logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOrdódy, Žigmund Anton

Iné mená:

Ordódi de Ordód

Tituly:

ThDr., biskup, kazateľ

Životopisné dáta:

* 12. februára 1652, Trnava – † 21. septembra 1708, Trnava

Životopis:

Rôzne pramene uvádzajú rôzny rok narodenia, 1651, 1652 i 1657. Pochádzal zo šľachtického rodu z Trenčianskej stolice. Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne študoval na univerzite v Trnave filozofiu, kde sa stal bakalárom (1670) a magistrom filozofie i slobodných umení (1671). Potom študoval teológiu na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 11. septembra 1675.
Od r. 1675 bol farárom v Senci. V r. 1676 sa stal ostrihomským kapitulným kanonikom, v r. 1684 novohradským archidiakonom, 15. augusta 1689 zvolenským archidiakonom. V marci 1690 sa stal kanonikom kustódom, v r. 1692 ho vymenovali za prísediaceho kráľovskej tabule, v októbri 1693 za kanonika-lektora. V r. 1707 sa stal ostrihomským veľprepoštom, v r. 1708 čanádskym sídelným biskupom. Pôsobil aj v štátnej správe. Bol dobrým rečníkom.
Tlačou vydal niekoľko pohrebných rečí - Sol in splendore suo occumbens... (Zapadajúce slnko vo svojej žiare... pohrebná reč pri úmrtí nitrianskeho emeritného biskupa Jakuba Haška, Trnava 1695), Columba Laureata. Ex Arca mortalis huius vitae, Ad foelicem immortalitatem evolans. Sive Dictio Funebris Qua Cels. ac Rev. Principi Dno Georgio Szécheni Archi-Episcopo Strigoniensi… in Funeralibus eiusdem Ezequiis, ac. publico Patriae Luctu, moestus Parentavit, Posonii 18. Martii. 1695. (Holubica s vavrínovým vencom, čiže pohrebná reč venovaná Jurajovi Sečénimu..., Trnava 1695), Origo rosarii Jesu Christi cum indulgentiis... (Pôvod ruženca k Ježišovi Kristovi s odpustkami..., Trnava 1706).

Pramene:

Čaplovič, J.: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 II. Martin 1984, s. 812; Kempelen, B.: Magyar nemes családok 8. Budapešť 1914, s. 77; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 296-297; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 345; Varsik, B.: Národnostný problém trnavskej univerzity. Bratislava 1938, s. 165; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 373;<br /> http://lexikon.katolikus.hu/O/Ord%C3%B3dy.html;<br /> http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thLuogoPubblicazione=Trnava&startat=0

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043152Ordódy, Žigmund Anton Sol in splendore suo occumbens.1695
1043153Ordódy, Žigmund AntonColumba Laureata.1695
1039706Ordódy, Žigmund AntonOrigo Rosarij Jesu Christi Domini Nostri Cum Indulgentijs1706