logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Poklady kazateľského rečníctva
Autor : Jozef Hulják
Rok : 1852-1953
Číslo : 8
Názov článku : 46. Napomenutie nových manželov a svadobníkov.
Text článku : Po sobáši.
Milí, noví manželia! keď vám Boh všemohúci dal toho veku dožiť, aby ste mohli vstúpiť do stavu manželského, to je obzláštne od neho pre vás dobrodenie. Lebo spomeňte si len: jak mnohí sa pominuli, a vy predsa ste si podlá vôle božej zobrali do tohto stavu. Preto prvej ešte, nežli sa domov navrátite, tu ďakujte za to Pánu Bohu, a bude tiež budúcne povďační. To sa ale stane, jestli sa podľa tohto spôsobu manželskom zachováte. Pre celý váš život dobre si zrovnávajte vospolok; vždy si zachovajte lásku vernú ; vysoko si vážte čistotu manželskú :
plňte dokonalé i iné povinnosti stavu vášho , a tak usilujte si prísť k cieľu večného spasenia. Poneváč ale vám k tomu môže najviac dopomáhať božská milosť: aby ste teda túto aj budúcno obsiahli, potrebné vám je častejšie o ňu Pána Boha vrúcne prosiť, a tak potom spolu s ňou dobre činiť. Ďalej: vy si máte už odteraz do cela odovzdať Pánu Bohu a jeho službám; máte verne a sväte žiť, a všetkého si odrieknuť, čím by sa mohol Boh uraziť a váš stav potupiť. Potom: poneváč k tomuto stavu pripojené bývajú často aj trpkosti: také, jestli vám ich ruka Pána
nadelí, prijmite s vďačným srdcom od Boha a zachovajte si trpezlivo pri nich. S každým blížnym, nech je on ktokoľvek, pekne nakladajte; potom neodoprite radu
a pomoc blížnemu. Majte ľútosť nad slabosťami blížneho, a vyhovárajte krehkosti iných. K tomu vás zaväzuje zákon boží; to žiada váš vlastný úžitok; lebo si môže dosť skoro stať, že i vy budete potrebovať pomoc blížnych. A kto vie: či vaše deti niekedy osirotené alebo v núdzi postavené nebudú potrebovať milosrdenstva blížnych. Preto majte pred očami tento príkaz Pána Ježiša Krista. „Všetko čokoľvek čiňte im“ (Math. 7, 12.).

Dnes na veselosti svadobnej chráňte sa všetkého toho, nie len toho, čo by vás mohlo pozbaviť milosti božskej, ale i toho, čo by ju mohlo aj umenšiť u vás. Či nie pravda, vy si to vážite, že máte na veselí priateľov, známych, dobre prajúcich, a že ste od nich tak úctivo sem do kostola doprovádzení, a že vás
oni takým pekným poriadkom aj domov zase zaprovadia: ale to bude väčšia česť a väčší osoh pre vás, keď budete mať na svadbe Pána Boha prítomného, a tak keď sa budete môcť stať účastnými požehnania. Sv. Pavel hovorí: „Pán blízko je' (Phlip.4,5.). Preto teda že Pán blízko je ; že Boh všetko vidí, aj zo stránky svadobníkov je potrebné: aby nebolo na nich vidieť, že majú hlavu naplnenú nápojom, žalúdok ale obťažený jedlami alebo že vyvádzajú kriky, zvady a neslušné spevy; poneváč takými výstupkami si odstraňuje pobožnosť, potrebná na kresťanských svadbách, a zacloňujú si čnosti. Nehovorím síce, aby ste si na svadbe zarmucovali, aby ste plakali a hladovali; ale keď Pán blízko je ,
aby ste na to pamätali a v Pánu sa tešili. Vy ale, m. manželia! pri všetkom vašom peknom príklade zachovajte si ešte dnes z ohľadu tak veľkej sviatosti, vami teraz prijatej v predošlej čistote a nevinnosti panenskej a „ kľaknúc na
kolená, prijmite odo mňa požehnanie.