logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOlšovský, Jozef Mansvet, OFM

Tituly:

pedagóg, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 27. marca 1873, Plavecký Peter, okr. Senica – † 26. apríla 1935, Bratislava

Životopis:

Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Trnave v r. 1891 sa stal advokátskym koncipientom v Malackách, ale už po pol roku sa rozhodol vstúpiť v Malackách do františkánskej rehole. Teológiu vyštudoval v Ostrihome a Bratislave.
Po kňazskej vysviacke 28. júna 1896 pôsobil dva roky ako slovenský kazateľ a katechéta v Trnave, v rokoch 1898-1899 ako vikár kláštora v Skalici, v rokoch 1899-1901 ako gvardián v kláštore v Trnave, v rokoch 1901-1907 v Malackách, v rokoch 1907-1919 v Bratislave. Tam bol gvardiánom, magistrom novicov, historiografom kláštora a od r. 1908 profesorom morálky na teologickom učilišti, pôsobil aj ako kazateľ. Stal sa riaditeľom Tretieho rádu, jedinej slovenskej inštitúcie v Bratislave do vzniku republiky. Po vzniku ČSR sa prejavil ako výborný organizátor. Od r. 1897 boli františkánske kláštory v Uhorsku rozdelené do dvoch provincií. Vyčlenením Slovenska z Uhorska sa narušila františkánska cirkevná organizácia. Podarilo sa mu zjednotiť františkánske kláštory na Slovensku do jednej provincie. Do r. 1924 stál na ich čele ako komisár a od r. 1924, keď v Ríme dosiahol schválenie slovenskej Salvatoriánskej provincie so sídlom v Bratislave, pôsobil až do smrti ako jej prvý provinciál. Počas pätnásťročného pôsobenia na čele provincie zriadil 24 kláštorov. Spolu s Ľ. Okánikom, bratislavským kanonikom a starostom, sa staral o pozdvihnutie cirkevného života v okrajových častiach Bratislavy, najmä v Petržalke.
Venoval sa aj písaniu náboženskej literatúry. Pre Slovákov napísal a v r. 1911 vydal asketicko-liturgickú knihu Krátky výklad svätej omše. Náboženské články, pedagogické úvahy a príležitostné príspevky publikoval v rokoch 1922-1934 v časopise Serafínsky svet. Výrazný bol jeho prínos v učiteľskej oblasti. Zaslúžil sa o rozkvet slovenského rádového školstva. Zreformoval bohoslovecké učilište v Bratislave, kde pôsobil ako profesor morálky, v Malackách založil rehoľné františkánske gymnázium aj internát. V 20tych a 30tych rokoch patril k významným predstaviteľom františkánskeho rádu. Trikrát bol vymenovaný za generálneho vizitátora františkánskych provincií v Čechách, Poľsku a Rumunsku. Staral sa aj o Slovákov vo Francúzsku a v USA. V r. 1926 založili františkáni v USA vlastný slovenský komisariát, ktorý v r.1935 tvorili tri kláštory. Dňa 2. októbra 1992, pri príležitosti 340. výročia príchodu františkánov do Malaciek, na budove tamojšieho františkánskeho kláštora predstavitelia mesta odhalili pamätnú tabuľu s menami najvýznamnejších františkánov pôsobiacich v tomto kláštore, kde nechýba ani jeho meno.

Pramene:

Gajdoš, J. V.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 127-128; Serafínsky svet, r. 12, 1933, č. 5, s. 101-109; Františkánsky obzor, r. 1, 1935, č. 3, s. 63-87; Poláková,I.: Dve jubileá v Malackách. Katolícke noviny, r. 107, 1992, č. 43, s. 5; Slovák, r. 17, 27., 28. a 30. 4. 1935, č. 98 a 99, s. 3; Slovenský denník, r. 18, 27. 4. 1935, s. 2; Slovenská politika, r. 16, 30. 4. 1935, č. 101, s. 2; Ľudová politika, r. 11, 27. 4. 1935, s. 1; Bibliografia slovenských kníh 1901-1918. Martin 1964, s. 269-270; Kulturní adresář CSR 1. Praha 1934, s. 316; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 330.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944622Olšovský, Jozef Mansvet, OFMKrátky výklad svätej omše1911