obšírenejšie opísané powstanie, usporiadanie, cieľ a účinkowanie jednoty sw. detinstwa s pripojenými tajemstwami a motlitbami jednoty; predáwať sä bude knížečka táto po 3 grajciare striebra. Knížečky tieto detí wdäčne kupujú a rádi čítajú, a na miesto motlitebnéj knížečky upotrebujú.-Jestliby teda nektoré fary alebo školy slowenské jednotu sw. detinstwa zaraziť chcely: predowšetkým slowenskými podpisnými hárkami, obrázkami a knížečkami zaopatriť sä musia: k zaopatreniu ale tíchto potrebné penäžité útraty platia sä z dobrowoľných obetí werícich, dobrodincow, a z ošery k tomu cielu w kostole pod službámi božskými častejšie cez rok držanéj. Prawda, že sä tu musí aj z kazateľnice k ľudu prehoworiť.- Ktoré fary a školy slowenské w úmyslu majú toto swäté dielo s Božskou pomocou začať: nech čím skorej na wedomosť dajú Spolku wydáwajúcemu dobré a lacné knihy: koľko asi podpísaných hárkow ( jedon podpísaná hárok obsahuje w sebe 4 riady, do jednoho riadu zapísať sä môže 12 údow, ktorí majú swojeho predstaweného čili sbierateľa,- roztríhnuť sä teda môže jedon hárok na 4 starny a rozdať medzi štyroch sbierateľou,- a koštuje jedon taký hárok groš šajnowý ), koľko obrázkow, a koľko knížeček by potrebowaly ?

Pozn. Red.