logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Univ. Prof. Dr. Jozef Buda
Rok : 1941
Číslo : 2
Názov článku : Knieža pokoja
Text článku : Medzi mesiášskymi názvami Izaiášovho proctva (Iz. 9, 1—6), s ktorými som našich čitateľov obznámil v predošlom čísle, je aj názov „Knieža pokoja". Náročky som tento názov podrobnejšie nerozviedol, lebo v dnešných nepokojných časoch je potrebné osobitne o ňom prehovoriť. A to tým viac, že v tej istej čiastke Izaiášových proroctiev1 sa pokojamilovnosť mesiášskeho kráľovstva veľmi živo prízvukuje.2
I Kristus Pán sám zdôrazňuje, že pokoj doniesol svojim veriacim: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam". Tento pokoj svojho kráľovstva dáva Pán do spojenia s Duchom sv.: jeho nasledovníci preto budú žiť v pokoji, lebo ich mysle bude spravovať Duch sv.3 Preto číta Cirkev svätá evanjelium „Pokoj Vám zanechávam ..." na svätodušnú nedeľu.
Aj starozákonný prorok tvrdí to isté: Mesiáš preto bude kniežaťom pokoja, lebo na ňom. na tomto vznešenom potomkovi betlehemského Izaiho (Jesse) bude spočívať Duch sv.:
„Vypučí ratolesť z Jesseho pňa,
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
A spočinie na ňom Duch Pánov:
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a bázne Pánovej,
a naplní ho bázeň Pánova".4
Duchom svätým a jeho darmi naplnený Mesiáš nebude dávat prednosť tým, ktorí podľa vonkajšieho zdania sú vznešení: „Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať',5
pretože bude vedieť, čo sa skrýva v duši človeka6
Už tým, že sa ako malučký, krotký narodil, medzi malučkými ľuďmi, dal dostatočne najavo, že u neho malučkí majú prednosť, jednoducho preto, že sa prostodušnejšie k nemu primykajú. Práve týmto malučkým, ktorí sa vo svete ťažko domáhajú práva, on prisúdi právo:
„Ale bude súdiť v pravde malučkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme".7
A na premoženie zlosynov nebude potrebovať zbraní: rečou, ba dychom svojich úst, čiže svojím sv. učením a svojimi príkazmi ich skrotí:
„A porazí zem prútom svojich úst, a dychom svojich perí usmrtí zlosyna".8
Mesiáš bude čo najužšie spojený so spravodlivosťou:
„A pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku".9
Ten istý prorok však hovorí, že účinkom spravodlivosti je pokoj;10 preto v Mesiášovej ríši musí vládnuť dokonalý pokoj. Ľudia najrôznejších vlastností budú spokojne žiť jeden pri druhom: zlí sa napravia a budú žiť spolu s dobrými; draví skrotnú a spolu budú bývať s krotkými; nespratní sa utiahnu a budú sa znášať s mierumilovnými. Toto všetko líči prorok obrazmi dravých a krotkých zvierat:
„A vlk s baránkom bude bývať, a pardál s kozliatkom spočívať; tiež teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu, a drobný chlapček ich bude zavracať. A krava i medveď budú sa pást, ich mláďatá spolu budú ležať, a lev, sťa vôl, bude žrať slamu. Nemluvňa bude sa hrať nad dierou hada, a do jamy vretenice odkojenča siahne rukou".11
Hociktorý drobný chlapček by ustrážil ludí, ktorí žijú úplne podľa prikázaní Ježiša Krista.
Jeden drobný chlapček — chlapček z jasiel — však vie nielen krotkých ustrážiť, ale aj divých a dravých skrotiť. Z koľkých ozaj dravých ľudí spravilo evanjelium Kristovo krotkých baránkov? Koľkých, ktorí predtým stále túžili za cudzím, priviedlo k tomu, že sa aj vlastného zriekli?
A keby každý jednotlivec bol pokojamilovný, pokojamilovným by bol celý národ, a keby takýmito boly všetky národy, panoval by medzi ľuďmi skutočne pokoj a zo zbraní by sa naozaj mohly ukovať nástroje pokojamilovného roľníckeho života.12 Koľké národy urobily tak vplyvom kresťanstva? Z koľkých bojovných, lúpežných národov urobilo evanjelium národy krotké, pracujúce? A že trvalého pokoja predsa niet, tomu na vine nie je nedokonalosť kresťanskej náuky, ale to, že sa ňou jednotlivci a národy nespravujú.
Evanjelium urobilo z nás ľudí civilizovaných, krotkých. Odklonom od evanjelia stávame sa dravcami: „Najprv prestávame byt katolíkmi, potom kresťanmi, konečne prestávame byť aj ľuďmi",13 divočieme.
A knieža pokoja Ježiš Kristus musí sa dívať na krvavé bojové polia.
Ale svoj pokoj nám predsa dal. Ten dôležitejší duševný pokoj. V tomto smysle ohlasovali anjeli pokoj pri jeho narodení: „Pokoj ľuďom dobrej vôle".
Mýlil by sa, kto by si myslel, že sa tu ohlasuje pokoj pre ľudí, ktorí majú dobrú vôľu, sú veselí. Zodpovedný pôvodný grécky text dokazuje, že je tu reč o ľuďoch, ku ktorým Boh má dobrú vôľu, ktorých má vo svojej priazni. A to sú tí, ktorí žijú v posväcujúcej milosti. Títo požívajú pokoj vždy; a čo je hlavné, niet tej sily na svete, ktorá by im pokoj mohla odňať.
Kainovia, Judášovia aj v najpokojnejšom prostredí budú mať v duši peklo nepokoja.
Sv. František z Assisi i v divom lese, keď sa ho neľudskí lúpežníci spytovali „Kto si?", ticho a pokojne odpovedal: „Som hlásateľom veľkého kráľa".
Pridajte sa k tomuto veľkému kráľovi, a po pokoji, ktorý sa rozhostí vo vašich dušiach, budete cítiť a vedieť, že on aj za najhrmotnejšieho rachotenia zbraní a najhroznejšieho krviprelievania je predsa Kniežaťom pokoja.

1Hl. 7 – 12 Iz.
2Iz. 11, 1 – 8.
3Ján 14, 25 – 27.
4Iz. 11, 1 – 3a.
5Iz. 11, 3b.
6Srv. Ján 2, 25.
7Iz. 11, 4a.
8Iz. 11, 4b.
9Iz. 11, 5.
10Iz. 32, 17, toto je aj heslom terajšieho sv. Otca Pia XII.
11Iz. 11, 6 – 8.
12Iz. 2, 4.
13Dr. Rajec v prednáške na akadémii slov .