logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovOčovský, František Augustín

Iné mená:

Ocskovszky, Ocsovszky, Očkovský

Tituly:

titulárny opát, prepošt, knihovník

Životopisné dáta:

* 29. januára 1816, Trnava – † 30. januára 1898, Trnava

Životopis:

Filozofiu študoval v Trnave a v Ostrihome, teológiu vo Viedni. Za kňaza ho vysvätili 2. apríla 1839.
Najprv bol kaplánom v Galante, od r. 1840 v Novom Meste nad Váhom a od r. 1844 v Pezinku. Vtedy sa stal aj archivárom a tajomníkom arcibiskupského vikariátu v Trnave. Krátko bol aj katechétam v Budíne. Znova sa dostal do pastorácie, v r. 1850 ako administrátor v Dubníku a od r. 1851 v Bánove v novozámockom okrese. V r. 1850 sa stal aj subsidiárom v Hontianskej stolici. Od r. 1854 pôsobil na arcibiskupskom úrade v Ostrihome ako knihovník, poverili ho usporiadať novozriadený cirkevný archív, od r.1857 bol tajomníkom arcibiskupa pre školstvo. V Ostrihome sa stal aj kustódom svetského archívu arcibiskupa-kniežaťa. V r. 1871 ho vymenovali za trnavského farára a stal sa aj trnavským kanonikom, potom titulárnym opátom (1883) a prepoštom vo svojom rodisku – v Trnave (1885).
Patril do druhej generácie bernolákovcov. Sám sa však nezúčastnil na slovenskom národno-kultúrnom pohybe. Do bernolákovskej slovenčiny preložil príručku pre prvoprijímajúce deti - Stálá Památka pre Deti (Trnava 1839).
Vydal dejiny Trnavy a dejiny Pezinka. Písal a prekladal väčšinou náboženskú literatúru. Bol spoluzostavovateľom a spoluredaktorom publikácie Memoria basilicae Strigoniensis. Patril k spoluzakladateľom Spolku svätého Vojtecha, od r. 1872 bol i členom jeho výboru.

Pramene:

Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 239-240.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944596Očovský, František AugustínKeresztény kath. hitoktatás1842
944597Očovský, František AugustínBibliai történetek1842
944598Očovský, František AugustínHistoria urbis Tirnaviensis1843
944599Očovský, František AugustínBazin szabad királyi város rövid története1844
944600Očovský, František AugustínA keresztény hitigazságok1856